Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Concurs pentru ocuparea postului de executie in regim contractual de Muncitor calificat, treapta I, din cadrul Biroului ridicari vehicule

Exportă PDF - Concurs pentru ocuparea postului de executie in regim contractual de Muncitor calificat, treapta I, din cadrul Biroului ridicari vehicule Tipăreşte pagina - Concurs pentru ocuparea postului de executie in regim contractual de Muncitor calificat, treapta I, din cadrul Biroului ridicari vehicule Trimite unui prieten - Concurs pentru ocuparea postului de executie in regim contractual de Muncitor calificat, treapta I, din cadrul Biroului ridicari vehicule

publicat de Birou Personal in Marti , 27 Aprilie 2021, 9:00

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului de execuție în regim contractual vacant de Muncitor calificat, treapta I din cadrul Biroului ridicări vehicule al Serviciului administrarea domeniului public și privat al Direcției Deva 2020 a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva:

Denumirea postului:

-     Muncitor calificat, treapta I - 1 post

Data, ora şi locul de desfășurare a concursului:

- 20 mai 2021 - ora 10,00 - proba practică, la sediul Primăriei municipiului Deva;

- Interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise / probei practice la sediul Primăriei municipiului Deva;


Conditii de participare la concurs

 

Condiţii generale :

Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice persoana care:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

-  studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat,

-  calificare mecanic,

-  vechime în muncă de minim 10 ani.


Actele necesare pentru participarea la concurs:

 

În conformitate cu art. 6 din Regulamentul ANEXA la Hotararea Guvernului nr. 286 / 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actele necesare pentru participarea  la concurs sunt :

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie - dacă este cazul ;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;


Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Depunerea dosarelor de concurs se va face în perioada 28 aprilie- 13 mai 2021 la „Serviciul Resurse Umane" al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

Informaţii suplimentare la telefon : 0254 / 21.34.35, 21.85.79 / int.112.


Calendarul desfăşurării concursului:

 

a.  Selecţia dosarelor de înscriere se va desfăşura în perioda 14-17 mai 2021;

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează cu menţiunea «admis» sau «respins», însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediu precum şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Deva, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la lit. a,  respectiv 18 mai 2021.

b.  Proba practică se va desfăşura după următorul program:

20 mai 2021 - ora 10,00 la sediul Primăriei municipiului Deva;

Comunicarea rezultatelor probei practice se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Deva în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei scrise, respectiv cel târziu în data de 21 mai 2021.

c.   Interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice şi va cuprinde întrebări adresate candidatului conform planului de interviu;

Data şi ora susţinerii interviului se vor afişa odată cu rezultatele la proba practică.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba practică sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Soluţionarea contestaţiilor se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul institutiei  precum şi pe pagina de internet, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

d.  Rezultatele finale se afişează la sediul Primăriei municipiului Deva şi pe pagina de internet în termen de maximum o zi lucrătoare de la soluţionarea contestaţiilor depuse la proba de interviu, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

Se pot prezenta la următoarea etapă doar candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

 

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI