Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Acte de urbanism - detalii, formulare tipizate

Notarea construcţiei în cartea funciară

Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Art. 36 - Alin. (5) Construcţiile executate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum şi cele care nu au efectuată recepţia la terminarea lucrărilor, potrivit legii, nu se consideră finalizate şi nu pot fi întabulate în cartea funciară. În această situaţie se aplică în continuare sancţiunile prevăzute de lege.

Emiterea Certificatului de urbanism

Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

ART. 1 - Alin. (2^1) - Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii începe odată cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism în scopul obţinerii, ca act final, a autorizaţiei de construire.

Emiterea Autorizaţiei de construire

Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Art. 1 - Alin. (1) Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil - teren şi/sau construcţii - identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel.

Inştiinţări

Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
ART. 7 - Alin.(8) - Investitorul are obligaţia să înştiinţeze autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire, precum şi inspectoratul teritorial în construcţii asupra datei la care vor începe lucrările autorizate. În caz contrar, dacă constatarea faptei de începere a lucrărilor fără înştiinţare s-a făcut în termenul de valabilitate a autorizaţiei, data începerii lucrărilor se consideră ca fiind ziua următoare datei de emitere a autorizaţiei.

Panou de identificare a investiţiei

Ordinul nr. 839 / 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

ART. 76 - Operaţiuni privind obligaţiile investitorilor/beneficiarilor faţă de autorităţi
(1) După obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare, în vedrea executării lucrărilor, investitorul/beneficiarul are obligaţia de a realiza următoarele operaţiuni:
b) Amplasarea, la loc vizibil, a Panoului de identificare a investiţiei

Certificat de nomenclatura stradala

Certificat de nomenclatura stradala

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI