Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Concurs pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcţiei contractuale de executie de muncitor calificat tr. IG- 5 posturi din cadrul Serviciului Intretinere Zone Verzi- din care 2 posturi vacante de muncitor calificat tr. IG la Zona 3 si 3 posturi de muncitor calificat tr. IG la Zona 4, si muncitor necalificat- 3 posturi , din cadrul „Serviciului Intretinere Zone Verzi- Zona 5„ al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva

Exportă PDF - Concurs pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcţiei contractuale de executie de muncitor calificat tr. IG- 5 posturi din cadrul Serviciului Intretinere Zone Verzi- din care 2 posturi vacante de muncitor calificat tr. IG la Zona 3 si 3 posturi de muncitor calificat tr. IG la Zona 4, si muncitor necalificat- 3 posturi , din cadrul „Serviciului Intretinere Zone Verzi- Zona 5„ al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva Tipăreşte pagina - Concurs pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcţiei contractuale de executie de muncitor calificat tr. IG- 5 posturi din cadrul Serviciului Intretinere Zone Verzi- din care 2 posturi vacante de muncitor calificat tr. IG la Zona 3 si 3 posturi de muncitor calificat tr. IG la Zona 4, si muncitor necalificat- 3 posturi , din cadrul „Serviciului Intretinere Zone Verzi- Zona 5„ al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva Trimite unui prieten - Concurs pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcţiei contractuale de executie de muncitor calificat tr. IG- 5 posturi din cadrul Serviciului Intretinere Zone Verzi- din care 2 posturi vacante de muncitor calificat tr. IG la Zona 3 si 3 posturi de muncitor calificat tr. IG la Zona 4, si muncitor necalificat- 3 posturi , din cadrul „Serviciului Intretinere Zone Verzi- Zona 5„ al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva

publicat de AdministrAtor in Joi , 19 Aprilie 2018, 10:40

COMUNICAT

Vă facem cunoscut că în data de 14 mai 2018, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcţiei contractuale de executie de muncitor calificat tr. IG- 5 posturi din cadrul Serviciului Intretinere Zone Verzi- din care 2 posturi vacante de muncitor calificat tr. IG la Zona 3 si 3 posturi de muncitor calificat tr. IG la Zona 4, si muncitor necalificat- 3 posturi , din cadrul „Serviciului Intretinere Zone Verzi- Zona 5„ al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva.

Pentru ocuparea posturilor de muncitor calificat tr. IG din cadrul „Serviciului Intretinere Zone Verzi"

Proba practica va avea loc în data de 14 mai 2018 - ora 09,00

Interviul va avea loc in data de 15 mai 2018- ora 10,00

Pentru ocuparea posturilor de muncitor necalificat din cadrul „Serviciului Intretinere Zone Verzi"

Proba practica va avea loc în data de 14 mai 2018 - ora 12,00

Interviul va avea loc in data de 15 mai 2018- ora 13,00

Conditii de participare la concurs

Condiţii generale :

Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice persoana care :

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi d omiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice :

Pentru ocuparea posturilor de muncitor calificat tr. IG:

 - Calificare in domeniul agricol, tehnic sau silvicultura

Pentru ocuparea posturilor de muncitor necalificat:

- fără condiţii specifice;

Actele necesare pentru participarea la concurs:

În conformitate cu art. 6 din Regulamentul ANEXA la Hotararea Guvernului nr. 286 / 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizata prin HOTARAREA GUVERNULUI NR. 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actele necesare pentru participarea la concurs sunt :

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Depunerea dosarelor se face la «Compartimentul resurse umane, Arhiva» al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva în perioada 19 aprilie 2018 - 04 mai 2018.

Informaţii suplimentare la telefon : 0254/233588.

DIRECTOR,

Faur Irinel- Ioan

Consilier juridic 

Horvat Cristina Elena

Şef Serv.Buget, Contabilitate, RU, Arhiva

 Ec. Virdea Laura

 

Inspector de Specialitate gr. IA

Mititelu Andreea

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

Petiţii

Depune și urmărește online o petiție

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice