Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Examen de promovare în grad profesional a unor funcţionari publici - 25 iunie 2019 proba scrisa

Exportă PDF - Examen de promovare în grad profesional a unor funcţionari publici - 25 iunie 2019 proba scrisa Tipăreşte pagina - Examen de promovare în grad profesional a unor funcţionari publici - 25 iunie 2019 proba scrisa Trimite unui prieten - Examen de promovare în grad profesional a unor funcţionari publici - 25 iunie 2019 proba scrisa

publicat de Birou Personal in Vineri , 24 Mai 2019, 13:37

Vă aducem la cunoştinţă că în data de 25 iunie 2019, la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura examenul de promovare în grad profesional a unor funcţionari publici.
Examenul se va desfăşura după următorul program :
• 25 iunie 2019 - ora 10,00 - proba scrisă
• Interviul se va susţine conform art. 56 din H.G. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată .
Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
- să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.
Dosarele de examen se depun în termen de 20 de zile, de la data afişării anunţului privind organizarea examenului de promovare pe site şi la sediul instituţiei, respectiv în perioada 24.05 - 12.06.2019 şi vor conţine în mod obligatoriu:
a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de Serviciul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
b) copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
c) formularul de înscriere.


BIBLIOGRAFIA
stabilită pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui detinut
25 iunie 2019 - proba scrisa

 

Bibliografie comună :

1. LEGEA nr. 188 / 1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată - MONITORUL OFICIAL nr. 365 / 2007, cu modificările şi completările ulterioare
2. LEGEA nr. 7 / 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată - MONITORUL OFICIAL nr. 525 / 2007.
3. LEGEA nr. 161 / 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei - Cartea I - TITLUL IV - Conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor in exercitarea demnitatilor publice si functiilor public - CAP. II - Conflictul de interese - SECTIUNEA 1 - Definitie si principii ; SECTIUNEA a 4-a - Conflictul de interese privind functionarii publici ; CAP. III - SECTIUNEA a 5-a - Incompatibilitati privind functionarii publici - MONITORUL OFICIAL nr. 279 / 2003, cu modificările şi completările ulterioare.
4. LEGEA nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale, republicata, MONITORUL OFICIAL nr. 123 / 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
5. CONSTITUTIA ROMANIEI, republicata, Monitorul Oficial nr. 767 / 2003;

Bibliografia comună se completează după cum urmează :

Pentru postul din cadrul Serviciului investitori, relaţii externe:

1. Ordonanța de urgență nr. 77 / 2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21 / 1996 - Monitorul Oficial nr. 893 / 2014, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Regulamentul (UE) nr. 1407 / 2013 al Comisiei, privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 352/2013;


Pentru postul din cadrul Compartimentului constatare persoane fizice:

1. Legea nr. 227 / 2015 privind Codul Fiscal - Titlul IX - Impozite și taxe locale - MONITORUL OFICIAL nr. 688 / 2015, cu modificările și completările ulterioare;
2. Hotararea Guvernului nr. 1 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal - Titlul IX - Impozite și taxe locale -MONITORUL OFICIAL nr. 22 / 2016, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 207 / 2015 privind Codul de Procedură Fiscală - MONITORUL OFICIAL nr. 547 / 2015 cu modificările și completările ulterioare;

Pentru postul din cadrul Compartimentului juridic:

1. Legea nr. 287 / 2009 privind Codul civil ( Cartea a III - a, a V - a, a VI - a), (**republicată**) Monitorul Oficial nr. 505 din 15 iulie 2011 cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 554 / 2004 contenciosului administrativ, Monitorul Oficial nr. 1154 din 07.12 2004, actualizata cu modificarile si completarile ulterioare

Pentru postul din cadrul Biroului programe dezvoltare:

1. Hotărârea Guvernului nr. 759 / 2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale - MONITORUL OFICIAL nr. 517 / 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
2. OUG nr. 66 / 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora - MONITORUL OFICIAL nr. 461 / 2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

Pentru posturile din cadrul Direcţiei politia locala :

1. LEGEA nr. 155 / 2010 a poliţiei locale, republicată - MONITORUL OFICIAL nr. 339 / 2014, cu modificările şi completările ulterioare
2. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1332 / 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale - MONITORUL OFICIAL nr. 882 / 2010, cu modificările şi completările ulterioare


ATRIBUTII

Pentru postul din cadrul Serviciului investitori, relaţii externe

1. înlesneşte accesul pe piaţa locală a potentialilor investitori, indrumă pe cei interesaţi în activităţile lor de prospectare a pietei, cercetare şi cooperare în plan economic;
2. promoveaza interesele economice ale municipiului Deva prin diseminarea de informaţii de interes agenţilor economici deja prezenţi în municipiu sau tuturor celor interesați;
3. relaționează instituțional cu autoritățile publice cu profil de sprijin a activităților specifice mediului de afaceri (Camera de Comerț și Industrie, Primării, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunal, Administrația Județeană a Finanțelor Publice, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă etc.)
4. elaborează proiecte de hotărâre de Consiliu Local care vin în sprijinul activității agenților economici de pe raza Municipiului Deva.
5. în colaborare cu Directia de Taxe si Impozite analizeaza si propune limite ale impozitelor pentru anumite categorii de investitii ;
6. studiază permanent legislația în domeniu (Legea 346/ 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, Legea 31/1990 privind societățile comerciale, Legea 273/2006 privind finanțele publice locale);
7. atribuții privind administrarea și gestionarea creanțelor fiscale locale conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală actualizat cu modificările și completările ulterioare;
8. participă la seminarii, cursuri de formare profesională, întâlniri de lucru și de afaceri.
9. prin activitatea sa susține și contribuie la colectarea de venituri la bugetul local;
10. organizează activitatea cabinetului Secretarului Municipiului Deva;
11. contribuie în menținerea relațiilor Municipiului cu alte unități administrativ-teritoriale din țară, oferind sprijin în comunicarea cu acestea
12. programează și ține evidența întâlnirilor stabilite de conducerea instituției cu diverse delegații, oameni afaceri, reprezentanți ai ambasadelor, demnitarilor străini și români
13. răspunde de respectarea termenelor, fundamentarea si calitatea tuturor lucrarilor efectuate
14. operează în registratura electronică orice acte îi sunt distribuite spre consultare/rezolvare
15. răspunde de îndeplinirea atribuțiilor cuprinse în prezenta fișă, precum și în actele normative ce reglementează acest domeniu de activitate


Pentru postul din cadrul Compartimentului constatare persoane fizice al Direcției impozite și taxe locale

1. Constata si stabileste impozitele si taxele locale de toate tipurile, datorate de persoane fizice care detin in proprietate bunuri impozabile;
2. Intocmeste referate de scadere, debitare, restituire si compensare pe care le semneaza si le preda spre aprobare sefilor ierarhici,dupa care le transmite serviciul contabilitate si/sau operatorilor de rol, obtinand semnatura de operare a acestora;
3.Actele mentionate mai sus se intocmesc in termen de 10 zile de la data cand exista o solicitare in acest sens;
4. Urmareste intocmirea si depunerea in termenele prevazute de lege a declaratiilor de impunere de catre contribuabili respectand legislatia in vigoare in acest sens;
5. Preda contribuabililor sau registraturii documentele de impunere si/sau diferite adrese privind impozitele si taxele locale, urmarind semnaturile de primire sau de expediere a documentelor respective;
6.Inregistreaza, gestioneaza si pastreaza documentele referitoare la impunerea fiecarui contribuabil;
7.Verifica periodic persoanele fizice aflate in evidentele fiscale, detinatoare de bunuri impozabile;
8.Verifica realitatea declaratiilor de impunere, a modificarilor intervenite, inregistrand dupa caz, diferentele fata de impunerile initiale;
9.Aplica sanctiunile prevazute de actele normative contribuabililor care incalca legislatia si ia toate masurile pentru inlaturarea deficientelor constatate;
10.Urmareste operarea la zi a modificarilor survenite pe parcursul anului fiscal;
11.Analizeaza si cerceteaza cererile cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor si face propuneri pentru solutionarea acestora, in cadrul reglementarilor legale;
12.Face propuneri la cererile privind: acordarea de amanare,esalonare,reduceri,scutiri de impozite sit axe, majorari de intarziere, si restituiri pentru sumele achitate in plus;
13.Verifica si face propuneri despre modul de solutionare a obiectiunilor si sesizarilor facute de contribuabili pe linia taxelor si impozitelor;
14.Asigura inmanarea la timp a declaratiilor de impunere;
15.Raporteaza la termenele stabilite in cadrul perioadei de impunere debitele constatate;
16. Asigura programul de lucru cu publicul (schimbul 2) conform graficului lunar.

17.Rezolvă corespondenţa repartizată pentru compartiment.
18.Tine evidenţa cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor depuse de contribuabuli la compartiment şi urmăreşte
rezolvarea corectă şi la timp a acestora.
19.Intocmeste raspunsurile la cererile executorilor judecatoresti si a altor institutii privind patrimoniul persoanelor fizice.
20.Raspunde la solicitarile instantei in ceea ce priveste bunurile mobile si imobile ale persoanelor fizice.
21.Asigura pastrarea secretului profesional si confidentialitatea datelor pe care le detine.
22. Duce la indeplinire Hotararile Consiliului Local in sensul impozitelor si taxelor locale;
23. Efectueaza alte controale dispuse de Primarul Municipiului Deva in ceea ce priveste modul de utilizare a fondurilor publice alocate de la bugetul local, precum si modul de colectare si utilizare a fondurilor proprii realizate de institutiile publice si institutiile finantate de la bugetul local;
24. In ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca indeplineste urmatoarele atributii :
- să-şi însuşească şi să respecte prevederile legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
- să utilizeze corect echipamentele tehnice din dotare si sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a acestora;
-sa aduca la cunostinta conducerii serviciului orice defectiune sau alta situatie care constituie pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;
- să aducă la cunoştinţa conducerii serviciului orice defecţiune sau altă situaţie suferite de persoana proprie sau de alţi angajati;
- să aducă la cunoştinţa conducerii serviciului în cel mai scurt posibil accidentele de muncă suferite de persoana proprie sau de alţi angajati;
-sa coopereze cu conducerea serviciului si/sau cu angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritatea competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale
- să coopereze cu salariaţii desemnaţi de conducerea serviciului în vederea realizării masurilor de aparare împotriva incendiilor;
- să utilizeze echipamentele tehnice potrivit instrucţiunilor date de conducerea serviciului pe linie de prevenire şi stingerea incendiilor;
-sa acorde ajutor atat cat este rational posibil oricarui coleg aflat intr-o situatie de urgenta
25. Indeplineste orice alte atributii repartizate de directorul executiv.
26. Preia atributiile unui consilier din cadrul compartimentului pe perioada absentei acestuia, in functie de necesitate si/sau la solicitarea sefului ierarhic superior.


Pentru postul din cadrul Compartimentului juridic al Serviciului juridic, autoritate tutelară

1. reprezintă Consiliul Local, Primăria, Primarul, Municipiul Deva în faţa instanţelor judecătoreşti (Judecătorii; Tribunale; Curţi de Apel şi Curtea Supremă de Justiţie), precum şi a altor instituţii, pe bază de delegaţie; asigurînd totodată concepţia şi redactarea tuturor actelor necesare în acest sens, după consultarea cu compartimentele de specialitate, în funcţie de specificul litigiului;
2. urmăreşte şi asigură exercitarea căilor ordinare sau extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti, atunci când se impune;
3. urmăreşte şi asigură executarea hotărârilor judecătoreşti, pe cale amiabilă sau pe calea executării silite;
4. asigură consilierea juridica la întocmirea proiectelor şi a actelor administrative;
5. asigură consilierea la întocmirea contractelor încheiate de către autoritatea publica, precum şi avizarea acestora;
6. consilierea tuturor compartimentelor instituţiei cu privire la legalitatea măsurilor ce urmează a fi luate în activitatea curentă;
7. rezolvă orice alte lucrări cu caracter juridic, repartizate acesteia, asigurînd totodată rezolvarea în termen legal a scrisorilor, sesizărilor şi corespondenţei repartizate;
8. asigură asistenţa şi colaborează la rezolvarea oricăror alte lucrări cu caracter juridic, repartizate altor compartimente, în funcţie de repartizarea stabilită prin Dispoziţiile Primarului;
9. urmărește aparitia actelor normative și asigura informarea permanenta a conducerii cu privire la modificarile legislative;
10. răspunde de numerele de înregistrare trecute pe toate actele, întocmite şi semnate, specifice activităţii serviciului din care face parte. Numerele de înregistrare de pe documentele emise vor fi aceleaşi cu numerele care au fost alocate la înregistrarea documentelor de către Compartimentul Centrul de Informare al cetăţenilor din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Deva;
11. participă, în calitate de membru, în diverse comisii constituite prin Dispoziţiile Primarului sau prin Hotărâri ale Consiliului Local;
12. participă la şedinţele ordinare şi extraordinare ale Consiliului Local;
13. raportează şefului ierarhic superior problemele constatate şi propune soluţii de rezolvare a acestora;
14. participă la diverse cursuri de specializare şi de pregătire profesionala;
15. asigură consilierea juridică a compartimentelor în pregătirea materialelor pentru şedinţele consiliului
local şi a actelor în vederea emiteri dispoziţiilor primarului;
16. îndeplineşte orice alte atribuţii date de şefii ierarhici superiori, în limita prevederilor legale.
17. își desfășoară activitatea având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale,republicata, în aceleași condiții cu ceilalți funcționari publici din cadrul administratiei publie locale;
18. se supune prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public;
19. respecta dispozitiile Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarului public;
20. își desfășoară activitatea în înteresul cetatenilor municipiului Deva;
21. prin activitățile pe care le desfășoară contribuie la dezvoltarea de venituri la bugetul local;
22. se supune aceluiasi program de lucru cu ceilalți angajați, având aceleași responsabilități și își desfășoară activitatea în aceleași condiții;
23. aplica legislatia fiscala pentru verificarea corecta a debitelor datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice și sprijina activitatea compartimentelor de specialitate pentru recuperarea la timp a acestora;
24. intocmeste dosare pentru recuperarea debitelor restante către Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Deva, datorate de către persoane fizice sau juridice;
25. urmateste executarea debitelor restante și a sumelor stabilite prin hotarari judecatoresti, datorate de către persoane fizice și juridice, pentru recuperarea acestora în timp util;


Pentru postul din cadrul Biroului programe dezvoltare

1. Elaboreaza si redacteaza proiecte de dezvoltare locala finantate din fonduri guvernamentale precum si din fonduri externe nerambursabile
2. Dupa semnarea contractelor de finantare participa la implementarea proiectelor ca membru in echipa de implementare a proiectelor, in conformitate cu Dispozitia Primarului Municipiului Deva pentru numirea membrilor echipei de implementare a proiectelor exercitand atributiile aferente postului ocupat
3. Colaboreaza cu serviciile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primarului pentru identificarea nevoilor comunitatii locale si implementarea proiectelor finantate din fonduri interne si/sau externe nerambursabile;
4. Stabileste legaturi cu forurile nationale (ministere, asociatii neguvernamentale, institutii de invatamant preuniversitar, universitar si de cercetare, etc) pentru promovarea si derularea programelor de imbunatatire si modernizare a administratiei publice locale;
5. Participa la programele de perfectionare profesionala specifice activitatii serviciului;
6. Colaboreaza cu organizatia nationala a administratiilor publice locale (Asociatia Municipiilor din Romania);
7. Dupa obtinerea finantarii indruma si monitorizeaza derularea proiectelor, pastrand permanent legatura intre finantator si institutie;
8. Elaboreaza strategii locale de dezvoltare durabila in concordanta cu Strategia Nationala de Dezvoltare;
9. Atribuții privind administrarea și gestionarea creanțelor fiscale locale conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală actualizată, cu modificările și completările ulterioare, precum și faptul că prin activitatea sa susține și contribuie la colectarea de venituri la bugetul local;
10. Monitorizeaza activitatile post-implementare ale proiectelor Municipiului Deva;
11. Raspunde de corectitudinea documentelor sau materialelor elaborate, cu respectarea termenului legal de raspuns la cerintele si petitiile inaintate Primariei sau Consiliului Local si care intra in competenta serviciului;
12. Ţine evidenţa pe calculator a documentelor repartizate serviciului, urmăreşte circuitul acestora prin utilizarea programului de gestionare a actelor - CIC;
13. Respectă programul de lucru;
14. Indeplineste si alte sarcini stabilite prin acte normative sau incredintate de autoritatea executiva sau deliberativa.
15. Respectă cerinţele documentaţiei privind controlul managerial intern din cadrul serviciului.


Pentru posturile din cadrul Direcţiei politia locala

Compartiment dispeceri supervizori

A) în domeniul evidenței persoanelor desfășoară următoarele activități:
- cooperează în vederea verificării datelor cu caracter personal cu autoritățile administrației publice centrale și locale competente, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;
- constată contravențiile date în competență și aplică sancțiunile, potrivit legii;
- verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor, legate de problemele specifice biroului.
- identificarea de persoane în baza locală şi naţională de date, înregistrarea acestora şi comunicarea celor interesaţi;
- tine evidenta, in registrul special, persoanelor care au solicitat verificari in baza de date
- informeaza imediat, seful ierarhic, despre situatiile care au aparut pe perioada desfasurarii activitatii

B) in domeniul activitatii de dispecerat (supervizor)
- cunoaşterea permanentă a misiunilor care au fost executate sau sunt în curs de executare, situaţia operativă, forţele şi mijloacele angajate în acţiuni
- menţine legătura permanentă cu efectivele aflate în misiunile de asigurare a ordinii publice şi cu forţele sau structurile cu care se cooperează;
- transmite şi urmăreşte executarea ordinelor şi dispoziţiilor date de conducerea Serviciului
- informează de îndată, ierarhic, conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de dispecerat, monitorizare video şi trafic si tine evidenţa acestora;
- raportează evenimentele deosebite şi aplicarea măsurilor stabilite în caz de calamitate, catastrofe, incendii de mari proporţii sau alte situaţii deosebite;
- asigură menţinerea legăturii neîntrerupte cu serviciile instituţiei, precum şi cu forţele cu care cooperează în zona de responsabilitate;
- să facă uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor legale.
- să supravegheze (verifice) funcţionarea normală a sistemelor de comunicaţii şi informatice;
- să verifice la intrarea în serviciu, legăturile cu celelalte dispecerate şi calitatea acestora;
- înregistrează în formularele tip, autovehiculele pentru care s-a dispus ridicarea acestora de pe domeniul public, conform legii;
- să comunice operativ factorilor de decizie disfuncţiunile constatate prin monitorizare;
- să transmită la ordin elementelor din dispozitiv informaţii privind schimbările intervenite în situaţia operativă din teren şi de pe itinerariile de deplasare;
- să transmită, ierarhic, conducerii Serviciului datele şi informaţiile obţinute cu privire la sesizarea de către elementele din dispozitiv a unor factori de risc ce ar putea pune în pericol liniştea şi ordinea publică;
- să urmărească dacă elementele de dispozitiv respectă indicaţiile privind transmiterea codificată a mesajelor, itinerariul şi viteza de deplasare;
- să folosească tehnica de supraveghere, alarmare şi dispozitivele de stins incendiul din dispecerat/biroul de supreveghere video si trafic conform normelor;
- să se preocupe de perfecţionarea continuă a pregătirii personale participând la şedinţele de pregătire organizate şi studiind cu răspundere materialele bibliografice necesare;
- supraveghează (verifică) periodic funcţionarea normală a sistemelor de comunicaţii voce, video, a transmisiilor de date şi sistemelor informatice deservite;
- supraveghează (verifică) periodic funcţionarea normală a sistemului de alarmare antiefracţie, sistemului video, cel de detecţie a incendiilor şi pentru evacuarea personalului în situaţii de urgenţă instalate la sediul Serviciului;
- înregistrarea persoanelor urmărite, a obiectelor şi a autoturismelor sustrase în temeiul legii;
- preluarea sesizărilor telefonice care se înregistrează în registrul unic de la ofiţerul de serviciu;
- sesisează imediat Ofiterul de serviciu cu privire la orice incident semnificativ petrecut în zonele supravegheate, care este de natură a pune în pericol viaţa, integritatea cetăţenilor, bunurile acestora sau domeniului public, ordinea şi liniştea publică, fluenţa circulaţiei, buna desfăşurare a activităţilor umane din zonele supravegheate etc;
- nu părăseşte dispeceratul / centrul de supraveghere decât cu aprobarea superiorilor ierarhici si fara a avea inlocuitor
- se abţine de la desfăşurarea unor activităţi ce i-ar putea distrage atenţia şi vigilenţa în desfăşurarea serviciului;
- respectă normele tehnice de utilizare a aparaturii pe care operează;
- permite accesul în dispecerat şi biroul de supraveghere video numai pentru persoanele autorizate să-şi desfăşoare activitatea în acest compartiment ori în relaţie cu acesta;
- monitorizarea timpului de pauză transmis de lucrătorii din teren;
- preluarea apelurilor prin staţia de emisie - recepţie de la poliţiştii locali şi de la personalul din conducerea serviciului
- consemneaza în registrele adecvate activitatea din timpul serviciului său;
- respecta intocmai programul de lucru
- respecta secretul profesional
- indeplineste, fara intarziere, dispozitiile primite de la superiori
- informeaza ierarhic, situatiile deosebite aparute in timpul executarii atributiilor de serviciu
- verifica permanent starea mijloacelor de emisie - receptie, sistemul de supraveghere video si trafic totodata si aparatura aferenta, necesara bunei functionari a acestora.
- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege
- operează prin Ofiterii de serviciu, operatorii tehnici şi operatorii centrului de supraveghere video aparatura şi tehnica din dotare asigurând buna funcţionare a acesteia;
- foloseşte tehnica de supraveghere, alarmare şi dispozitivele de stins incendiul din dispecerat şi centrul de monitorizare video conform normelor şi procedurilor de lucru;
- verifica permanent starea sistemului de supraveghere video si trafic totodata si aparatura aferenta, necesara bunei functionari a acestora.
- Monitorizeaza activitatea politistilor locali care executa in teren misiuni de control pe linie de taxi, auto abandonate, transport in comun, protectia mediului si urbanism directionand in sprijin, la nevoie, elementele de dispozitiv cele mai apropiate.

Compartiment operatori trafic - supraveghere

- transmite imediat conducerii Serviciului Public de Poliţie Locală Deva datele şi informaţiile obţinute cu privire la sesizarea de către elementele din dispozitivul de ordine publică a unor factori de risc ce ar putea pune în pericol liniştea şi ordinea publică;
- ţine legătura permanentă cu instituţiile abilitate în cazul apariţiei anumitor disfuncţionalităţi la aplicaţia bazei de date pusă la dispoziţie de structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor;
- urmăreşte respectarea, de către lucrătorii din cadrul centrului de supraveghere video şi trafic, a legislaţiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
- în afara orelor programului normal de lucru, dispune primele măsuri privind organizarea şi executarea misiunilor încredinţate poliţiei locale, raportându-le imediat conducerii Serviciului Public de Poliţie Locală Deva;
- nu divulgă date sau informaţi la care a avut acces, decât în condiţiile legii;
- cunoaşte întocmai instrucţiunile de utilizare şi exploatare a sistemului de acces/anti-efracţie şi cel de detecţie a incendiilor, montate în Centrul de Supraveghere Video şi Trafic.
- cunoaşte temeinic prevederile Planului de alarmare şi verifică funcţionalitatea sistemului tehnic de alarmare;
- să primească, să verifice şi să transmită operativ sefului ierarhic, datele şi informaţiile care au legătură cu producerea unor evenimente sau încălcări ale procedurilor, intocmind si un raport scris;
- să verifice punerea în aplicare şi respectarea procedurilor, normelor şi dispoziţiilor care reglementează activităţile specifice;
- să ia în primire serviciul cu toate sistemele în stare de funcţionare, informându-se asupra evenimentelor petrecute în obiectiv;
- îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de conducerea Serviciului.
- să constate contravenţiile date în competenţă şi să aplice sancţiunile potrivit legii;
- consemneaza în registrele adecvate activitatea din timpul serviciului său;
- respecta intocmai programul de lucru
- respecta secretul profesional
- indeplineste, fara intarziere, dispozitiile primite de la superiori
- informeaza ierarhic, situatiile deosebite aparute in timpul executarii atributiilor de serviciu
- consemneaza in scris activitatea desfasurata si evenimentele deosebite din timpul serviciului
- nu părăseşte dispeceratul / centrul de supraveghere fara a avea inlocuitor si fara a anunta superiorii ierarhici
- supraveghează cu atenţie monitoarele date în primire şi aplică procedurile de lucru aprobate;
- sesisează imediat Ofiterul de serviciu cu privire la orice incident semnificativ petrecut în zonele supravegheate, care este de natură a pune în pericol viaţa, integritatea cetăţenilor, bunurile acestora sau domeniului public, ordinea şi liniştea publică, fluenţa circulaţiei, buna desfăşurare a activităţilor umane din zonele supravegheate etc;
- se abţine de la desfăşurarea unor activităţi ce i-ar putea distrage atenţia şi vigilenţa în desfăşurarea serviciului;
- respectă normele tehnice de utilizare a aparaturii pe care operează;
- permite accesul în dispecerat şi biroul de supraveghere video numai pentru persoanele autorizate să-şi desfăşoare activitatea în acest compartiment ori în relaţie cu acesta;
- operează prin Ofiterii de serviciu, operatorii tehnici şi operatorii centrului de supraveghere video aparatura şi tehnica din dotare asigurând buna funcţionare a acesteia;
- raportează imediat conducerii Serviciului evenimentele deosebite despre care a fost sesizat sau s-a autosesizat şi ia măsuri pentru aplicarea procedurilor de lucru stabilite în caz de calamitate, catastrofe, avarii tehnologice,incendii de mari proporţii sau alte situaţii deosebite produse pe raza de competenţă a Serviciului de Politie Locala sau la sediul acesteia, consemnându-le în registrul de evenimente sau în raportul de eveniment, după caz;
- foloseşte tehnica de supraveghere, alarmare şi dispozitivele de stins incendiul din dispecerat şi centrul de monitorizare video conform normelor şi procedurilor de lucru;
- verifica permanent starea sistemului de supraveghere video si trafic totodata si aparatura aferenta, necesara bunei functionari a acestora.
- completează şi utilizează potrivit procedurilor de lucru în vigoare documentele şi registrele din dotarea postului;
- anunţă şeful biroului dacă în timpul serviciului intervine indisponibilitatea fizică de a continua serviciul şi să execute măsurile dispuse;
- monitorizează activitatea poliţiştilor locali care execută în teren misiuni de control pe linie de taxi, auto abandonate, transport în comun, protecţia mediului şi urbanism, direcţionând în sprijin, la nevoie, elementele de dispozitiv cele mai apropiate;
- monitorizează timpul de pauză transmis de lucrătorii din teren;
- monitorizează solicitările compartimentelor funcţionale/operative pentru deplasările cu autovehiculele direcţiei şi informeză operativ conducerea Serviciului despre disfuncţiunile constatate;
- Coordoneaza crearea, utilizarea, intretinerea, protectia si arhivarea bazelor de date specifice.
- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege


Compartiment protecția mediului

Atributiile postului in domeniul protectiei mediului:
• controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;
• sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;
• participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;
• identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;
• verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;
• verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;
• verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;
• verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;
• verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;
• verifică respectarea programului de lucrări privind asigurarea curăţeniei stradale de către firmele de salubritate;
• verifică respectarea măsurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spaţiilor verzi, de către firmele abilitate;
• verifică respectarea obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice, operatorii economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv curăţenia faţadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodăreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi;
• verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei în locurile publice;
• veghează la respectarea standardelor şi a normelor privind nivelul de zgomot şi poluarea sonoră;
• verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei albiilor râurilor şi a cursurilor de ape ce traversează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială;
• veghează la respectarea normelor privind protejarea şi conservarea spaţiilor verzi;
• veghează la aplicarea legislaţiei în vigoare privind deversarea reziduurilor lichide şi solide pe domeniul public, în ape curgătoare şi în lacuri;
• verifică respectarea prevederilor legale de mediu de către operatorii economici, în limita competenţelor specifice autorităţilor administraţiei publice locale;
• constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute mai sus, stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.
• Solutioneaza sesizarile si notele de constatare primite de la Garda de Mediu privind nerespectarea normelor legale de protective a mediului pe raza Municipiului Deva


Atributiile postului in domeniul ordinii si linistii publice:
1. actioneaza in zona de competenta stabilita prin planul de ordine si siguranta publica al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale, precum si pentru mentinerea ordinii si linistii publice;
2. intervine la solicitarile dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenta 112, pe principiul „cel mai apropiat politist de locul evenimentului intervine";
3. actioneaza, in conditiile art. 6 lit. k) din Legea politiei locale nr. 155/2010, pentru depistarea persoanelor si a bunurilor urmarite in temeiul legii;
4. participa la executarea masurilor stabilite in situatii de urgenta;
5. in cazul constatarii in flagrant a unei fapte penale, imobilizeaza faptuitorul, ia masuri pentru conservarea locului faptei, identifica martorii oculari, sesizeaza imediat organele competente si predau faptuitorul structurii Politiei Romane competente teritorial, pe baza de proces verbal, in vederea continuarii cercetarilor;
6. conduc la sediul politiei locale/structurii Politiei Romane competente persoanele suspecte a caror identitate nu a putut fi stabilita, in vederea luarii masurilor ce se impun;
7. verifica si solutioneaza sesizarile si reclamatiile primite din partea cetatenilor unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, legate de problemele specifice domeniului ordinii si linistii publice;
8. constata contraventii si aplica sanctiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convietuirea sociala stabilite prin legi sau acte administrative ale autoritatilor administratiei publice centrale si locale pentru faptele constatate in raza teritoriala de competenta;
9. indeplinesc orice alte atributii stabilite prin lege;

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice