Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Serviciul resurse umane

Exportă PDF - Serviciul resurse umane Tipăreşte pagina - Serviciul resurse umane Trimite unui prieten - Serviciul resurse umane

publicat de Administrator in Miercuri , 9 Martie 2011, 13:02

Atributii:

- gestionarea resurselor umane şi a funcţiilor publice, asigurarea structurii organizatorice atât pentru aparatul de specialitate cât şi pentru serviciile publice fara personalitate juridica din subordinea consiliului local ;
- răspunde de încadrarea personalului necesar pentru aparatul de specialitate şi pentru serviciile publice fara personalitate juridica din subordinea consiliului local;
- efectuează lucrări cu privire la încadrarea, transferarea, detaşarea, pensionarea sau încetarea contractului de muncă;
- răspunde de organizarea examenelor şi a concursurilor pentru încadrarea şi promovarea în muncă;
- aplică reglementările în vigoare în ceea ce priveşte salarizarea personalului din aparatul de specialitate ( stabilirea salariilor de baza ) si pentru personalul din cadrul serviciilor publice fara personalitate juridica ;
- întocmeşte statele de personal lunare pentru personalul din aparatul de specialitate si personalul din cadrul serviciilor publice fara personalitate juridica;
- întocmeşte, in colaborare cu directorii executivi, sefii de servicii si sefii de birouri, proiectul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru aparatul de specialitate şi pentru serviciile publice fara personalitate juridica din subordinea consiliului local şi îl supune aprobării Consiliului local;
- răspunde de întocmirea dosarului profesional pentru functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate şi din serviciile publice fara personalitate juridica din subordinea consiliului local;
-răspunde de întocmirea dosarului personal pentru salariaţii angajati in regim contractual din aparatul de specialitate şi din serviciile publice fara personalitate juridica din subordinea consiliului local;
- întocmeşte, păstrează şi ţine la zi registrul general de evidenţă al salariaţilor in format electronic, registrul declaraţiilor de interese si registrul declaratiilor de avere pentru salariati ;
- păstrează fişele posturilor şi fişele de evaluare a performanţelor profesionale întocmite de şefi de compartimente;
- răspunde de păstrarea secretului în probleme de personal şi salarizare şi eliberează la cerere copii de pe actele existente la dosarul personal;
- răspunde de activitatea de perfecţionare şi de pregătire profesională a personalului din aparatul de specialitate ;
- propune măsuri pentru îmbunătăţirea stării disciplinare, reducerea fluctuaţiei şi asigurarea stabilităţii;
- tine evidenta prezenţei la serviciu a angajatilor ;
- întocmeşte planificarea concediilor de odihnă, calculează drepturile aferente şi ţine evidenţa efectuării acestora;
- calculează vechimea în muncă, în funcţie de care se acordă sporul la salarii pentru vechimea în muncă şi numărul de zile de concediu de odihnă;
- eliberează, la cerere, adeverinţe de salarii;
- întocmeşte organigrama şi statul de funcţii, le supune spre aprobare Consiliului local şi urmăreşte avizarea, conform prevederilor legale;
- stabileşte, conform fişelor de evaluare a performanţelor individuale, personalul ce urmează a fi promovat;
- determină, in colaborare cu "Serviciul informatica" fondul de premiere şi întocmeşte documentaţia necesară pentru premierea personalului;
- realizeaza legatura cu Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici ;
- prezintă trimestrial, şi ori de câte ori este nevoie, rapoarte privind realizarea atribuţiilor;
- intocmeste situatiile statistice semestriale privind numarul de personal si fondul de salarii pe care le transmite Directiei Generale a Finantelor Publice a judetului Hunedoara ;
- intocmeste situatia trimestriala privind ancheta locurilor de munca vacante pe care o inainteaza Directiei Judetene de Statistica ;
- raspunde de consilierea etica si de monitorizarea respectarii normelor de conduita ;
- intocmeste si tine evidenta ordinelor de deplasare ( delegatii ) pentru angajatii din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva si serviciile fara personalitate juridica din subordinea Consiliului local al municipiului Deva ;
- îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţate de autoritatea deliberativă şi executivă.
- in cazul in care, pe parcursul desfasurarii activitatii compartimentului, se impune contractarea unui serviciu / produs / lucrare, compartimentul inainteaza „Serviciului achizitii " caietul de sarcini necesar achizitiei respective, caiet care va cuprinde toate datele necesare achizitiei.
- ulterior achizitiei, dupa obtinerea unei copii a contractului de achizitie publica, compartimentul va urmari derularea contractului potrivit conditiilor contractuale si va intocmi un Proces-verbal de receptie la finalizarea contractului, Proces-verbal din care sa rezulte ca produsul a fost livrat, respectiv serviciul a fost prestat. Membrii comisiei de receptie vor fi numiti prin dispozitie a Primarului .

 

Înapoi la Alte birouri şi servicii

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI