Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Concurs pentru ocuparea a unui post vacant în regim contractual de șef serviciu din cadrul Serviciului Productie, Mentenanta si Intretinere Mobilier Urban și doua posturi vacante în regim contractual de ingrijitor din cadrul Compartimentului Administrare Aqualand al Serviciului Baze Sportive si Agrement

Exportă PDF - Concurs pentru ocuparea a unui post vacant în regim contractual de șef serviciu din cadrul Serviciului Productie, Mentenanta si Intretinere Mobilier Urban și doua  posturi vacante în regim contractual de ingrijitor  din cadrul Compartimentului Administrare Aqualand al Serviciului Baze Sportive si Agrement Tipăreşte pagina - Concurs pentru ocuparea a unui post vacant în regim contractual de șef serviciu din cadrul Serviciului Productie, Mentenanta si Intretinere Mobilier Urban și doua  posturi vacante în regim contractual de ingrijitor  din cadrul Compartimentului Administrare Aqualand al Serviciului Baze Sportive si Agrement Trimite unui prieten - Concurs pentru ocuparea a unui post vacant în regim contractual de șef serviciu din cadrul Serviciului Productie, Mentenanta si Intretinere Mobilier Urban și doua  posturi vacante în regim contractual de ingrijitor  din cadrul Compartimentului Administrare Aqualand al Serviciului Baze Sportive si Agrement

publicat de AdminiStrator in Marti , 2 Martie 2021, 13:49

COMUNICAT

Vă facem cunoscut că în data de 24 martie 2021, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea a unui post vacant în regim contractual de șef serviciu din cadrul Serviciului Productie, Mentenanta si Intretinere Mobilier Urban și doua  posturi vacante în regim contractual de ingrijitor  din cadrul Compartimentului Administrare Aqualand al Serviciului Baze Sportive si Agrement

Concursul se va desfăşura astfel:

Pentru postul vacant în regim contractual de șef serviciu din cadrul Serviciului  Productie, Mentenanta si Intretinere Mobilier Urban:

Proba scrisa: în data de 24.03.2021, ora 13,00

Interviul se va susține în maxim 4 zile de la data susținerii probei scrise

Pentru posturile vacante în regim contractual de ingrijitor din cadrul Compartimentului Administrare Aqualand al Serviciului Baze Sportive si Agrement

Proba practica: în data de 24.03.2021, ora 10,00

Interviul se va susține în maxim 4 zile de la data susținerii probei practice

 Conditii  de  participare  la  concurs

Condiţii generale :

Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii contractuale,  persoana care :

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

 


    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Conditii specifice

 

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii specifice:

Pentru postul vacant în regim contractual de șef serviciu din cadrul Serviciului Productie, Mentenanta si Intretinere Mobilier Urban:

- Studii: studii superioare de lunga durata,  absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

- Curs operator calculator, finalizat cu certificat/diploma de absolvire

- Vechime intr-o functie de conducere: minim 5 ani

- Vechime in munca, in domeniul administratiei publice: minim 5 ani

Pentru posturile vacante în regim contractual de ingrijitor din cadrul Compartimentului Administrare Aqualand al Serviciului Baze Sportive si Agrement:

- Studii: minim studii generale

- Vechime în muncă: fara conditii specifice de vechime

Actele necesare pentru participarea la concurs:

În conformitate cu art. 6 din Regulamentul ANEXA la Hotararea Guvernului nr. 286 / 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizata prin HOTARAREA GUVERNULUI NR. 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actele necesare pentru participarea la concurs sunt :

 


    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;

    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

    g) curriculum vitae;

    (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

    (3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

   (4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Bibliografie

Pentru postul vacant de sef serviciu din cadrul Serviciului Productie, Mentenanta si Intretinere Mobilier Urban:

          1. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare

          2. Legea  nr. 53/2003, Codul Muncii,  cu modificarile si completarile ulterioare;

        3. Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice - Secretariatul General al Guvernului - Monitorul Oficial nr. 387/2018;

          4. Ordonanta nr. 71/29 august 2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificarile si completarile ulterioare;

          5. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea a VI- a,  TITLUL III Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice;  MONITORUL OFICIAL Partea I, nr.555/05.07.2019.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs in perioada 03.03.2021-17.03.2021, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva.

 

Relaţii suplimentare la sediul Serviciului Public de Întreţinere şi Gospodărire Municipală Deva, str.Axente Sever nr.40, persoana de contact: Mititelu  Andreea, tel/fax:0254233588, mail:spigm_deva@yahoo.com.

 

    Director                                           

Faur Irinel-Ioan                                                       

  Compartiment Resurse Umane, Salarizare

                                                                         Inspector de Specialitate gr. IA

                                                                               Mititelu  Andreea

 

 

 

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI