Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Vă facem cunoscut că în data de 07 iunie 2021, Serviciul Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva va desfăşura concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, in regim contractual

Exportă PDF - Vă facem cunoscut că în data de 07 iunie 2021, Serviciul Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva va desfăşura concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, in regim contractual Tipăreşte pagina - Vă facem cunoscut că în data de 07 iunie 2021, Serviciul Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva va desfăşura concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, in regim contractual Trimite unui prieten - Vă facem cunoscut că în data de 07 iunie 2021, Serviciul Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva va desfăşura concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, in regim contractual

publicat de AdminiStrator in Vineri , 7 Mai 2021, 9:44

 

Vă facem cunoscut că în data de 07 iunie 2021,  Serviciul Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva va desfăşura concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, in regim contractual:

 •  șef birou din cadrul Biroului Intretinere Marcaje Rutiere- 1 post
 •  inspector de specialitate gr IA din cadrul Centrului National de Informare și Promovare Turistică- 2 posturi
 • consilier juridic din cadrul Compartimentului Juridic, Achiziții Publice- 1 post
 •  muncitor calificat din cadrul Serviciului Întreținere Zone Verzi- 1 post
 •  muncitor calificat din cadrul Biroului Administrare Baze Sportive- 1 post
 •  muncitor calificat din cadrul Biroului Productie si Intretinere Material Dendro Floricol- 1 post
 •  muncitor calificat din cadrul Compartimentului Producție, Mentenanța și Întreținere Mobilier Urban- 1 post

Concursul se va desfăşura astfel:

Pentru postul vacant în regim contractual de șef birou din cadrul Biroului Intretinere Marcaje Rutiere :

Proba scrisa: în data de 07.06.2021, ora 09,00

Interviul se va susține în maxim 4 zile de la data susținerii probei scrise.

Pentru posturile vacante în regim contractual de inspector de specialitate gr IA din cadrul Centrului National de Informare și Promovare Turistică:

Proba scrisa: în data de 07.06.2021, ora 12,00

Interviul se va susține în maxim 4 zile de la data susținerii probei scrisa.

Pentru postul vacant în regim contractual de consilier juridic din cadrul Compartimenului Juridic, Achizitii Publice:

Proba scrisa: în data de 07.06.2021, ora 13,00

Interviul se va susține în maxim 4 zile de la data susținerii probei scrisa.

Pentru posturile vacante în regim contractual de muncitor necalificat din cadrul Serviciului Intretinere Zone Verzi și muncitor calificat din cadrul Serviciului Întreținere Zone Verzi, Biroului Productie si Intretinere Material Dendro Floricol, Compartimentului Producție, Mentenanța și Întreținere Mobilier Urban și Biroului Administrare Baze Sportive si Agrement:

Proba practica: în data de 07.06.2021, ora 10,00

Interviul se va susține în maxim 4 zile de la data susținerii probei practica.

Concursul se va organiza în urmatoarele obiective:

 • proba scrisa se va desfășura la obiectivul Complex Aqualand, obiectiv administrat de Serviciul Public de Întreținere și Gospodărire Municipală Deva
 •  proba practică se va desfășura la sediul Serviciului Public de Întreținere și Gospodărire Municipală Deva.

 

 Conditii  de  participare  la  concurs

Condiţii generale :

Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii contractuale,  persoana care :

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Conditii specifice

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:

Pentru postul vacant în regim contractual de șef birou din cadrul Biroului Intretinere Marcaje Rutiere:

 

 • Curs operator calculator, finalizat cu certificat/diploma de absolvire
 •  Vechime in munca, in domeniul administratiei publice: minim 5 ani

Pentru posturile vacante în regim contractual de inspector de specialitate gr IA din cadrul Centrului National de Informare și Promovare Turistică:

 • Studii: studii superioare de lunga durata,  absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
 •  Vechime in munca, minim 5 ani.

Pentru postul vacant în regim contractual de consilier juridic din cadrul Compartimenului Juridic, Achizitii Publice:

 • Studii: Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta- Științe Juridice
 •  Curs operator calculator, finalizat cu certificat/diploma de absolvire
 • Vechime în specialitatea studiilor- minim 5 ani

Pentru postul vacant în regim contractual de muncitor necalificat din cadrul Serviciului Intretinere Zone Verzi:

 •  Studii: minim studii elementare
 •  Vechime în munca: nu este cazul

Pentru posturile vacante în regim contractual de muncitor calificat din cadrul Serviciului Întreținere Zone Verzi, Biroului Productie si Intretinere Material Dendro Floricol, Compartimentului Producție, Mentenanța și Întreținere Mobilier Urban:

 • Studii: minim studii Generale
 • Calificare în domeniul tehnic sau agricol, dovedit cu certificate/diploma/atestat
 •  Vechime în munca: nu este cazul

Actele necesare pentru participarea la concurs:

În conformitate cu art. 6 din Regulamentul ANEXA la Hotararea Guvernului nr. 286 / 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizata prin HOTARAREA GUVERNULUI NR. 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actele necesare pentru participarea la concurs sunt :

    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;

    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

    g) curriculum vitae;

    (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

    (3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

   (4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

 

Bibliografie

Pentru postul vacant de sef birou din cadrul Biroului Intretinere Marcaje Rutiere:

 1. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea a VI- a,  TITLUL III Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice;  MONITORUL OFICIAL Partea I, nr.555/05.07.2019, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

2. Legea  nr. 53/2003, Codul Muncii,  cu modificarile si completarile ulterioare

3. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificarile si completarile ulterioare

4. Ordonanta nr. 71/29 august 2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificarile si completarile ulterioare

5. Legea nr. 202/2002, republicata, privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, Monitorul Oficial nr. 326/2013, cu modificarile si completarile ulterioare

Pentru postul vacant în regim contractual de consilier juridic din cadrul Compartimentului Juridic, Achiziții Publice:

1. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare

2. H.G. nr 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice , cu modificarile si completarile ulterioare

3. Legea  nr. 53/2003, Codul Muncii,  cu modificarile si completarile ulterioare

4. Ordonanta nr. 71/29 august 2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificarile si completarile ulterioare

5. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea a VI- a,  TITLUL III Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice;  MONITORUL OFICIAL Partea I, nr.555/05.07.2019

6. Legea nr. 202/2002, republicata, privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, Monitorul Oficial nr. 326/2013, cu modificarile si completarile ulterioare

Pentru posturile vacante in regim contractual de inspector de specialitate gr IA din cadrul Centrului National de Informare și Promovare Turistică:

1. Legea  nr. 53/2003, Codul Muncii,  cu modificarile si completarile ulterioare

2. Ordonanta nr. 71/29 august 2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificarile si completarile ulterioare

3. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea a VI- a,  TITLUL III Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice;  MONITORUL OFICIAL Partea I, nr.555/05.07.2019

4. Legea nr. 202/2002, republicata, privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, Monitorul Oficial nr. 326/2013, cu modificarile si completarile ulterioare

5. Ordinului nr. 2409/2020, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, functionarea, rolul, atributiile, acreditarea si reacreditarea centrelor nationale si locale de informare si promovare turistica, cu modificarile si completarile ulterioare

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs in perioada 10.05.2021-21.05.2021, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva

Relaţii suplimentare la sediul Serviciului Public de Întreţinere şi Gospodărire Municipală Deva, str.Axente Sever nr.40, persoana de contact: Mititelu  Andreea, tel/fax:0254233588, mail:spigm_deva@yahoo.com.

 

 

Director                                     Sef Serv. Buget, Contabilitate, RU, Arhiva                                          

Faur Irinel- Ioan                                             Virdea Laura                                                

 

                                                                

 Compartiment Resurse Umane, Salarizare

Inspector de Specialitate gr. IA

Mititelu  Andreea

 


Comunicat privind rezultatele selectiei dosarelor

 

Comunicat privind rezultatele probei scrisa/practica

 

Comunicat privind rezultatele interviului

 

Comunicat final concurs

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI