Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Concurs organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de: consilier, grad profesional principal in cadrul Compartimentului “Fond Funciar si Legea 10” din cadrul Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, serviciu public cu personalitate juridică subordonat Consiliului Local Deva

Exportă PDF - Concurs organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de: consilier, grad profesional principal in cadrul Compartimentului “Fond Funciar si Legea 10” din cadrul Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, serviciu public cu personalitate juridică subordonat Consiliului Local Deva Tipăreşte pagina - Concurs organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de: consilier, grad profesional principal in cadrul Compartimentului “Fond Funciar si Legea 10” din cadrul Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, serviciu public cu personalitate juridică subordonat Consiliului Local Deva Trimite unui prieten - Concurs organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de: consilier, grad profesional principal in cadrul Compartimentului “Fond Funciar si Legea 10” din cadrul Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, serviciu public cu personalitate juridică subordonat Consiliului Local Deva

publicat de AdministrAtor in Vineri , 16 Iunie 2017, 11:39

COMUNICAT

Vă facem cunoscut că în data de 17 iulie 2017, la sediul Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva se va desfăşura concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de: consilier, grad profesional principal in cadrul Compartimentului "Fond Funciar si Legea 10" din cadrul Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, serviciu public cu personalitate juridică subordonat Consiliului Local Deva.

Concursul se va desfăşura după următorul program:

  • 17 iulie 2017 - proba scrisa - ora 1100.

  • Interviul se va susține într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS

Condiţii generale :

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii specifice de participare la concurs :

Compartiment Fond Funciar si Legea 10:

- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice - minim 5 ani (grad profesional principal)

- studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

ACTELE NECESARE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS:

In conformitate cu art. 49, alin. (1) al H.G. nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actele necesare pentru participarea la concurs sunt :

a) formularul de înscriere;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

e) cazierul judiciar;

f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe acte se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Dosarele se depun in perioada 17 iunie - 06 iulie 2017 la Compartimentul „Contabilitate, Resurse Umane" din cadrul Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura din Deva, str. Piata Unirii, nr. 16.

Informaţii suplimentare la telefon : 0254/217893.

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

Petiţii

Depune și urmărește online o petiție

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj