Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Concurs pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de conducere vacante de Sef serviciu al Serviciului investitii, reparatii publice al Direcţiei Deva 2020 din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva

Exportă PDF - Concurs pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de conducere vacante de Sef serviciu al Serviciului investitii, reparatii publice al Direcţiei Deva 2020 din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva Tipăreşte pagina - Concurs pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de conducere vacante de Sef serviciu al Serviciului investitii, reparatii publice al Direcţiei Deva 2020 din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva Trimite unui prieten - Concurs pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de conducere vacante de Sef serviciu al Serviciului investitii, reparatii publice al Direcţiei Deva 2020 din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva

publicat de AdministrAtor in Miercuri , 20 Noiembrie 2019, 13:24

COMUNICAT

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de conducere vacante de Sef serviciu al Serviciului investitii, reparatii publice al Direcţiei Deva 2020 din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Concursul se va desfăşura după următorul program:

  • 20.12.2019, ora 10,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;
  • Interviul se va susţine conform prevederilor art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008.

Conditii  de  participare  la  concurs

Condiţii generale :

Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice persoana care :

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

- are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

- are capacitate deplină de exerciţiu;

- este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;


- îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

- îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

- nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

- nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiţii specifice de participare la concurs:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe inginerești;

- candidaţii trebuie să posede diplomă de absolvire a studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau să posede diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

-  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 5 ani .


Actele necesare pentru participarea la concurs:

În conformitate cu prevederile art. 49, alin. (1) al H.G. nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, actele necesare pentru participarea la concurs sunt :

a) formularul de înscriere;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 2 D la H.G. nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2 D la H.G. nr. 611 / 2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2 D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.


Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu exceptia documentului prevazut la lit. c), care se poate transmite si in format electronic, la adresa de mail prevazuta in anunt.

Documentul prevăzut la lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.

Dosarele de înscriere se depun în perioada 20 noiembrie - 9 decembrie 2019 la "Serviciul resurse umane" din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.Informaţii suplimentare: Brezan Claudiu, Consilier - Serviciul Resurse Umane

Primăria municipiului Deva, Piața Unirii, nr. 4, et. 1, cam. 5

telefon : 21.34.35, 21.85.79, 23.23.10 / int.118.

e-mail : resurse.umane@primariadeva.ro


BIBLIOGRAFIA

stabilită pentru concursul de ocupare a  funcţiei publice de conducere de

Sef Serviciu al Serviciului Investitii, Reparatii Publice din cadrul  Direcţiei Deva 2020

1.      Constituția României, republicată - MONITORUL OFICIAL nr. 767 / 2003;

2.      Ordonanta de Urgenta nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, Partea I, Partea III - Titlul I, III, IV, V și VII, Partea VI - Titlul I și II  și Partea VII -  MONITORUL OFICIAL nr. 555 / 2019;

3.   Ordonanta nr. 137 / 2000 (**republicată**) privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 166 / 2014

4.   Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata - MONITORUL OFICIAL nr. 933/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare

5.   Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea în construcţii, republicata - MONITORUL OFICIAL nr. 765 / 2016, cu modificarile si completarile ulterioare

6.   Hotararea nr. 273 / 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor - MONITORUL OFICIAL nr. 193/ 1994, cu modificarile si completarile ulterioare

7.      Hotararea nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice - MONITORUL OFICIAL nr. 1061 / 2016, cu modificarile si completarile ulterioare

8.      Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice - MONITORUL OFICIAL nr. 390 / 2016, cu modificarile si completarile ulterioare

9.      Hotararea nr. 395 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice - MONITORUL OFICIAL nr. 423 / 2016, cu modificarile si completarile ulterioare


Atributiile postului

Raspunde de activitatea Serviciului Investitii şi Reparatii Publice;
Verifică prevederile bugetare pentru fiecare obiectiv de investiţii ;
Stabileşte împreună cu Directorul executiv adj prioritatea obiectivelor de investiţii ce vor fi demarate ;
Verifică si raspunde de modul de urmărire a contractelor de achiziţii publice de către Serviciul Investitii şi Reparatii Publice;
Vizează facturile emise de către furnizori/prestatori/executanţi privind comformitatea şi regularitatea acestora,
Asigură instruirea personalului din subordine;
Propune numirea membrilor comisiei privind recepţiile produselor, serviciilor şi lucrărilor derulate prin compartimentul Compartimentului Investitii şi Reparatii Publice;
Primeste si repartizeaza corespondenta din cadrul Serviciului Investitii şi Reparatii Publice;
Colaboreaza cu celelalte compartimente functionale din cadrul Primariei la fundamentarea Programelor anuale de achizitii publice.
Verifica documentele pentru emiterea autorizatiei de spargere a domeniului public pentru terti in vederea executarii lucrarilor acestora verificand totodata si aducerea la starea initiala a terenului afectat de aceste lucrari
Verifica modul si termenul de solutionare a cererilor adresate Serviciului Investitii şi Reparatii Publice;
Raspunde de intocmirea rapoartelor, referatelor, dispozitiilor si proiectelor de hotarari din cadrul Serviciului pe care îl coordonează;
Verifică şi vizează actele/documentele întocmite de către personalul aflat în subordine;
Participa la intocmirea Bugetului local si a Listei de investitii anexa la Bugetul local precum si la rectificarea acestora ;
Verifica elaborearea notelor de fiundamentare/teme de proiectare/caiete de sarcini/referate de necesitate privind demararea si implementarea obiectivelor de investitii/reparatii publice ;
Verifica întocmirea şi pregătirea proiectelor de hotărâri pentru şedinţele Consiliului local;
Participă în cadrul comisiilor de recepţie ;
Răspunde de transmiterea Rapoartelor, Situaţiilor solicitate/prevăzute conform prevederilor legale;
Intocmeste si actualizeaza permanent fisa postului pentru personalul din subordine;
Respecta prevederile actelor normative in vigoare (legi, hotarari, ordonante) ce au aparut in domeniul sau de activitate;
Participa la sedintele Consiliului local si dupa caz, la sedintele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
Asigura pastrarea secretului profesional, pastreaza discretia, confidentialitatea datelor pe care le detine in virtutea functiei pe care o indeplineste;
Indeplineste si alte sarcini incredintate de seful ierarhic;
Raspunde de derularea execuţiei lucrărilor de investiţii şi reparaţii
Raspunde de lucrarile de semnalizare verticala si orizontala de pe raza UAT Municipiul Deva
Răspunde de corectitudinea documentelor sau documentaţiilor întocmite, a răspunsurilor la sesizările cetăţenilor şi a agenţilor economici sau a altor categorii de instituţii, care îi sunt transmise
Respecta programul de lucru stabilit;
Propune lucrarile de dotare si mobilare a domeniului public la parcari publice autorizate, artere de circulatie si intersectii de artere de circulatie, de asemenea urmareste conservarea acestor dotari, conform celor stabilite prin documentele de urbanism si amenajarea teritoriului elaborate si avizate

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice

Deva24 SESIZARI

Sesizari

.