Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Biroul Situaţii de Urgenţă

Exportă PDF - Biroul Situaţii de Urgenţă Tipăreşte pagina - Biroul Situaţii de Urgenţă Trimite unui prieten - Biroul Situaţii de Urgenţă

publicat de AdministrAtor in Joi , 26 Aprilie 2018, 13:03

"Biroul Situaţii de Urgenţă" îndeplineşte atribuţiile în condiţiile legii într-un sector de competenţă ce reprezintă teritoriul unităţii administrativ-teritoriale a municipiului Deva, stabilit cu acordul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „lancu de Hunedoara" al judeţului Hunedoara, în scopul managementului situaţiilor de urgenţă pe tipuri de risc.

"Biroul Situaţii de Urgenţă" se constituie şi funcţionează în scopul asigurării acoperirii riscurilor potenţiale din sectorul de competenţă, atât din punct de vedere preventiv, cât şi din punct de vedere operaţional. Activitatea serviciului se desfăşoară în domeniul apărării vieţii, bunurilor şi mediului împotriva incendiilor şi dezastrelor, precum şi pentru realizarea măsurilor de protecţie civilă şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, in colaborare cu Inspectoratul pentru situaţii de urgenta ''IANCU DE HUNEDOARA" al judeţului Hunedoara, cu sediul in Deva, str. George Cosbuc nr. 26.

Constituirea şi dimensionarea structurii ''Biroului Situaţii de Urgenţă'' este concepută pe baza următoarelor criterii: - numărul de locuitori din sectorul de competenţă;

- dotarea echipajelor / gruplor de intervenţie ;

- măsurile stabilite în Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, Planul de intervenţie (de răspuns) in funcţie de riscurile identificate în sectorul de competenţă, planul de cooperare; Planul de evacuare in caz de urgenţă',

Conducerea biroului este exercitată de către şeful biroului, iar a echipelor de intervenţie de către şefi de echipă.

Echipele de intervenţie sunt organizate în flecare sat aparţinător : Cristur, Barcea Mica si Archia si participa, cu mijloacele din dotare, în situaţiile de urgenţă.

De asemenea seful biroului desfăşoară activităţi de informare şi instruire a cetăţenilor privind cunoaşterea şi respectarea regulilor de p.s.i, şi de comportare în situaţii de urgenţă.

Echipele specializate de intervenţie sunt organizate pe următoarele domenii principale :

- Transmisiuni -alarmare- formata din 3 persoane ( 2 membri si un şef de echipa)

- Cercetare - căutare - formata din 3 persoane ( 2 membri si un şef de echipa )

- Deblocare - salvare - formata din 3 persoane ( 2 membri si un şef de echipa)

- Sanitar - veterinar - formata din 3 persoane ( 2 membri si un se£de echipa )
- Evacuare - formata din 3 persoane ( 2 membri si un şef de echipa )

- Protecţie Nuclearo - Bacteriologice - Chimica ( NBC) - formata din 3 persoane ( 2 membri si un şef de echipa )

- controalele se execută pe baza graficului controalelor la gospodăriile populaţiei, iar deficienţele se consemnează în carnetele cu constatările rezultate din controale;

- echipele de intervenţie desfăşoară activităţi de intervenţie in funcţie de natura situaţiei de urgenţă în sectorul de competenţă stabilit, sub conducerea nemijlocită a şefului serviciului;
- fiecare echipă de intervenţie va avea în componenţă 5 voluntari ;

Atribuţiile specifice in domeniul protecţiei civile în cadrul biroului, conform art. 3 din Legea nr. 481 / 2004, a protecţiei civile, sunt următoarele:

a) identificarea şi gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale şi tehnologice de pe teritoriul municipiului DEVA.

b) culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea şi analizarea datelor şi informaţiilor referitoare la protecţia civilă;

c) informarea şi pregătirea preventivă a populaţiei cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecţie puse la dispoziţie,obligaţiile ce îi revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenţă;

d) organizarea şi asigurarea stării de operativitate şi a capacităţii de intervenţie optime a serviciilor pentru situaţii de urgenţă şi a celorlalte organisme specializate cu atribuţii în domeniu;

e) înştiinţarea autorităţilor publice şi alarmarea populaţiei în situaţiile de urgenţă;

f) protecţia populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale şi arhivistice, precum şi a mediului împotriva efectelor dezastrelor şi ale conflictelor armate;

g) asigurarea condiţiilor minime de supravieţuire a populaţiei în situaţii de urgenţă sau de conflict armat;

h) organizarea şi executarea intervenţiei operative pentru reducerea pierderilor de vieţi omeneşti, limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă civilă şi pentru reabilitarea utilităţilor publice afectate;

i) limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor şi a efectelor atacurilor din aer pe timpul conflictelor armate;

j) asanarea şi neutralizarea teritoriului de muniţia rămasă neexplodată din timpul conflictelor militare;

k) participarea la misiuni internaţionale specifice;

1) constituirea rezervelor de resurse financiare şi tehnico-materiale specifice în situaţii de urgenţă sau de conflict armat.

Alte atribuţii ale Biroului situaţii de urgenţă :

- desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
- atenţionează cetăţenii asupra unor măsuri preventive specifice în sezoanele de primăvară şi toamnă in perioadele caniculare, sau când se înregistrează secetă prelungită;

- supraveghează unele activităţi cu public numeros de natură religioasă, cultural sportivă sau distractivă, sărbători tradiţionale şi altele;

- verifică sursele de alimentare cu apă;
- verifică la gospodăriile particulare modul de aplicare a normelor, dispoziţiilor şi măsurilor care privesc apărarea împotriva incendiilor;

-intervin la stingerea incendiilor produse la unităţile din subordinea primăriei, la unităţi de interes local, la locuinţe, anexele acestora, păduri, plantaţii şi culturi agricole precum şi în caz de alte urgenţe publice;

- execută acţiuni pentru salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor şi a bunurilor periclitate de incendii;
- acordă ajutor în condiţiile legii persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol, în caz de explozie, inundaţii, alunecări de teren, accidente precum şi în caz de dezastre;
- aducerea personalului din Biroul Situaţii de Urgenţă al municipiului DEVA, a Comitetului Local, precum si a forţelor de sprijin, daca este cazul cu mijloacele de care dispun pentru a lua masurile ce se impun;
- participă la instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă conform reglementărilor specifice;
- participă la instructajul introductiv general, specific locului de muncă şi periodic organizat în domeniul situaţiilor de urgenţă, conform reglementărilor specifice;
- activitatea de prevenire in domeniul protecţiei civile si/sau a intervenţiei operative se asigura prin structuri specializate , in conformitate cu competentele si atribuţiile stabilite potrivit reglementarilor in vigoare.

- In cazul in care, pe parcursul desfasurarii activitatii serviciului, se impune contractarea uni serviciu / produs / lucrare, serviciul inainteaza „Compartimentului achizitii " caietul de sarcini necesar achizitiei respective, caiet care va cuprinde toate datele necesare achizitiei.

- ulterior achizitiei, dupa obtinerea unei copii a contractului de achizitie publica, serviciul va urmari derularea contractului potrivit conditiilor contractuale si va intocmi un Proces-verbal de receptie la finalizarea contractului, Proces-verbal din care sa rezulte ca produsul a fost livrat, respectiv serviciul a fost prestat. Membrii comisiei de receptie vor fi numiti prin dispozitie a Primarului .

Şeful Biroului Situaţii de Urgenţă al municipiului DEVA :

- răspunde de pregătirea, capacitatea de intervenţie, disciplina şi de întreaga activitate a serviciului;
- ia măsuri pentru asigurarea condiţilor de supravieţuire a populaţiei afectate de urmările situaţiilor de urgenţă;
- organizează activitatea de control asupra respectării normelor pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă la gospodăriile cetăţeneşti, centralizează constatările şi prezintă periodic concluziile în faţa consiliului local;
- asigură instruirea membrilor serviciului privind cunoaşterea şi îndeplinirea atribuţiilor ce le revin;
- în funcţie de constatările făcute şi/sau primite cu ocazia controalelor de prevenire face propuneri primarului pentru sancţionarea persoanelor care nu - respectă regulile de P.S.I. si nu respecta reglementările in vigoare pe linie de adaposire la construcţiile noi;
- organizează anunţarea şi alarmarea membrilor biroului în caz de urgenţă publică coordonează activitatea de intervenţie şi solicita intervenţia Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara'' al judeţului Hunedoara ca răspuns a situaţiei create;
- întocmeşte planificarea şi stabileşte obiectivele controalelor ce se execută la gospodăriile cetăţeneşti;
- constituie şi gestionează baza de date cu privire la situaţiile de urgenţă
- asigură informarea operativă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara" al judeţului Hunedoara şi a instituţiilor abilitate asupra stărilor potenţial generatoare de situaţiide urgenţă sau asupra producerii situaţiilor de urgenţă în zona de competenţă, printr-un sistem informaţional propriu;
- execută controale la celulele de urgenţă de la operatorii economici;
- participă la instructaje, convocări, antrenamente de specialitate conduse de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara" al judeţului Hunedoara;
- iniţierea, calificarea, perfecţionarea sau specializarea şefului serviciului de urgenţă se realizează prin cursuri sau convocări şi se desfăşoară la Centrul Naţional de pregătire pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă în conformitate cu art.34 (1), din Legea protecţiei civile nr. 481/2004 ;
- instruirea personalului din Biroul Situaţii de Urgenţă al municipiului DEVA in domeniul situaţiilor de urgenţă, conform reglementărilor specifice;

-ia măsuri şi controlează modul de întreţinere a spaţiilor de adăpostire colective de către administratorul acestora;

- răspunde de tehnica din dotare.

-propune Primarului si Consiliului Local masuri de îmbunătăţire a activităţii biroului, in funcţie de nevoile apărute pe parcurs

- răspunde de organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civila, potrivit prevederilor legii, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor în vigoare;

- execută activităţi de îndrumare şi control în sectorul de competenţă, în scopul prevenirii riscurilor producerii unor situaţii de urgenţă;

-elaborează şi aduce la îndeplinire planurile privind activităţile de apărare împotriva incendiilor anuale şi lunare;

- întocmeşte documentaţii şi situaţii pe linia apărarării împotriva incendiilor şi în domeniul protecţiei civile;

- răspunde de asigurarea măsurilor de protecţie a populaţiei, bunurilor materiale, valorilor culturale şi mediului înconjurător, în domeniul situaţiilor de urgenţă;
- prezintă informări cu privire la realizarea măsurilor pe linia apărarării împotriva incendiilor, a pregătirii şi alte probleme specifice;
- acordă asistenţă tehnică de specialitate instituţiilor şi obiectivelor economice subordonate primăriei (unităţi de învăţământ, unităţi sanitare, cămine culturale) şi verifică îndeplinirea măsurilor stabilite.

Şeful echipei / echipei specializate de intervenţie:

- organizează activitatea de intervenţie a echipei pe care o conduce;
- urmăreşte prezenţa permanentă în sectorul de competenţă a unui nr. minim de voluntari pentru asigurarea intervenţiei în caz de urgenţă publică;
- conduce activitatea echipei pe timpul intervenţiilor;
- informează imediat şefijl serviciului voluntar în legătură cu situaţiile deosebite constatate;
- urmăreşte împreună cu cetăţenii asigurarea permanentă în localitate a căilor de acces pentru situaţii de urgenţă publică;

- încheie după terminarea operaţiunilor de intervenţie, documentele stabilite potrivit reglementări lor în vigoare;

- efectuează instructajul specific riscului la echipa pe care o conduce.

Membrii echipelor / echipelor specializate de intervenţie

- se subordonează şefului serviciului şi şefului de grupă/echipă;

- intervin cu mijloacele din dotare pentru scoaterea apei din gospodării la producerea inundaţiilor, precum şi în alte situaţii de urgenţă;

- desfăşoară activităţi de informare şi instruire a cetăţenilor privind cunoaşterea şi respectarea regulilor de p.s.i. şi de comportare în situaţii de urgenţă;

- acordă ajutor persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol în caz de explozie, inundaţii, accident grav pe căile de comunicaţii, precum şi în caz de dezastre;
- participă la instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă, conform reglementărilor specifice;
- desfăşoară activităţi de cercetare - observare, înştinţare - alarmare, adăpostire, evacuare, asigurare logistică;
- se specializează în intervenţia pentru normalizare a activitatiilor economico - sociale;

Coordonarea controlului şi îndrumarea Biroului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului DEVA

Activitatea serviciului este coordonată de Primar în conformitate cu art.27, lit. f) din Legea nr. 481/2004, a protecţiei civile şi O.U.G. 25 / 2004;

- Primarul gestionează, depozitează, întreţine şi conservă tehnica, aparatura şi materialele de protecţie civilă şi P.S.I. prin Biroul Situaţii de Urgenţă al municipiului DEVA;

-Primarul stabileşte măsurile necesare acordării asistenţei pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă la gospodăriile populaţiei, asigură pregătirea profesională lunar si anual prin instruire iniţiala si instruire permanenta, antrenarea şi perfecţionarea personalului din Biroul Situaţii de Urgenţă al municipiului DEVA, organizează şi conduce aplicaţii şi exerciţii pentru verificarea viabilităţii planificării intervenţiei şi a resurselor, conduce activităţile de pregătire privind protecţia civilă;

- exercită controlul aplicării măsurilor de protecţie civilă în plan local;
- coordonează nemijlocit evacuarea populaţiei din zonele afectate;

- analizează periodic în şedinţa consiliului local, activitatea serviciului şi vor stabili măsuriprivind îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă.

Biroul Situaţii de Urgenţă al municipiului DEVA :
- colaborează cu celelalte compartimente din Primărie, cu Consiliul local şi alte instituţii şi structurii din judeţ pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;

- cooperează cu alte structuri abilitate şi O.N.G. pentru salvarea oamenilor, protecţia bunurilor materiale şi valorilor din patrimoniul cultural, precum şi a factorilor de mediu;

- solicită sprijinul altor forţe pentru intervenţii în sectorul de competenta;

Gestionarea patrimoniului Biroului Situaţii de Urgenţă al municipiului DEVA

- echipele specializate de intervenţie gestionează mijloace iniţiale, aparatură, echipament de protecţie, uniformă cu însemne distictive specifice, mijloace de alarmare, echipament şi aparatură de transmisiuni, de informatică , accesorii, substanţe şi alte materiale tehnice specifice tipului de risc, conform normelor de înzestrare şi dotare elaborate de ISU şi aprobate de ministrul administraţiei şi internelor;

- consiliul local va prevede în proiectul bugetului propriu resursele necesare în vederea organizării, înzestrării, funcţionării şi îndeplinirii atribuţiilor legale de către Biroul Situaţii de Urgenţă al municipiului DEVA şi va exercita controlul folosirii acestuia;
- finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente activităţii Biroului Situaţii de Urgenţă al municipiului DEVA se asigură din bugetul local;

resursele bugetare prevăzute mai sus se completează cu venituri extrabugetare, donaţii, sponsorizări şi alte surse potrivit legii;

- evidenţa înzestrării şi dotării serviciului cu tehnică, aparatură şi materiale specifice se ţine pe baza tabelului întocmit în acest scop;

- dotarea serviciului se asigură de către consiliul local şi se realizează pe măsura asigurării resurselor umane, materiale şi financiare;
- mijloacele de stingere a incendiilor ce pot fi folosite sunt: stingătoare de diferite tipuri şi capacităţi, materialele din posturile fixe de incendiu, lopeţi, cazmale, măturoaie, găleţi, accesoriile din dotarea hidranţilor subterani după caz;

- mijloacele de stingere a incendiilor se amplasează la gospodăriile voluntarilor în aşa fel încât să se asigure intervenţia operativă la incendiu sau în alte locuri accesibile;
- locurile de amplasare a mijloacelor de primă intervenţie vor fi indicate prin marcaje sau panouri de semnalizare vizibile de la distanţă;

tehnică, aparatură şi materiale specifice se depozitează în spaţiile puse la dispoziţie în acest scop;
- în fiecare localitate se va institui fluxul informaţional de anunţare a personalului voluntar şi de alarmare a cetăţenilor în caz de situaţie de urgenţă - clopot, sirenă, portavoce, telefon după caz.

Pregătirea personalului Biroului Situaţii de Urgenţă al municipiului DEVA

- personalul voluntar trebuie să corespundă cerinţelor de pregătire fizică şi psihică şi să aibă aptitudinile necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor;

- pregătirea profesională a serviciului de urgenţă şi a altor forţe cu care se cooperează se realizează pe baza programelor de pregătire anuală şi lunară întocmit pe teme şi exerciţii de alarmare publică;
- planul de pregătire cuprinde atât teme de prevenire şi stingere cât şi teme de protecţie civilă în funcţie de riscul existent în sectorul de competenţă şi activitatea echipelor specializate;
- la încadrare şi anual personalul serviciului voluntar este supus controlului medical, în condiţiile legii;
- în scopul creşterii eficienţei şi operativităţii intervenţiilor, Biroul Situaţii de Urgenţă al municipiului DEVA execută exerciţii şi aplicaţii de intervenţie pe bază de planificare întocmită de şeful serviciului;-personalul voluntar are dreptul la compensaţii in bani pentru timpul efectiv de lucru la intervenţii si la celelalte activităţi prevăzute in programul serviciului; cuantumurile orare ale compensaţiei se stabilesc si se acorda de către consiliul local.

- personalul voluntar are obligaţiile prevăzute de Legea voluntariatului, nr. 195 /2001.

Dispoziţii finale

Prezentul regulament se aplică la toate acţiunile şi activităţile efectuate de către Biroul Situaţii de Urgenţă şi echipajele din satele aparţinătoare.

Prevederile regulamentului vor fi aduse Ia cunoştinţa membrilor Biroului Situaţii de Urgenţă al municipiului DEVA şi a tuturor locuitorilor localităţii.

Înapoi la Alte birouri şi servicii

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI