Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

concursul organizat pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei publice de execuţie de consilier, grad profesional superior din cadrul Biroului administrarea și exploatarea locuințelor din cadrul Serviciului administrare fond locativ al Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, instituţie publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al Municipiului Deva

Exportă PDF - concursul organizat pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei publice de execuţie de consilier, grad profesional superior din cadrul Biroului administrarea și exploatarea locuințelor din cadrul Serviciului administrare fond locativ al Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, instituţie publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al Municipiului Deva Tipăreşte pagina - concursul organizat pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei publice de execuţie de consilier, grad profesional superior din cadrul Biroului administrarea și exploatarea locuințelor din cadrul Serviciului administrare fond locativ al Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, instituţie publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al Municipiului Deva Trimite unui prieten - concursul organizat pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei publice de execuţie de consilier, grad profesional superior din cadrul Biroului administrarea și exploatarea locuințelor din cadrul Serviciului administrare fond locativ al Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, instituţie publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al Municipiului Deva

publicat de ADministrator in Vineri , 18 Iunie 2021, 13:37

 

Vă facem cunoscut că la sediul Direcției de Asistență Socială Deva se va desfăşura concursul organizat pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei publice de execuţie de consilier, grad profesional superior din cadrul Biroului administrarea și exploatarea locuințelor din cadrul Serviciului administrare fond locativ al Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, instituţie publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al Municipiului Deva;

Concursul se va desfăşura după următorul program:

-       19 iulie 2021, ora 10,00 - proba scrisă la sediul Direcției de Asistență Socială Deva;

-       Interviul se va susţine conform prevederilor art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008.

 

CondiŢii  de  participare  la  concurs

 

Condiţii generale:

Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice persoana care:

            - are cetăţenia română şi domiciliul în România;

            - cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

            - are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

            - are capacitate deplină de exerciţiu;

            - este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

            - îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

            - îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

            - nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

            - nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

            - nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

            - nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 7 ani.

 

Actele necesare pentru participarea la concurs:

          În conformitate cu prevederile art. 49, alin. (1) al H.G. nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, actele necesare pentru participarea la concurs sunt:

         a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611 / 2008, cu modificările și completările ulterioare;

         b) curriculum vitae, modelul comun european;

         c) copia actului de identitate;

         d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

        e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

       f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

        g) cazierul judiciar;

        h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

            Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 2 D la H.G. nr. 611 / 2008, cu modificările și completările ulterioare.

Adeverinţa menţionată la lit. e) care are un alt format decât cel prevăzut mai sus trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D la H.G. nr. 611 / 2008, cu modificările și completările ulterioare, şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. c) - f) precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611 / 2008, cu modificările și completările ulterioare, se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Dosarele de înscriere se depun în perioada 18 iunie 2021 - 07 iulie 2021 la Compartimentul resurse umane din cadrul Serviciului resurse umane, administrativ, strategii, arhivare al Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, instituţie publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al Municipiului Deva, cu sediul in Deva.

Informaţii suplimentare: Murar Paula, Consilier - Compartiment resurse umane

                                        Direcția de Asistență Socială, Str. Ion Luca Caragiale, nr. 4

                                        telefon : 0254/218030 

                                        e-mail : dasdeva@primariadeva.ro

 

 

    DIRECTOR EXECUTIV,                            ȘEF SERVICIU,                                  Întocmit,                                             

   Călin-Arghir PĂCURAR                        Cristina BODREAN                        Paula MURAR

 

BIBLIOGRAFIE

stabilită la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei publice de execuţie de consilier, grad profesional superior din cadrul Biroului administrarea și exploatarea locuințelor din cadrul Serviciului administrare fond locativ al Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, instituţie publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al Municipiului Deva

 

 

1.      Constituția României, republicată - Monitorul Oficial nr. 767 / 2003;

 

2.      Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019, cu modificările și completările ulterioare, privind Codul administrativ, - Monitorul Oficial nr. 555 / 2019;

 

3.      Ordonanța Guvernului nr. 137 / 2000 (**republicată**), cu modificările și completările ulterioare, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, - Monitorul Oficial nr. 166 / 2014;

 

4.      Legea nr. 202 / 2002 (**republicată**), cu modificările și completările ulterioare, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi - Monitorul Oficial nr. 326 / 2013;

 

5.      Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare - Monitorul Oficial nr.84/2002;

 

6.      Legea nr. 114 / 1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare - Monitorul Oficial nr. 393 / 1997;

 

7.      Hotărârea Guvernului nr. 1275 / 2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr. 114 /1996, cu modificările și completările ulterioare - Monitorul Oficial nr. 690 / 2000;

 

8.      Legea nr. 152 / 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare - Monitorul Oficial nr. 740 / 2011;

 

9.      Hotărârea Guvernului nr. 962 / 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152 / 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare - Monitorul Oficial nr. 626 / 2001;

 

10.  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40 / 1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările și completările ulterioare - Monitorul Oficial nr. 148 / 1999;

 

 

 

    DIRECTOR EXECUTIV,                            ȘEF SERVICIU,                                  Întocmit,                                            

   Călin-Arghir PĂCURAR                        Cristina BODREAN                        Paula MURAR

 

TEMATICA

stabilită la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei publice de execuţie de consilier, grad profesional superior din cadrul Biroului administrarea și exploatarea locuințelor din cadrul Serviciului administrare fond locativ al Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, instituţie publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al Municipiului Deva

 

 

1. Constituția României;

TITLUL II - Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale

Capitolul I și II

Art. 15 - 53

 

2. Ordonanța de Urgență nr. 57 / 2019, privind Codul administrativ;

PARTEA I - Dispoziții generale

PARTEA III - Administrația publică locală, Titlul I - Dispoziții generale și Titlul V - Autoritățile PARTEA VI - Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice - Titlul I - Dispoziții generale, Titlul II - Statutul funcționarilor publici;

PARTEA VII - Răspunderea administrativă; / 2019;

 

3. Ordonanța nr. 137 / 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;

Capitolul I - Principii şi definiţii, Art. 1 - 5

Capitolul II - Dispoziţii special, Art. 6 - 15

 

4. Legea nr. 202 / 2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;

Capitolul II - Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii
         Capitolul IV - Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei

 

5. Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 1 - 15^1

 

6. Legea nr. 114 / 1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare - Monitorul Oficial nr. 393 / 1997;

Capitolul IV-Administrarea clădirilor

Capitolul V- Locuința socială

 

7. Hotărârea Guvernului nr. 1275 / 2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr. 114 /1996, cu modificările și completările ulterioare - Monitorul Oficial nr. 690 / 2000;

Capitolul II - Dezvoltarea construcţiei de locuinţe

Capitolul III - Repartizarea şi închirierea locuinţelor

8. Legea nr. 152 / 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare - Monitorul Oficial nr. 740 / 2011;

Capitolul I art.8 - art.10

 

9. Hotărârea Guvernului nr. 962 / 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152 / 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare - Monitorul Oficial nr. 626 / 2001;

Capitolul III Construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii.

Secțiunea 1 Promovarea investiţiilor

 

10. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40 / 1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările și completările ulterioare - Monitorul Oficial nr. 148 / 1999;

Capitolul I - Protecția chiriașilor

Secțiunea 1 - Prelungirea și închirierea anumitor contracte de închiriere

Capitolul III - Stabilire și plata chiriei

 

 

 

    DIRECTOR EXECUTIV,                            ȘEF SERVICIU,                                  Întocmit,                                            

   Călin-Arghir PĂCURAR                        Cristina BODREAN                        Paula MURAR

 

 

 

 

 

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI