Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Serviciul investitori, relatii externe

Exportă PDF - Serviciul investitori, relatii externe Tipăreşte pagina - Serviciul investitori, relatii externe Trimite unui prieten - Serviciul investitori, relatii externe

publicat de AdministrAtor in Joi , 26 Aprilie 2018, 13:05

Atributii:

- întocmeşte proiectul programului anual de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al Primariei municipiului Deva, precum şi raportul anual privind realizarea acţiunilor de relaţii externe, asigură şi prezintă spre aprobare Primarului municipiului Deva programele întâlnirilor cu delegaţii din ţară şi străinătate, precum şi deplasările interne sau externe, în concordanţă cu înţelegerile avute;

- asigură desfăşurarea în bune condiţii a convorbirilor cu delegaţiile oficiale străine, în colaborare cu alte compartimente şi asigură traducerea convorbirilor cu delegaţiile străine;
- asigură şi organizează activităţi de protocol (cocteiluri, recepţii, mese festive), de primire a invitaţilor/delegaţiilor din ţară străinătate;
- urmăreşte redactarea rapoartelor privind efectuarea misiunilor oficiale în străinătate de către conducerea primariei, consilierii locali şi alte persoane din aparatul de specialitate şi prezentarea vacestora la şedinţele consiliului local precum şi conducerii acestuia;
- sprijină realizarea acţiunilor de înfrăţire a localităţilor şi unităţilor administrativ teritoriale din municipiul Deva cu alte unităţi administrativ-teritoriale din străinătate;
- asigură derularea programelor stabilite în baza Protocolului de Înfrăţire dintre Municipiul Deva şi unele localităţi din străinătate;
- propune şi asigură, împreună cu Direcţia Economică, bugetul necesar susţinerii diverselor programe și deplasări, precum şi administrarea evidenţei financiare privind activitatea de promovare a acţiunilor întreprinse;
- organizeaza protocolul ocazionat de vizitele delegatiilor straine sau române la Consiliul Local si Primaria municipiului Deva;
- asigura materialele de protocol pentru delegatiile din tara si strainatate;

- efectueaza traduceri in/din limbi de circulatie internationala, pe diferite domenii de activitate, materiale solicitate atât de drectiile din cadrul Primariei municipiului Deva, cât si de consilierii locali, strategii de dezvoltare, studii de fezabilitate si alte materiale necesare la redactarea
proiectelor cu finantari externe (formulare, chestionare, etc).
- intretin relatiile cu primariile oraselor infratite si cu institutii si organizatii din strainatate;
- justifica, catre serviciul financiar, contabilitate, in vederea decontarii, cheltuielile de protocol
efectuate cu ocazia vizitelor diferitelor delegatii straine sau române, precum si cheltuielile ocazionate de deplasarile in strainatate ale primarului, viceprimarilor sau desemnatilor acestora.
- intocmeste proiectele de hotarâri, rapoartele de specialitate si expunerile de motive, in domeniul de activitate al serviciului, in vederea promovarii lor in sedintele Consiliului Local.
- prezintă la cererea Primarului rapoarte şi informări privind activitatea desfăşurată cu ocazia audienţelor în termenul şi forma solicitată ;
- păstrează întreaga confidenţialitate şi discreţie asupra persoanelor şi documentelor cu care are tangenţă ;
- colaboreaza la organizarea de seminarii, conferinte internationale, actiuni culturale si sportive, impreuna cu institutiile / serviciile de profil implicate
- in cazul in care, pe parcursul desfasurarii activitatii serviciului, se impune contractarea unui
serviciu / produs / lucrare, compartimentul inainteaza compartimentului specializat în achizitii publice caietul de sarcini necesar achizitiei respective, caiet care va cuprinde toate datele necesare achizitiei.
- ulterior achizitiei, dupa obtinerea unei copii a contractului de achizitie publica, compartimentul va urmari derularea contractului potrivit conditiilor contractuale si va intocmi un Proces-verbal de receptie
la finalizarea contractului, Proces-verbal din care sa rezulte ca produsul a fost livrat, respectiv serviciul a fost prestat. Membrii comisiei de receptie vor fi numiti prin dispozitie a Primarului .
- identifică pe raza municipiului Deva spatii comerciale si terenuri care pot fi puse la dispoziţia
potenţialilor investitori ; - culege, prelucrează şi stochează informaţiile necesare pentru întocmirea unei baze de date privind potenţialul de investiţii în municipiul Deva ;
- înlesneşte accesul pe piaţa locală a potentialilor investitori, indrumă pe cei interesaţi în activităţile lor de prospectare a pietei, cercetare şi cooperare în plan economic ;
- promoveaza interesele economice ale municipiului Deva prin diseminarea de informaţii de interes agenţilor economici deja prezenţi în municipiu ;
- consolideaza relaţia dintre administraţia locală şi investitori prin organizarea de întâlniri periodice între reprezentanţii serviciului şi cei ai mediului de afaceri stimulează, organizează şi prezidează întâlniri între reprezentanţi ai mediului de afaceri şi administraţia locală ;
- actioneaza ca mediator între comunitatea locală şi mediul de afaceri, stimuland iniţiativele de responsabilitate socială corporativă ale companiilor care îşi desfăşoară activitatea pe plan local ;
- în colaborare cu Directia de Taxe si Impozite analizeaza si propune limite ale impozitelor pentru anumite categorii de investitii ;
- initiaza colaborări cu o serie de instituţii şi organisme abilitate : Consiliul Judeţean Hunedoara, Institutia Prefectului judetului Hunedoara, Camera de Comerţ şi Industrie Hunedoara, Agenţia de Dezvoltare Regională Regiunea Vest, Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara, Direcţia Generală
a Finanţelor Publice Hunedoara, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Hunedoara, Oficiul Teritorial al Registrului Comerţului, Direcţia Regională de Statistică Hunedoara, precum şi organisme similare internaţionale ;
- dezvoltă, propune, sprijină şi îndrumă proiectele de investiţii şi cooperare în ariile de interes pentru municipalitate ;
- colaborează cu celelalte compartimente pentru stabilirea de relaţii cu agenţi economici din ţara şi străinătate, precum şi cu unitaţile administrative aflate în relaţii de înfrăţire şi parteneriat cu Primăria municipiului Deva ;
- contribuie la organizarea vizitelor ce privesc domeniul relaţiilor economice a delegaţiilor care se deplasează în oraşele înfraţite şi partenere .

Înapoi la Alte birouri şi servicii

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI