Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Concurs pentru ocuparea postului corespunzător funcției de execuție vacantă de Muncitor calificat – electrician, treapta I, la Compartimentul administrativ din cadrul Centrului Cultural “Drăgan Muntean” Deva.

Exportă PDF - Concurs pentru ocuparea postului corespunzător funcției de execuție vacantă de Muncitor calificat – electrician,  treapta I, la Compartimentul administrativ din cadrul Centrului Cultural “Drăgan Muntean” Deva. Tipăreşte pagina - Concurs pentru ocuparea postului corespunzător funcției de execuție vacantă de Muncitor calificat – electrician,  treapta I, la Compartimentul administrativ din cadrul Centrului Cultural “Drăgan Muntean” Deva. Trimite unui prieten - Concurs pentru ocuparea postului corespunzător funcției de execuție vacantă de Muncitor calificat – electrician,  treapta I, la Compartimentul administrativ din cadrul Centrului Cultural “Drăgan Muntean” Deva.

publicat de AdministraTor in Vineri , 23 Aprilie 2021, 9:45

Centrul Cultural "Drăgan Muntean" Deva

 

COMUNICAT

 

      Vă facem cunoscut că în data de 19.05.2021 se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcției de execuție vacantă de Muncitor calificat - electrician,  treapta I, la Compartimentul administrativ din cadrul Centrului Cultural "Drăgan Muntean" Deva.

 

Calendarul desfășurării concursului:

  - Depunerea dosarelor se face la sediul  Centrului Cultural ''Drăgan Muntean'' Deva,  Piata Victoriei, nr.7, la Compartimentul financiar contabil si resurse umane în perioada 26.04.2021-11.05.2021  între orele 08:00 și 16:00;  

  - Selecţia dosarelor de înscriere se va desfăşura în data de 12.05.2021;

  - Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează cu menţiunea «admis» sau «respins», însoţită, după caz, de motivul respingerii, în data de 13.05.2021;

  - Proba practică  va avea loc în data de 19.05.2021  - ora 11,00; 

Proba practică constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant sau temporar vacant pentru care candidează.

 Proba practică se desfășoară pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include următoarele criterii de evaluare:

- capacitatea de adaptare;

- capacitatea de gestionare a situațiilor dificile;

- îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor practice;

- capacitatea de comunicare;

- capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfășurarea probei practice.

 În vederea testării pentru proba practică se pot stabili și alte criterii de evaluare.

 Aspectele constatate în timpul derulării probei practice vor fi consemnate în scris în anexa la raportul final al concursului, întocmită de secretarul comisiei de concurs, care se semnează de membrii acestei comisii și de candidat.

 - Interviul se va sustine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei practice  și va cuprinde întrebări adresate candidatului conform planului de interviu.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

 

Potrivit HOTĂRÂRII GUVERNULUI nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, poate participa la concursul organizat pentru ocuparea postului de mai sus orice persoană care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

     Conditii generale de participare la concurs:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;                                    

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)  îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru savârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni savârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

     Condiţii specifice de participare la concurs:

 -  studii generale sau medii;

-  calificare în domeniu energetic/electrotehnic/electromecanic sau al instalațiilor electrice pentru construcții;

-   vechime în specialitatea postului de minimum 3 ani.

 

Actele necesare pentru participarea la concurs:

a) cerere de înscriere la concurs;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, dacă este cazul;

e) cazierul judiciar;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

 g) curriculum vitae.

 

     Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

     În cazul documentului prevăzut la lit. e) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului, cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

       Actele prevăzute la lit. b) și c) vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

       Informaţii suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon: 0354.408.907.

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI