Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT CORESPUNZĂTOR FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE DE CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL ASISTENT DIN CADRUL SERVICIULUI RECUPERARE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE AL DIRECȚIEI IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE – 10 OCTOMBRIE 2019 PROBA SCRISĂ

Exportă PDF - CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT CORESPUNZĂTOR FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE DE CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL ASISTENT DIN CADRUL SERVICIULUI RECUPERARE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE AL DIRECȚIEI IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE – 10 OCTOMBRIE 2019  PROBA SCRISĂ Tipăreşte pagina - CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT CORESPUNZĂTOR FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE DE CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL ASISTENT DIN CADRUL SERVICIULUI RECUPERARE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE AL DIRECȚIEI IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE – 10 OCTOMBRIE 2019  PROBA SCRISĂ Trimite unui prieten - CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT CORESPUNZĂTOR FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE DE CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL ASISTENT DIN CADRUL SERVICIULUI RECUPERARE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE AL DIRECȚIEI IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE – 10 OCTOMBRIE 2019  PROBA SCRISĂ

publicat de Birou Personal in Luni , 9 Septembrie 2019, 9:04

 

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura  concursul pentru ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată corespunzător funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului recuperare impozite și taxe locale al Direcţiei impozite și taxe locale.

Concursul se va desfăşura după următorul program:

  • 10.10.2019, ora 11,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;
  • Interviul se va susţine conform prevederilor  art. 56  alin.(1) din H.G. nr. 611 / 2008.

Condiții  de  participare  la  concurs

Condiţii generale :

Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice persoana care :

         - are cetăţenia română şi domiciliul în România;

         - cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

         - are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

         - are capacitate deplină de exerciţiu;

         - este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

         - îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

         - îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

         - nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

          - nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

          - nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

          - nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 


 

Condiţii specifice de participare la concurs:

-  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- competenţe în domeniul tehnologiei informaţiei dovedite pe bază de documente emise în condiţiile legii, nivel de bază;

-  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 1 an.

 Actele necesare pentru participarea la concurs:

În conformitate cu prevederile art. 49  alin. (1) al H.G. nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, actele necesare pentru participarea la concurs sunt :

                  a) formularul de înscriere;

                  b) curriculum vitae, modelul comun european;

                  c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

 


Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 2 D la H.G. nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

 

Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2 D la H.G. nr. 611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2 D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

            Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu exceptia documentului prevazut la lit. c), care se poate transmite si in format electronic, la adresa de mail prevazuta in anunt.

            Documentul prevăzut la lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.

Dosarele de înscriere se depun în perioada 9 - 30 septembrie 2019 la "Serviciul resurse umane" din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Informaţii suplimentare: Miron Mariana, Consilier - Serviciul Resurse Umane

                                    Primăria municipiului Deva, Piața Unirii, nr. 4, et. 1, cam. 4

                                    telefon : 21.34.35, 21.85.79, 23.23.10 / int.112.

                                    e-mail : resurse.umane@primariadeva.ro

                              

                                                                  

                                                                                                   BIBLIOGRAFIA

stabilită pentru concursul de ocupare a  funcţiei publice de execuţie de

Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul  Serviciului  recuperare impozite și taxe locale al Direcţiei impozite și taxe locale

 

1.ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, Partea I, Partea III - Titlul I, III, IV, V și VII, Partea VI - Titlul I și II  și Partea VII -  MONITORUL OFICIAL nr. 555 / 2019;

2.CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată - MONITORUL OFICIAL nr. 767 / 2003;

3.ORDONANȚA GUVERNULUI  nr. 137 / 2000 (**republicată**) privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 166 / 2014, cu modificările și completările ulterioare;

4. LEGEA NR. 227 / 2015 privind Codul Fiscal - Titlul IX - Impozite și taxe locale -      MONITORUL OFICIAL nr. 688 / 2015, cu modificările și completările ulterioare;

5. LEGEA NR. 207 / 2015 privind Codul de Procedură Fiscală - MONITORUL OFICIAL nr. 547 / 2015, cu modificările și completările ulterioare;

6. ORDONANȚA GUVERNULUI NR.  2 / 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor - MONITORUL OFICIAL nr. 410 / 2001, cu modificările și completările ulterioare.

 


 

Atribuțiile postului
1. Organizează, desfăşoară şi asigură, conform competenţei legale, activitatea de executare silită a bunurilor şi veniturilor persoanelor fizice şi juridice pentru neachitarea în termen a creanţelor bugetului local;                                                                                            

2. Aplică legislaţia fiscală pentru identificarea corectă şi recuperarea la timp a debitelor datorate bugetului  local de către persoane fizice şi juridice;                                                      

3. Întocmeşte dosare de executare silită a debitelor restante, gestionează dosarele repartizate, preia şi introduce în dosare titlurile executorii transmise spre executare silită, emite acte administrativ fiscale în vederea recuperării debitelor restante;                                   

4. Întocmeşte dosare pentru debitele primite spre executare de la alte instituţii şi servicii publice şi asigură respectarea prevederilor legale privind identificarea debitelor, confirmarea şi executarea acestora;                                                                                           

5. Evidenţiază şi urmăreşte debitele restante primite spre executare silită şi face propuneri pentru compensare, restituire, virare sau scădere a debitelor;                                   

6. Urmăreşte încasarea veniturilor fiscale şi nefiscale în termenul de prescripţie şi stabileşte măsuri de recuperare a debitelor prescrise din culpa organelor de executare şi încasare;

7. Face adrese de identificare a debitorului, a veniturilor acestuia, precum şi a patrimoniului acestuia, efectuând în acest sens toate actele administrativ fiscale necesare executării silite şi recuperării debitului restant;                                                                                         

8. Restituie sau transmite titlul executoriu sau întregul dosar de executare silită către organul fiscal competent respectând prevederile legale;                                                                                 

9. Efectuează deplasări frecvente în teren în vederea comunicării actelor administrativ fiscale pentru recuperarea debitelor restante;                                                                                        

10. Întocmeşte şi înaintează conducerii Serviciului Recuperare Impozite şi Taxe Locale centralizatorul listelor de rămăşiţe şi suprasolviri pe feluri de impozite şi taxe;                      

11. Primeşte şi rezolvă în termen corespondenţa repartizată cu privire la executarea silită şi încasarea debitelor neachitate în termen;                                                                             

12. Colaborează cu toţi funcţionarii Serviciului Recuperare Impozite şi Taxe Locale, cu toate compartimentele funcţionale din cadrul aparatului propriu al Primarului Municipiului Deva, cu Serviciile publice din subordinea Consiliului Local precum şi cu alte instituţii, pentru a identifica, urmări şi recupera debitele restante ale contribuabililor;                                             

13. Întocmeşte şi verifică documentaţiile şi propunerile privind debitorii insolvabili şi, dacă le găseşte întemeiate, solicită declanşarea procedurii de insolvabilitate în conformitate cu prevederile legale;

14. Întocmeşte şi asigură respectarea condiţiilor de înfiinţare a popririlor pe veniturile şi disponibilităţilor băneşti realizate de debitorii bugetului local, urmăreşte respectarea popririlor înfiinţate şi stabileşte, după caz, măsurile legale pentru executarea acestora;           

15. Pregătește documentația în vederea înlocuirii amenzilor contravenționale cu muncă în folosul comunității pentru debitorii persoane fizice declarați insolvabili și o predă unui consilier juridic din cadrul Serviciului pentru promovarea acțiunilor în instanță;                

16. Efectuează procedura de executare silită prin orice alte  modalităţi prevăzute de legislaţia în vigoare;

17. Colaborează cu toate celelalte servicii pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă Consiliului local;                                                                                      

18. Păstrează confidenţialitatea tuturor informaţiilor gestionate şi răspunde pentru legalitatea acţiunilor întreprinse;                                                                                       

19. Asigură arhivarea actelor;                                                                                             

20. Urmăreşte şi răspunde de respectarea şi aplicarea hotărârilor Consiliului local, dispoziţiilor primarului şi a celorlalte acte normative care reglementează impozitele şi taxele locale şi alte impozite şi taxe care constituie venit al bugetului local, datorate de persoanele fizice şi juridice.               

 

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice

Deva24 SESIZARI

Sesizari

.