Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Compartimentul audit public intern

Exportă PDF - Compartimentul audit public intern Tipăreşte pagina - Compartimentul audit public intern Trimite unui prieten - Compartimentul audit public intern

publicat de Administrator in Luni , 21 Octombrie 2013, 13:05

Auditul intern se exercita asupra tuturor activitatilor desfasurate intr-o entitate publica, inclusiv asupra activitatilor entitatilor subordonate, cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice, precum si la administrarea patrimoniului public.

Compartimentul de audit public intern auditeaza, cel putin o data la trei ani, fara a se limita la acestea, urmatoarele:

a).- angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii de plata,inclusiv din fondurile comunitare;

b).-platile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare;

c).-vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale;

d).-concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unitatilor administrativ teritoriale;

e).-constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanta , precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora;

f).-alocarea creditelor bugetare;

g).-sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;

h).-sistemul de luare a deciziilor;

i). -sistemele de conducere si control precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme;

j). -sistemele informatice;

Misiunile de audit public intern se realizeaza pe baza de plan. Proiectul planului de audit public intern se elaboreaza de catre compartimentul de audit public intern, pe baza evaluarii riscului asociat diferitelor structuri, activitati, programe, proiecte sau operatiuni, precum si prin consultare cu entitatile publice ierarhic superioare, tinand seama de recomandarile Curtii de Conturi.

Conducatorul entitatii publice aproba anual proiectul planului de audit public intern.

Auditorul intern desfasoara audituri ad-hoc respectiv misiuni de audit public intern cu caracter exceptional,necuprinse in planul anual de audit public intern.

In realizarea misiunilor de audit, auditorii interni isi desfasoara activitatea pe baza de ordin de serviciu, care prevede in mod explicit scopul, obiectivele, tipul si durata auditului public intern precum si nominalizarea echipei de auditare.

Misiunile de audit public intern pot avea ca obiective principale:

- asigurarea conformitatii procedurilor si operatiunilor cu normele, regulamentele si legile-auditul de regularitate;
- evaluarea de profunzime a sistemelor de conducere si de control intern in scopul inlaturarii eventualelor nereguli si deficiente din cadrul entitatii publice -auditul de sistem;
- examinarea impactului efectiv al atingerii obiectivelor si calitatii dorite stabilite de entitatea publica in conditiile utilizarii criteriilor de economicitate, eficienta si eficacitate-auditul performantei

Atributiile compartimentului de audit public intern sunt:

- elaboreaza norme metodologice specifice entitatii publice in care isi desfasoara activitatea cu avizul UCAAPI;

- elaboreaza proiectul planului anual de audit public intern;

- informeaza UCAAPI despre recomandarile neinsusite de catre conducatorul entitatii publice auditate, precum si despre consecintele acestuia;
- raporteaza periodic asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile sale de audit;
- elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern;
- in cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, raporteaza imediat conducatorului entitatii publice si structurii de control intern abilitate.

Auditorii interni trebuie sa respecte prevederile Codului privind conduita etica a auditorului intern. Auditorii au obligatia perfectionarii cunostintelor profesionale(minim 15 zile pe an).

Auditorii interni nu trebuie implicati in vreun fel in indeplinirea activitatilor pe care in mod potential le pot audita si nici in elaborarea si implementarea sistemelor de control intern al entitatilor publice. Raspunderea pentru masurile luate in urma analizarii recomandarilor prezentate in rapoartele de audit apartine conducerii entitatii publice.

In realizarea sarcinilor sub auditul intern poate colabora cu compartimentele de audit din cadrul Administratiei Financiare Deva, D.G.F.P.CFS.Deva si Consiliul Judetean Deva .

Auditul intern prezinta propuneri pentru dotarea si buna desfasurare a activitatii compartimentului si asigura arhivarea actelor pe care le administreaza.

- in cazul in care, pe parcursul desfasurarii activitatii compartimentului, se impune contractarea unui serviciu / produs / lucrare, compartimentul inainteaza compartimentului specializat în achizitii publice caietul de sarcini necesar achizitiei respective, caiet care va cuprinde toate datele necesare achizitiei.
- ulterior achizitiei, dupa obtinerea unei copii a contractului de achizitie publica, compartimentul va urmari derularea contractului potrivit conditiilor contractuale si va intocmi un Proces-verbal de receptie la finalizarea contractului, Proces-verbal din care sa rezulte ca produsul a fost livrat, respectiv serviciul a fost prestat. Membrii comisiei de receptie vor fi numiti prin dispozitie a Primarului .

Înapoi la Alte birouri şi servicii

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI