Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Serviciul control

Exportă PDF - Serviciul  control Tipăreşte pagina - Serviciul  control Trimite unui prieten - Serviciul  control

publicat de Administrator in Miercuri , 3 Noiembrie 2010, 8:34

Atribuţii:

Activitate de control - efectuează activitatea de verificare şi control în baza ordinului de serviciu semnat de către primarul municipiului Deva.

Instituţiile publice şi serviciile publice înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale consiliului local (denumite în continuare instituţii şi servicii publice de interes local), precum şi societăţile comerciale înfiinţate sau reorganizate prin hotărâri ale consiliului local ( denumite în continuare societăţi comerciale de interes local ) sunt obligate să transmită, la cererea Serviciului Control, documentele, datele şi informaţiile solicitate, la termenele stabilite, şi să asigure, în condiţiile legii, accesul neîngrădit al persoanelor care exercită activitatea de control, în sediile lor şi în orice spaţii care le aparţin.

Serviciul Control are competenţa să constate orice încălcare a prevederilor actelor normative în vigoare de către structurile constituite la nivelul aparatului de specialitate al primarului, instituţiile şi serviciile publice de interes local, precum şi de către societăţile comerciale de interes local. Serviciul Control nu are competenţă în ce priveşte asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile recunoscute sau nu ca fi nd de utilitate publică sau alte organizaţii neguvernamentale.

În vederea realizării atribuţiilor, Serviciul Control va putea solicita în cadrul activităţii de verificare şi control, cu aprobarea primarului, persoane specializate din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau a instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi a societăţilor comerciale de interes local.

În urma activităţilor de verificare şi control efectuate, Serviciul Control întocmeşte rapoarte de control, procese-verbale de control, note de constatare sau alte documente, prin care propune recomandări, soluţii, măsuri de remediere şi pe care le înaintează primarului. De asemenea, Serviciul Control urmăreşte măsurile luate.

Serviciul Control îndeplineşte următoarele atribuţii:

a ) elaborează proiectul planului anual de control care urmează a fi aprobat de primar;

b ) controlează activitatea instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi activitatea societăţilor comerciale de interes local, după cum urmează:

- verifică modul de organizare şi de desfăşurare a procedurilor de achiziţie publică de bunuri, servicii şi lucrări;

- verifică modul cum se utilizează resursele financiare, materiale şi umane, pentru îndeplinirea obiectivelor şi obţinerea rezultatelor stabilite;

- verifică respectarea prevederilor legale în materia obiectului de activitate a entității controlate, respectarea prevederilor, metodologiilor, metodelor și tehnicilor adecvate pentru fundamentarea deciziilor luate;

- verifică sistemul contabil, modul de organizare a evidenţei contabile, modul de organizare a evidenţelor tehnico -operative, modul de gestionare a bunurilor şi aprovizionarea tehnico - materială (documente justificative);

- efectuează verificări şi controale în baza petiţiilor, reclamaţiilor comunicate, cu privire la desfăşurarea activităţii în cadrul acestora sau cu privire la activitatea desfăşurată de conducătorii acestora;

- în urma controlului efectuat întocmeşte un raport de control al activităţii instituţiei sau serviciului public/societăţii comerciale care a fost verificată şi propune recomandări, soluţii, măsuri de remediere;

- urmăreşte măsurile luate de către aceste instituţii şi servicii publice/societăţi comerciale ca urmare a controlului efectuat.

c ) controlează realizarea activităţilor de investiţii şi reabilitare a infrastructurii ;

d ) soluţionează reclamaţii şi scrisori având ca obiect activitatea structurilor constituite la nivelul aparatului de specialitate al primarului, a instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi a societăţilor comerciale de interes local, repartizate de către primar ;

e ) efectuează punctual lucrări de verificare la unele activităţi desfăşurate de instituţii sau servicii publice de interes local/societăţi comerciale de interes local sau de structurile constituite la nivelul aparatului de specialitate, pentru a informa primarul asupra unor aspecte, situaţii, etc.;

f ) prezintă propuneri pentru dotarea şi buna desfăşurare a activităţii serviciului şi asigură păstrarea şi arhivarea documentelor pe care le administrează ;

g ) colaborează cu autorităţile publice, instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoană juridică sau fizică, în vederea obţinerii de informaţii necesare desfăşurării activităţii şi asigură reprezentarea instituţiei în faţa acestora ;

h ) verifică sesizările adresate primarului în care soluţionarea problemelor implică un grad ridicat de dificultate ;

i )  prin activitatea sa din cadrul institutiei contribuie la colectarea de venituri la bugetul local și de asemenea contribuie la administrarea și gestionare creantelor fiscale locale conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala actualizata cu modificarile și completarile ulterioare;

j) verifică şi soluţionează alte lucrări repartizate de primar ;

k ) studiază legislaţia în vigoare şi materialele de specialitate ;

l ) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către Primar .

m) contribuie activ la implementarea la nivelul Primăriei municipiului Deva a Strategiei Naționale Anticorupție 2016 / 2020 în conformitate cu prevederile HOTĂRÂRII nr. 583 / 2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public .

Implementare a sistemului de control intern managerial 

a ) contribuie activ la implementarea si dezvoltarea sistemului de control intern managerial  din cadrul institutiei in conformitate cu prevederile ORDINULUI nr. 600 / 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice ;

b ) efectuează inventarul privind măsurile preventive obligatorii, indicatorii de performanţă asociaţi, structura standard a planului de acţiune, mecanismul de coordonare şi monitorizare.

  • in cazul in care, pe parcursul desfasurarii activitatii serviciului, se impune contractarea unui serviciu / produs / lucrare, compartimentul inainteaza compartimentului specializat în achizitii publice caietul de sarcini necesar achizitiei respective, caiet care va cuprinde toate datele necesare achizitiei.
  • ulterior achizitiei, dupa obtinerea unei copii a contractului de achizitie publica, serviciul va urmari derularea contractului potrivit conditiilor contractuale si va intocmi un Proces-verbal de receptie la finalizarea contractului, Proces-verbal din care sa rezulte ca produsul a fost livrat, respectiv serviciul a fost prestat. Membrii comisiei de receptie vor fi numiti prin dispozitie a Primarului .
Înapoi la Alte birouri şi servicii

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI