Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Vă facem cunoscut că la sediul Direcției de Asistență Socială Deva se va desfăşura concursul organizat pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, instituție publică cu personalitate juridica, subordonată Consiliului Local al Municipiului Deva:

Exportă PDF - Vă facem cunoscut că la sediul Direcției de Asistență Socială Deva se va desfăşura concursul organizat pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, instituție publică cu personalitate juridica, subordonată Consiliului Local al Municipiului Deva: Tipăreşte pagina - Vă facem cunoscut că la sediul Direcției de Asistență Socială Deva se va desfăşura concursul organizat pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, instituție publică cu personalitate juridica, subordonată Consiliului Local al Municipiului Deva: Trimite unui prieten - Vă facem cunoscut că la sediul Direcției de Asistență Socială Deva se va desfăşura concursul organizat pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, instituție publică cu personalitate juridica, subordonată Consiliului Local al Municipiului Deva:

publicat de ADministrator in Vineri , 23 Iulie 2021, 13:55

Vă facem cunoscut că la sediul Direcției de Asistență Socială Deva se va desfăşura concursul organizat pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, instituție publică cu personalitate juridica, subordonată Consiliului Local al Municipiului Deva:
- consilier, grad profesional superior din cadrul Serviciului evidenţă si plată beneficii de asistenţă socială;
- consilier, grad profesional superior din cadrul Compartimentului monitorizare asistenți personali;
Concursul se va desfăşura după următorul program:
- 23.08.2021, ora 10,00 - proba scrisă la sediul Direcției de Asistență Socială Deva;
- Interviul se va susţine conform prevederilor art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008.

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS

Condiţii generale:
Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice persoana care:
- are cetăţenia română şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
- îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
- nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
- nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

 

Pentru postul de consilier, grad profesional superior din cadrul Serviciului evidență și plată beneficii de asistență socială:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 7 ani.

 

Pentru postul de consilier, grad profesional superior din cadrul Compartimentului monitorizare asistnți personali ;
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 7 ani.

 

Actele necesare pentru participarea la concurs:
În conformitate cu prevederile art. 49, alin. (1) al H.G. nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, actele necesare pentru participarea la concurs sunt:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611 / 2008, cu modificările și completările ulterioare;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 2 D la H.G. nr. 611 / 2008, cu modificările și completările ulterioare.
Adeverinţa menţionată la lit. e) care are un alt format decât cel prevăzut mai sus trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D la H.G. nr. 611 / 2008, cu modificările și completările ulterioare, şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
Copiile de pe actele prevăzute la lit. c) - f) precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.
Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611 / 2008, cu modificările și completările ulterioare, se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.
Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

 

Dosarele de înscriere se depun în perioada 23 iulie 2021 - 11 august 2021 la Compartimentulul resurse umane Serviciului resurse umane, administrativ, strategii, arhivare al Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, instituţie publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al Municipiului Deva, cu sediul in Deva.
Informaţii suplimentare: Drăgan Estera-Ana, Consilier juridic - Compartiment resurse umane
Direcția de Asistență Socială, Str. Ion Luca Caragiale, nr. 4
telefon : 0254/218030
e-mail : dasdeva@primariadeva.ro

 

DIRECTOR EXECUTIV,                      ȘEF SERVICIU,                       Întocmit,
Călin -Arghir PĂCURAR                    Paula Viorela                          MURAR Robert SUCIU

 

BIBLIOGRAFIE
stabilită la concursul pentru ocuparea funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, instituție publică cu personalitate juridica, subordonată Consiliului Local al Municipiului Deva


BIBLIOGRAFIE COMUNĂ:

1. Constituția României, republicată - Monitorul Oficial nr. 767 / 2003;

2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019, cu modificările și completările ulterioare, privind Codul administrativ, - Monitorul Oficial nr. 555 / 2019;

3. Ordonanța Guvernului nr. 137 / 2000 (**republicată**), cu modificările și completările ulterioare, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, - Monitorul Oficial nr. 166 / 2014;

4. Legea nr. 202 / 2002 (**republicată**), cu modificările și completările ulterioare, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi - Monitorul Oficial nr. 326 / 2013;

5. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale - Monitorul Oficial nr. 905/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Monitorul Oficial nr.1/03.01.2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Monitorul Oficial nr. 233/04.04.2007, cu modificările şi completările ulterioare;

 

BIBLIOGRAFIA COMUNĂ SE COMPLETEAZĂ DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Pentru postul din cadrul Serviciului evidență și plată beneficii de asistență socială:


1. Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului - Monitorul Oficial nr.159/2014, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat - Monitorul Oficial nr. 401/2001, cu modificările şi completările ulterioare;


Pentru postul din cadrul Compartimentului monitorizare asistenți personali:


1. Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare - Monitorul Oficial nr. 663 / 2001;

2. Ordinul 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale, publicat în Monitorul Oficial nr. 1019/19.12.2016;

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,          ȘEF SERVICIU,         Întocmit,
Călin -Arghir PĂCURAR        Paula Viorela           MURAR Robert SUCIU

 

ATRIBUȚIILE POSTURILOR

COMUNICAT SELECTIA DOSARELOR

COMUNICAT REZULTATE PROBA SCRISA

COMUNICAT REZULTAT INTERVIU

COMUNICAT REZULTATE FINALE

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI