Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacanta de Consilier, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Biroului administrare unitati de invatamant al Serviciului administrare unitati de invatamant, comunicare, promovare imagine

Exportă PDF - Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura  concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacanta de Consilier, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Biroului administrare unitati de invatamant al Serviciului administrare unitati de invatamant, comunicare, promovare imagine Tipăreşte pagina - Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura  concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacanta de Consilier, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Biroului administrare unitati de invatamant al Serviciului administrare unitati de invatamant, comunicare, promovare imagine Trimite unui prieten - Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura  concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacanta de Consilier, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Biroului administrare unitati de invatamant al Serviciului administrare unitati de invatamant, comunicare, promovare imagine

publicat de Birou Personal in Joi , 23 Mai 2019, 9:24

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Biroului administrare unitati de invatamant al Serviciului administrare unități de învățământ, comunicare, promovare imagine,
Concursul se va desfăşura după următorul program:
• 24.06.2019, ora 11,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;
• Interviul se va susţine conform art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008;

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS
Condiţii generale :
Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice persoana care :
- are cetaţenia română şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
- are capacitatea deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
- îndeplineşte condiţiile specifice pentu ocuparea funcţiei publice;
- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
- nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;


Condiţii specifice de participare la concurs :
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice;
- cunoştinţe operare calculator - nivel de bază - dovedite cu diplomă / certificat / atestat.
Actele necesare pentru participarea la concurs:
În conformitate cu art. 49, alin. (1) al H.G. nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, actele necesare pentru participarea la concurs sunt :
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.


Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 2 D la H.G. nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici .
Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2 D la H.G. nr. 611 / 2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2 D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu exceptia documentului prevazut la lit. c), care se poate transmite si in format electronic, la adresa de mail prevazuta in anunt.
Documentul prevăzut la lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.
Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.
Dosarele de înscriere se depun în perioada 23 mai - 11 iunie 2019 la "Serviciul resurse umane" din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.
Informaţii suplimentare: Pacurariu Bianca, Consilier - Serviciul Resurse Umane
Primăria municipiului Deva, Piața Unirii, nr. 4, et. 1, cam. 4
telefon : 21.34.35, 21.85.79, 23.23.10 / int.112.
e-mail : resurse.umane@primariadeva.ro


BIBLIOGRAFIA
stabilită la concursul de ocupare a funcţiei publice de execuţie de
Consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului administrare unitati de invatamant al Serviciului administrare unități de învățământ, comunicare, promovare imagine

 

1. Constituția României, republicata, MONITORUL OFICIAL nr. 767 / 2003
2. LEGEA NR. 188 / 1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată ( r2 ) - MONITORUL OFICIAL nr. 365 / 2007, cu modificarile si completarile ulterioare
3. LEGEA NR. 7 / 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici - MONITORUL OFICIAL nr. 525 / 2007, republicată
4. LEGEA administratiei publice locale nr. 215 / 2001, republicata - MONITORUL OFICIAL nr. 123 / 2007, cu modificarile si completarile ulterioare
5. LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 / 2011 - MONITORUL OFICIAL nr. 18 / 2011, cu modificarile si completarile ulterioare
6. LEGEA nr. 161 / 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei - MONITORUL OFICIAL nr. 279 / 2003, cu modificarile si completarile ulterioare
7. ORDINUL MINISTERULUI EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI nr. 5.576 / 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, MONITORUL OFICIAL nr. 768 / 2011, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Atribuţiile postului:
1. Studiu individual, zilnic, cel puțin doua ore, a legislației din domeniul de activitate, a administrației publice, în vederea perfecționării pregătiriii teoretice și a însușirii deprinderilor practice necesare în vederea exercitării funcției publice din cadrul compartimentului;
2. Oferă informaţii de specialitate sub îndrumarea și supravegherea directă a îndrumătorului;
3. Întocmește, sub îndrumarea și supravegherea directă a coordonatorului de stagiu, rapoarte privind respectarea legislatiei din domeniu;
4. Preia și înregistrează, sub îndrumarea coordonatorului de stagiu, cereri si sesizari primite pentru solutionare;
5. Colaboreaza cu celelalte compartimente functionale pentru rezolvarea atributiilor specifice;
6. Pastreaza legatura cu unitatile de invatamant preuniversitar si comunica la cerere Consiliului local, primarului si serviciilor de specialitate problemele cu care se confrunta acestea, sub îndrumarea și supravegherea directă a coordonatorului de stagiu

 

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice