Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Concurs pentru ocuparea postului de execuție vacant Muncitor calificat – electrician, treapta I, la Compartimentul administrativ din cadrul Centrului Cultural “Drăgan Muntean” Deva

Exportă PDF - Concurs pentru ocuparea postului de execuție vacant Muncitor calificat – electrician,  treapta I, la Compartimentul administrativ din cadrul Centrului Cultural “Drăgan Muntean” Deva Tipăreşte pagina - Concurs pentru ocuparea postului de execuție vacant Muncitor calificat – electrician,  treapta I, la Compartimentul administrativ din cadrul Centrului Cultural “Drăgan Muntean” Deva Trimite unui prieten - Concurs pentru ocuparea postului de execuție vacant Muncitor calificat – electrician,  treapta I, la Compartimentul administrativ din cadrul Centrului Cultural “Drăgan Muntean” Deva

publicat de AdministraTor in Luni , 25 Noiembrie 2019, 11:06

ANUNȚ

 

Vă facem cunoscut că în data de 17.12.2019 se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului de execuție vacant Muncitor calificat - electrician,  treapta I, la Compartimentul administrativ din cadrul Centrului Cultural "Drăgan Muntean" Deva.

 

Calendarul desfășurării concursului:

            - Depunerea dosarelor se face la sediul  Centrului Cultural ''Drăgan Muntean'' Deva,  Piata Victoriei, nr.7, la Compartimentul financiar contabil si resurse umane în perioada 26.11.2019 - 09.12.2019  între orele 08:00 și 16:00;  

     - Selecţia dosarelor de înscriere se va desfăşura în perioada 10- 11.12.2019;

- Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează cu menţiunea «admis» sau «respins», însoţită, după caz, de motivul respingerii, în data de 12.12.2019;

 - Proba practică  va avea loc în data de 17.12.2019  - ora 11,00; 

 - Interviul se va sustine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei practice  și va cuprinde întrebări adresate candidatului conform planului de interviu.

Conditii  de  participare  la  concurs :

 

Potrivit HOTĂRÂRII GUVERNULUI nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, poate participa la concursul organizat pentru ocuparea postului de mai sus orice persoană care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 

Conditii generale de participare la concurs:

a)                  are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;                                    

b)                  cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)                  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)                  are capacitate deplină de exerciţiu;

e)                  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)                    îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)         nu a fost condamnată definitiv pentru savârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni savârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

 Pentru postul de Muncitor calificat - electrician, treapta I:

 -  studii generale sau medii

 - vechime în specialitatea postului de minimum 3 ani;

Actele necesare pentru participarea la concurs:

a) cerere de înscriere la concurs;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, dacă este cazul;

e) cazierul judiciar;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

 g) curriculum vitae.

            Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

            În cazul documentului prevăzut la lit. e) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului, cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

            Actele prevăzute la lit. b) și c) vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

            Informaţii suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon: 0354.408.907.

 

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice

Deva24 SESIZARI

Sesizari

.