Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Biroul administrare unitati de invatamant

Exportă PDF - Biroul administrare unitati de invatamant Tipăreşte pagina - Biroul administrare unitati de invatamant Trimite unui prieten - Biroul administrare unitati de invatamant

publicat de Administrator in Miercuri , 17 Octombrie 2012, 16:01

Biroul administrare unitati de invatamant are rolul de a administra unitatile de invatamant finantate din bugetul local al municipiului Deva .
Biroul administrare unitati de invatamant are urmatoarele atributii :
- asigura activitatea de administrare a invatamantului preuniversitar de stat de pe raza municipiului Deva ;
- centralizeaza anual si transmite Serviciului Financiar, Contabilitate Nota de Fundamentare privind propunerea bugetara totala pentru capitolul 65.02 " Invatamant " avand ca surse de finantare alocatii bugetare si venituri proprii , pe toate tilturile de cheltuieli ( personal, bunuri si servicii, burse, investitii ), in vederea elaborarii proiectului de buget general pentru anul bugetar urmator precum si estimarile pentru urmatorii 3 ani in baza art. 37 si 38 din Legea nr.273 / 2006 privind finantele publice locale actualizata cu modificarile si completarile ulterioare .
Nota de Fundamentare va fi insotita de Anexa in care va fi prezentat in detaliu bugetul pe fiecare dintre cele 10 unitati de invatamant preuniversitar de stat aflate in subordinea Consiliului local al municipiului si aflate pe raza municipiului Deva
La intocmirea proiectului bugetului general initial si ori de cate ori este necesara rectificarea bugetara, centralizeaza si transmite Serviciul Financiar,Contabilitate, propunerea bugetara totala aferenta capitolului de cheltuiala 65.02 " Invatamant " , atat pe alocatii bugetare cat si pe venituri proprii , pe toate titlurile de cheltuieli ( personal , bunuri si servicii, burse, investitii ), cu respectarea prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale , actualizata .
- Intocmeşte comunicările catre fiecare Ordonator Tertiar de Credite si anume catre cele 10 unitati de invatamant preuniversitar de stat , privind bugetul anual aprobat si repartizat pe trimestre, şi ori de câte ori au loc rectificări de buget, bugetele rectificate ale acestora ,urmărind încadrarea sumelor solicitate pe titluri de cheltuieli în volumul creditelor aprobate în bugetul fiecarei unitati de invatamant ;
- participa la receptia sub aspect calitativ si cantitativ conform cu documentele de executie a lucrarilor de intretinere sau investitii pentru unitatile de invatamant preuniversitar aflate in subordinea Consiliului local al municipiului Deva ;
- urmareste executia bugetului unitatilor de invatamant ;
- stabileste si urmareste lucrarile de reparatii, a lucrarilor de investitii pentru buna desfasurare a activitatii in unitatile scolare ;
- stabileşte în colaborarea cu Inspectoratul şcolar judeţean, Serviciul Financiar Contabilitate si Direcţia Deva 2020 - Serviciul Investiţii si Raparatii publice, priorităţile privind cheltuielile de învăţământ ;
- colaborează cu Inspectoratul şcolar judeţean pentru o cât mai judicioasă structurare a unităţilor de învăţământ, cu luarea în considerare a prevederilor Legii învăţământului şi a perspectivelor de dezvoltare economico-socială a municipiului,cat si a cheltuielilor privind utilitatile ;
- saptamanal, se va face analiza privind comunicarea la termen a raspunsului la cererile sau sesizarile primite pentru solutionare ;
- in cazul in care, pe parcursul desfasurarii activitatii compartimentului, se impune contractarea unui serviciu / produs / lucrare, necesar desfasurarii activitatii compartimentului .acesta inainteaza „Serviciului achizitii" referatul de necesitate pentru inceperea procedurii de achiziitie publica .Referatul de necesitate va cuprinde valoarea estimativa , capitolul si titlul de cheltuiala bugetara unde exista prevedere bugetara pentru inceperea procedurii de achizitie publica respective ;
- ulterior achizitiei, dupa obtinerea unei copii a contractului de achizitie publica, compartimentul va urmari derularea contractului potrivit conditiilor contractuale si va intocmi un Proces-verbal de receptie la finalizarea contractului, Proces-verbal din care sa rezulte ca produsul a fost livrat, respectiv serviciul a fost prestat. Membrii comisiei de receptie vor fi numiti prin Dispozitie a Primarului ;
- prezintă actele de control întocmite, concluziile controlului efectuat pentru a se dispune măsurile ce trebuiesc luate în vederea înlăturării abaterilor constatate şi a tragerii la răspundere a persoanelor care au săvârşit nereguli sau au produs pagube materiale;
- informează asupra situaţiilor deosebite, propune măsuri de soluţionarea acestora şi răspunde pentru rezolvarea lor ;
- îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţate de Primar sau Consiliul Local Deva ;
- asigură aplicarea la nivel local a prevederilor Legii nr. 350 / 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general ;
În domeniul intrarilor la Complex Aqua Land Deva
Pune la dispozitia conducatorilor unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Deva carduri electronice de acces in cadrul bazei sportive Complex Aqua Land Deva pentru copiii - scolari - prescolari, care frecventeaza unitatile de invatamant de pe raza municipiului Deva, potrivit solicitarilor inaintate de catre acestia ;
Preda pe baza de proces verbal de predare-primire, carduri electronice de acces la baza sportiva Complex Aqua Land Deva incarcate automat cu 10 intrari/ luna/ copil, avand contravaloarea de 20 lei/ intrare/ copil/ 3 ore, conducatorilor unitatilor de invatamant potrivit solicitarilor acestora ;
Elibereaza carduri electronice de acces in cadrul bazei sportive Complex Aqua Land Deva incarcate cu 10 intrari/ luna/ persoana/ 3 ore avand contravaloarea de 15 lei/ intrare/ persoana, pe baza solicitarilor scrise primite de la urmatoarele categorii de persoane
a. persoana adulta cu handicap grav din municipiul Deva ;
b. asistent personal/ insotitor al persoanei cu handicap grav din municipiul Deva ;
c. copil cu handicap grav/ accentuat din municipiul Deva ;
d. asistent personal/ insotitor copil cu handicap grav/ accentuat din municipiul Deva ;
e. pensionari cu venituri de pana la 1.000 lei/luna din municipiul Deva ;
- Urmareste, verifica si vizeaza de Bun de plata decontarea intrarilor la baza sportiva Complex Aqua Land Deva pentru urmatoarele categorii de persoane : copiii - scolari - prescolari, care frecventeaza unitatile de invatamant de pe raza municipiului Deva, persoana adulta cu handicap grav din municipiul Deva, asistent personal/ insotitor al persoanei cu handicap grav din municipiul Deva, copil cu handicap grav/ accentuat din municipiul Deva, asistent personal/ insotitor copil cu handicap grav/ accentuat din municipiul Deva, pensionari cu venituri de pana la 1.000 lei/luna din municipiul Deva, angajatilor Primariei Municipiului Deva ( functionar/ personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Deva, seviciilor/ institutiilor publice din subordinea Consiliului local al Municipilui Deva ), sustinute din bugetul local, respectand Hotararea Consiliului Local precum si Dispozitia Primarului ;
- Raspunde de încărcarea automată a cardurilor electronice valide utilizate pentru accesul la baza sportiva Complex Aqua Land Deva pentru şcolari - preşcolari, care frecventează unităţile de învăţământ de pe raza municipiului Deva potrivit Hotararii Consiliului Local Deva
-in cazul in care, pe parcursul desfasurarii activitatii compartimentului, se impune contractarea unui serviciu / produs / lucrare, necesar desfasurarii activitatii compartimentului, acesta inainteaza „Serviciului achizitii" referatul de necesitate pentru inceperea procedurii de achizitie publica .Referatul de necesitate va cuprinde valoarea estimativa , capitolul si titlul de cheltuiala bugetara unde exista prevedere bugetara pentru inceperea procedurii de achizitie publica respective ;
-ulterior achizitiei, dupa obtinerea unei copii a contractului de achizitie publica, biroul va urmari derularea contractului potrivit conditiilor contractuale si va intocmi un Proces-verbal de receptie la finalizarea contractului, Proces-verbal din care sa rezulte ca produsul a fost livrat, respectiv serviciul a fost prestat. Membrii comisiei de receptie vor fi numiti prin Dispozitie a Primarului ;
-prezintă actele de control întocmite, concluziile controlului efectuat pentru a se dispune măsurile ce trebuiesc luate în vederea înlăturării abaterilor constatate şi a tragerii la răspundere a persoanelor care au săvârşit nereguli sau au produs pagube materiale;
- informează asupra situaţiilor deosebite, propune măsuri de soluţionarea acestora şi răspunde pentru rezolvarea lor;
- îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţa .

Înapoi la Alte birouri şi servicii

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI