Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Referent, clasa III, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului prelucrare date al Directiei impozite si taxe locale

Exportă PDF - Concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Referent, clasa III, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului prelucrare date al Directiei impozite si taxe locale Tipăreşte pagina - Concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Referent, clasa III, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului prelucrare date al Directiei impozite si taxe locale Trimite unui prieten - Concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Referent, clasa III, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului prelucrare date al Directiei impozite si taxe locale

publicat de AdministraTor in Vineri , 11 Mai 2018, 9:48

   Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura  concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Referent, clasa III, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului prelucrare date al Directiei impozite si taxe locale.

 

Concursul se va  desfăşura după următorul program:

  • 12.06.2018, ora 11,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;
  • Interviul se va susţine conform art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008;

                              Conditii  de  participare  la  concurs

 Condiţii generale :

Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice persoana care :

-   are cetaţenia română şi domiciliul în România;

-   cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

-   are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

-   are capacitatea deplină de exerciţiu;

-   are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

-   îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

-   îndeplineşte condiţiile specifice pentu ocuparea funcţiei publice;

-   nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

-   nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

-   nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;

 

Condiţii specifice de participare la concurs :

           - studii medii, absolvite cu diploma de bacalaureat;

          - cunoştinţe operare calculator - dovedite cu diploma / certificat / atestat - cunoştinţe de bază;

 

Actele necesare pentru participarea la concurs:

 

În conformitate cu art. 49, alin. (1) al H.G. nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, actele necesare pentru participarea la concurs sunt :

                  a) formularul de înscriere;

                  b) curriculum vitae, modelul comun european;

                  c) copia actului de identitate;

                  d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

                  e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

                  f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

                  g) cazierul judiciar;

                  h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

            Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. f) este prevăzut în anexa nr. 2 D la H.G. nr. 611 / 2008.

            Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2 D la H.G. nr. 611 / 2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2 D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

            Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu exceptia documentului prevazut la lit. c), care se poate transmite si in format electronic, la adresa de mail prevazuta in anunt.

            Documentul prevăzut la lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.

Dosarele de înscriere se depun în perioada 11 mai - 30 mai 2018 la "Serviciul resurse umane" din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Informaţii suplimentare: Brezan Claudiu, Consilier - Serviciu Resurse Umane

                                         Primăria municipiului Deva, Piața Unirii, nr. 4, et. 1, cam. 4

                                         telefon : 21.34.35, 21.85.79, 23.23.10 / int.112.

                                         e-mail : resurse.umane@primariadeva.ro

 

BIBLIOGRAFIA
stabilită la concursul de ocupare a funcţiei publice de execuţie de
Referent, clasa III, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului prelucrare date al Directiei impozite si taxe locale.

 

 

1. Constituția României, republicata, Monitorul Oficial nr. 767 / 2003;
2. LEGEA nr. 188 / 1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată ( r2 ) - MONITORUL OFICIAL nr. 365 / 2007, cu modificarile si completarile ulterioare
3. LEGEA nr. 7 / 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici - MONITORUL OFICIAL nr. 525 / 2007, republicată
4. LEGEA nr. 215 / 2001, a administratiei publice locale, republicată - MONITORUL OFICIAL nr. 123 / 2007 cu modificarile si completarile ulterioare
5. LEGEA nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal - Titlul IX - Impozite și taxe locale MONITORUL OFICIAL nr. 688 / 2015, cu modificările şi completările ulterioare;
6. LEGEA nr. 207 / 2015 privind codul de procedură fiscală - MONITORUL OFICIAL nr.547 / 2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Atribuţiile postului:

 

1.         Studiu individual, zilnic, cel puțin doua ore, a legislației din domeniul de activitate, a administrației publice, în vederea perfecționării pregătirii teoretice și a însușirii deprinderilor practice necesare în vederea exercitării funcției publice din cadrul compartimentului;      

2.         Oferă informaţii de specialitate sub îndrumarea și supravegherea directă a îndrumătorului;

3.         Întocmește sub îndrumarea și supravegherea directă a coordonatorului de stagiu, rapoarte privind respectarea legislatiei din domeniu;

4.         Prelucreaza datele privind  declaratiile de impunere care stau la baza stabilirii impozitelor si taxelor locale, opereaza  documentele de plata, sub îndrumarea coordonatorului de stagiu; 

5.         Colaboreaza cu celelalte compartimente functionale pentru rezolvarea atributiilor specifice;

 

 

 

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

Petiţii

Depune și urmărește online o petiție

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice