Şedinţa ordinară a Consiliului local al municipiului Deva va avea loc în data de 28 noiembrie 2023, ora 12

          P R O I E C T U L
                 ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Deva
                  din data de 28 noiembrie 2023    
 
I.          Proiecte de hotărâre, privind:
A.  Serviciul administrare unități de învățământ, comunicare, promovare imagine
1.   Aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de parteneriat nr.60176/07.06.2023, încheiat între Municipiul Deva, Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Deva şi S.C. Auchan România S.A.;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea  
B.   Direcția urbanism
2.   Aprobarea studiului pentru delimitarea zonelor propuse pentru operațiuni de regenerare urbană;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea  
3.   Aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al municipiului Deva, localitatea componentă Sântuhalm şi satele aparţinătoare Archia, Bârcea Mică şi Cristur, conform Ordonanţei de urgenţă nr.33 din 24.08.2023 privind prorogarea unor termene în domeniul urbanismului şi al construcţiilor;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
C.  Direcția impozite și taxe locale
4.   Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.448/2020 privind aprobarea criteriilor și procedurilor de acordare a scutirilor de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren, începând cu anul 2021, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
D.  Direcția poliția locală
5.   Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.313/2023 privind aprobarea Metodologiei privind inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportul, depozitarea, paza vehiculului, precum şi valorificarea vehiculelor și a bunurilor găsite/aflate în interiorul vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
E.   Serviciul baze agrement
6.   Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.468/2023 privind stabilirea taxelor de utilizare Ascensor Cetate Deva pe anul 2023;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
F.   Club sportiv municipal Deva
7.   Modificarea statului de funcții pentru Club sportiv municipal Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
G.  Direcția de asistență socială Deva
8.   Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.392/2021 privind aprobarea componenţei Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii și a Regulamentului de organizare și funcționare al comisiei;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
9.   Aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, precum şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, refăcute conform prevederilor legale în vigoare, pe baza cererilor depuse până la data de 31.10.2023;
 Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
10. Aprobarea repartizării spre închiriere a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, rămase vacante în imobilul ANL3 din municipiul Deva, str. M. Eminescu nr.103, bl.1;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
11. Aprobarea repartizării spre închiriere a locuinţei sociale situată în municipiul Deva, str. N. Grigorescu nr.10A, bl.1, et.1, ap.17, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numita Moise Adina-Neluța;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
12. Aprobarea prelungirii duratei unor contracte de locațiune-închiriere pentru suprafețele locative cu destinația de locuință socială și locuință tip cameră de cămin, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva din subordinea Consiliului local al municipiului Deva;
 Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
13. Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1, parter, camera 16, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numitul Todor Gavrilă;
 Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
14. Aprobarea încheierii unui nou contract de locațiune-închiriere între municipiul Deva și numita Hobean Valeria, pentru locuința tip cameră de cămin din imobilul situat în municipiul Deva, str. 1 Mai nr.27, et.2, camera 203 și camera 205;   
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
H.  Direcția administrarea domeniului public și privat
15. Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.188/2021 privind numirea comisiei de evaluare a oportunității achiziționării și/sau închirierii de imobile, precum și aprobarea Regulamentului de funcționare al comisiei de evaluare a oportunității și/sau închirierii de imobile, cu modificările și completările ulterioare;
 Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
16. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.436/2019 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Deva, cu modificările ulterioare;
 Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
17. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 20 mp, înscris în CF nr.76907, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Mihai Eminescu, spate bl.C1, județul Hunedoara;
 Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
18. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 43 mp, înscris în CF nr.64414, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, B-dul Decebal, între bl.P și R, județul Hunedoara;
 Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
19. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 21 mp, înscris în C.F. nr.72934, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Mihai Viteazu, spate blocul 47, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
20. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 21 mp, înscris în CF nr.68018 proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Mihai Eminescu lângă bl.33, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
21. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 23 mp, înscris în CF nr.75129 proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Mihai Eminescu, nr. 105G, spate bl.G, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
22. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 23 mp, înscris în CF nr.77900, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Mihai Eminescu, FN, spatele bl.G, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
23. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 15 mp, înscris în C.F. nr.73522, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Armatei, lângă PT 10, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
24. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 20 mp, înscris în C.F. nr.75354, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Panseluțelor, spate bl.29 și bl.30, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
25. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 20 mp, înscris în C.F. nr.66692, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Mihai Eminescu, în spatele blocului T1, poziția 1, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
26. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 20 mp, înscris în CF nr.76414 proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, strada M. Eminescu, spate bl.C1, C2, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
27. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 18 mp, înscris în C.F. nr.61859, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Armatei, între bl.3 și bl.A, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
28. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 10 mp, înscris în CF nr.77525 proprietatea privată a municipiului Deva, Calea Zarandului, nr.43, parter, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
29. Aprobarea Actului adițional nr.3 la Contractul de comodat nr.66338/01.07.2022, încheiat cu Asociația Națională a Surzilor din România - Filiala Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
30. Încetarea Contractului de concesiune nr.758/2000 încheiat cu societatea comercială Altex Impex SRL;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
31. Aprobarea Actului adițional nr.6 la Contractul de închiriere nr.13792/20.11.2017, încheiat cu Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Hunedoara, parte teritorială a Agenției Naționale Antidrog;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
32. Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a terenului în suprafață de 19 mp, înscris în CF nr.80621, nr. cadastral 80621, situat în municipiul Deva, Calea Zarandului, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
33. Încetarea Contractului de concesiune nr.39/2003 încheiat cu societatea comercială Polar Electro SRL;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
34. Aprobarea Actului adițional nr.10 la Contractul privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat prin curse regulate în municipiul Deva și localitățile aparținătoare nr.32518 din data de 21 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
35. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, pentru administrarea  fondului forestier proprietatea Municipiul Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
36. Stabilirea redevenţelor minime de pornire la licitaţiile publice pentru concesionarea unor terenuri aparţinătoare domeniului public sau  privat al  municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
I.    Direcția economică
37. Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe anul 2023;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
J.   Direcția tehnică
38. Aprobarea documentației tehnico-economice – faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe E2 – Aleea Patriei din Municipiul Deva”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
39. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.216/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul ”Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național Pedagogic "Regina Maria" - școala generală”, cod SMIS 120280, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
40. Predarea către Operatorul de distribuție a energiei electrice E-Distribuție Banat S.A. - actual Rețele Electrice Banat S.A., a capacității energetice aferente cotei de participare a Operatorului și cedarea în folosință cu titlu gratuit a capacității energetice aferente cotei de participare a UAT Municipiul Deva, pentru investiția ”Extindere rețea electrică de interes public în zona Zăvoi - terenuri atribuite veteranilor de război, în municipiul Deva”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
41. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.469/2018, privind aprobarea acordului de parteneriat între unitatea administrativ teritorială municipiul Deva și Direcția de asistență socială Deva pentru depunerea și implementarea proiectului „Regenerarea fizică, economică și socială a comunității marginalizate Zona Streiului și crearea unui centru de zi pentru servicii de asistență comunitară” prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
42. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.479/2022 privind aprobarea Devizului general al obiectivului de investiții “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe D - B-dul Iuliu Maniu din municipiul Deva”, actualizat cu valoarea ajustării conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică și valoarea rezervei de implementare destinată finanțării ajustărilor de preț, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
Puncte suplimentare
1.  Aprobarea implementării etapei a II- a a proiectului “Modernizarea sistemului de transport public local prin reabilitarea infrastructurii aferente" în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens - cofinanțare, cheltuieli neeligibile
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
2. Aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului "Construirea traseului pentru bicicliști pe B-dul Decebal, B-dui 22 Decembrie și zona adiacentă", în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens - cofinanțare, cheltuieli neeligibile
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
3. Aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului „Regenerarea fizică, economică și socială a comunității marginaiizate Zona Streiuiui și crearea unui centru de zi pentru servicii de asistență comunitară", în cadrul Programului Operațional Incluziune și Demnitate Socială, în scopul finalizării Integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens - cofinanțare, cheltuieli neeligibile
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
4. Aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului „Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic „Transilvania" din municipiul Deva", în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens - cofinanțare, cheltuieli neeligibile
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
5. Aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului „Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetății Deva, monument al naturii și istoric cu valoare turistică ridicată din Municipiul Deva - Refuncționalizarea Incintei I ' în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens - cofinanțare, cheltuieli neeligibile
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
6. Aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului "Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Școlii Gimnaziale „Andrei Șaguna" în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens - cofinanțare, cheltuieli neeligibile
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
7. Aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocului B - B-dul Decebal din municipiul Deva"- cod SMIS 116953, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
8. Aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiectul "Modernizarea sistemului de transport public local prin achiziționarea de vehicule ecologice"- cod SMIS 127218, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
9. Aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiectul .Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale antepreșcolare la Creșa Deva, Aleea Viitorului'', cod SMIS 125416, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
10. Aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiectul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale preșcolare la Grădinița cu program normal nr.2, Deva, Al. Salcâmilor", cod SMIS 125417, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
11. Aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiectul „Reabilitare/reconversie/extindere/construire infrastructură educațională în Deva, Aleea Viitoruluinr.9, în vederea modernizării și echipării infrastructurii educaționale pentru educație timpurie preșcolară", cod SMIS 125418, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
12. Aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiectul "Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic Energetic "Dragomir Hurmuzescu' - locația din str.Scărișoara, nr.4 - școala generală", cod SMIS 122788, în vederea finalizării activităților ș i asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
13. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.285/2018privind participarea la proiectul „ Construcții grădinițe regiunea vest", a cheltuielilor legate de proiect și aprobarea acordului de parteneriat
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
14. Acceptarea unei donații din partea numițiior Gîț Iulian, Gîț Gabrieia, Filipaș Ovidiu Sandu, Cânda Adrian Gabriel, Cânda iidiko, Băgăianu iiona, Demeter Beatrice Ciaudia, Băgăianu Călin Mircea, Nemeș Elena, Dragoescu Marius Gabriel, a unor terenuri situate în localitatea Deva, str. Nucet, județul Hunedoara, în vederea amenajării drumului și căilor de acces la proprietăți
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
15. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.337/2018, privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 60, Aleea Streiuiui din municipiul Deva", cod SMIS 117066 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție, cu modificările și completările ulterioare
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
16. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.467/2018, privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe A - B-dul luliu Maniu din municipiul Deva ", cod SMIS 120396 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție, cu modificările și completările ulterioare
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
II.        Diverse

 

Afișat la data de 22.11.2023

CHESTIONAR CONSULTARE POPULAȚIE „Masterplan Deva Zona Centrală”

În această perioadă în Municipiul Deva se efectuează procedurile necesare conform legii pentru realizarea unei strategii locale de dezvoltare urbană intitulată „Masterplan Deva Zona Centrală”.

Percepțiile rezidenților asupra aspectelor reglementate de (infrastructură, acces la servicii, economice, sociale, dezvoltare), problemele, nevoile și aspirațiile de dezvoltare, propunerile și sugestiile dumneavoastră sunt foarte importante, prin urmare vă rugăm să răspundeți la câteva întrebări cu onestitate și responsabilitate. Răspunsurile oferite sunt anonime!

Zona despre care colectăm informații în acest chestionar include Zona Centrală a municipiului Deva - mai puțin zona Centrului Istoric. Zona este delimitată de bulevardul Iuliu Maniu, parțial Str. Gh. Baritiu, Str. I.L. Caragiale, Str. Mihai Eminescu, bulevardul Decebal, Str. Împaratul Traian și Str Dragoș Vodă. Suprafața zonei este de aproximativ 43,4 ha.

De asemenea, colectăm o serie de informații referitoare la sex, vârstă, rezidență, categorii de venituri în scopul prelucrării statistice, corelarea anumitor aspecte sesizate cu diferite segmente ale populației.
 

<<< Accesati acest link pentru completarea chestionarului >>>


Vă mulțumim pentru interes și participare!

Afișat la data de 10.10.2023

Rabla Local

<<<Lista cu solicitanții de finanțare ale căror dosare au fost aprobate/respinse>>>
 

<<< Accesați >>>
<<<Documentele necesare>>>

 
 • Administrația Fondului pentru Mediu a transmis către Primăria Municipiului Deva lista persoanelor fizice înscrise în “Programul casarea autovehiculelor uzate” de pe raza U.A.T. Municipiul Deva. (lista poate fi consultată accesând link-ul: <<< Listă persoane >>>)
 
 • Persoanele care se regăsesc în această lista pot consulta Procedura internă privind participarea persoanelor fizice din Municipiul Deva la program accesând link-ul: <<< Procedura Rabla Local >>>. Pentru înscrierea în vederea participării la program, solicitanții de finanțare menționați în lista transmisă UAT Municipiul Deva de către Administrația Fondului pentru Mediu vor parcurge următorii pași:
1. OBLIGATORIU: Solicitanții de finanțare se vor programa on-line accesând următorul link: <<<Rabla Local/Programări on-line >>>, în vederea depunerii <<< cererii de participare >>> și a documentației doveditoare. (solicitanților de finanțare li se va comunica prin intermediul poștei electronice confirmarea programării on-line)

2. Prezentarea solicitantului de finanțare la sediul Primăriei Municipiului Deva – Direcția Impozite și Taxe Locale situat în Municipiul Deva, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 16A, în vederea depunerii cererii de participare și a documentației aferente, la data și ora stabilită prin programarea on-line. (Neprezentarea la data și ora stabilită prin programare on-line atrage anularea programării, fiind necesară o nouă programare.)
Cererea de participare poate fi descărcată accesând link-ul:<<< Cerere de participare >>>
ATENȚIE! Cererea va fi completată conform tuturor cerințelor din cuprinsul acesteia și va fi însoțită de documentația integrală solicitată în cerere.

3. Dacă în urma verificării finale a dosarului se constată că sunt întrunite cumulativ condițiile de eligibilitate, solicitantul de finanțare va primi prin intermediul poștei electronice (e-mail) dispoziția de aprobare a dosarului; (lista cu solicitanții de finanțare a căror dosare au fost aprobate/respinse se va publica periodic în această secțiune)

4. În termen de 15 zile de la primirea dispoziției, solicitantul de finanțare se va prezenta la Primăria Municipiului Deva – SUMMSCUP (camera 22) în vederea semnării contractului de finanțare.

5. De la data semnării contractului de finanțare, solicitantul de finanțare are la dispoziție 45 de zile pentru a casa autovehiculul uzat pentru care a depus cererea de participare în program precum și obligația de a-l scoate din evidențele fiscale și de a-l radia din  circulație

6. Solicitantul de finanțare
are obligația de a se prezenta la Primăria Municipiului Deva – SUMMSCUP (camera 22)  în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data radierii din circulație a autovehiculului uzat pentru care a depus cererea de participare în program, în vederea depunerii următoarelor documente:

*** Adeverința de casare (<<< modelul poate fi descărcat aici >>>)  și Certificatul de distrugere a autovehiculului uzat pentru care a depus cererea de participare în program;
*** Procesul-verbal de scoatere din evidențele fiscale al autovehiculului uzat pentru care a depus cererea de participare în program eliberat de Direcția Impozite și Taxe Locale;
*** Certificatul de radiere din circulație al autovehiculului uzat pentru care a depus cererea de participare în program eliberat de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Hunedoara;

7. După depunerea tuturor documentelor de la punctul anterior, plata stimulentului de casare în cuantum de 3.000 lei/autovehicul uzat va fi efectuată în contul precizat de solicitantul de finanțare în cererea de participare la program.

IMPORTANT!!! Viramentul se va efectua după încasarea de către U.A.T. Municipiul Deva a contribuției A.F.M. la program!

8. Beneficiarul stimulentului de casare va fi monitorizat pe o perioadă de 3 ani de la data plății stimulentului în vederea respectării condițiilor asumate prin cererea de participare în program.

Toate datele, informațiile, instrucțiunile, comunicatele și alte documente relevante se publică pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Deva www.primariadeva.ro secțiunea Rabla Local, iar orice alte nelămuriri se pot obține de la sediul Primăriei Municipiului Deva sau la numărul de telefon 0254/218325 int. 138.

 
 

 

Afișat la data de 05.10.2023

Comunicat privind rezultatele selectiei dosarelor la examenul de promovare in grad prof. - 8 decembrie 2023

În urma verificării efectuate, membrii comisiei pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut organizat în data de 8 decembrie 2023 – proba scrisă, au constatat că sunt îndeplinite condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior de către candidații.


Ca urmare dosarele candidaților au fost declarate:
1.Dosar cu formular de înscriere nr. 125883 / 22.11.2023  - ADMIS
2.Dosar cu formular de înscriere nr. 120747 / 13.11.202  - ADMIS


Dabija Rodica – Consilier - Serviciul resurse umane  - secretar al comisiei de examen
                  
Termen de contestație 24 ore de la data afișării, respectiv până la data de 29 decembrie 2023, ora 11.40


      Afişat la data de 28 decembrie 2023, ora 11.40


 

Afișat la data de 28.11.2023

Închideri și restricții de circulație pentru desfășurarea festivităților și a paradei militare organizate de Ziua Națională a României

Primăria Municipiului Deva aduce la cunoștința cetățenilor restricțiile și închiderile de circulație care vor avea loc vineri, 1 Decembrie 2023, ca urmare a desfășurării evenimentelor dedicate Zilei Naționale a României.

Astfel, în data de 1 Decembrie 2023, între orele 8:00 – 13:30, în municipiul Deva, pe strada Lucian Blaga, tronsonul cuprins între intersecția cu Piața Unirii și strada Aurel Vlaicu, pe strada Aurel Vlaicu, pe tronsonul cuprins între intersecția cu strada Izvorului și strada 1 Decembrie 1918 și pe strada Avram Iancu, pe tronsonul cuprins între intersecția cu strada 1 Decembrie 1918 și Bulevardul Decebal, circulația rutieră va fi închisă.

Se interzice accesul autovehiculelor în zona de desfășurare a manifestărilor, dinspre străzile adiacente străzilor Aurel Vlaicu și Avram Iancu.

Totodată, organizatorii îi roagă pe cetățeni să nu parcheze autovehiculele pe acest sector de drum, pe perioada desfășurării manifestărilor publice și a paradei, în intervalul orar menționat mai sus. În cazul în care situația o va impune, autovehiculele parcate pe carosabil vor fi ridicate și relocate de către Biroul de Ridicări Vehicule împreună cu Direcția Poliția Locală Deva.

Primăria Municipiului Deva face apel la toţi participanţii la traficul rutier să dea dovadă de înţelegere şi să folosească rute ocolitoare.


Biroul de presă al Primăriei Municipiului Deva

Afișat la data de 28.11.2023

DAS Deva: ULTIMA ZI a lunii în care se fac plăți și încasări prin casierie - marți, 28 noiembrie 2023!

Direcția de Asistență Socială Deva aduce la cunoștința chiriașilor din locuințele sociale și camerele de cămin, locuințele ANL și locuințele construite din fondurile statului că marți, 28 noiembrie 2023 este ULTIMA ZI operațională a lunii pentru plata chiriilor, ratelor și taxelor comune la casieria instituției.
Plățile se pot efectua în numerar sau cu cardul, între orele 8:30 – 11.00 și 12:30 – 15:00.

Miercuri, 29 noiembrie 2023, casieria DAS Deva va efectua doar operațiuni de închidere de lună și situația creanțelor și debitelor pentru imobilele din fondul locativ aflat în proprietatea Municipiului Deva, iar joi, 30 noiembrie 2023, este zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează, conform Codului muncii.
DE REȚINUT! Neachitarea la termenul scadent a obligațiilor de plată atrage penalități de întârziere, conform contractelor de închiriere sau vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuințelor.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE se pot obține la numerele de telefon 0755.878.599 și 0254.218.030 / Tasta 6 (Casierie), în timpul programului de lucru.

Direcția de Asistență Socială Deva
 

Afișat la data de 27.11.2023

Devenii sunt invitați la evenimentul caritabil ,,Deva pentru copii”

Elevii de la Liceul Tehnologic ,,Grigore Mosil” Deva, cu sprijinul Primăriei Municipiului Deva organizează un eveniment în scop caritabil de Moș Nicolae.
Bucuria de a dărui altor copii bucurie, de a aduce un zâmbet pe fața lor, de a-i face să se bucure de magia sărbătorilor, este scopul acestui proiect școlar.
Elevii vor realiza ornamente, decorațiuni, suveniruri specifice sărbătorilor de iarnă și dulciuri.
Toate aceste produse nu vor avea un preț fix.
Fiecare devean interesat de oferta pusă la dispoziție de elevii liceului, va putea dona, atât cât dorește, în scop caritabil. Din banii care se vor strânge în urma acestui eveniment, se vor realiza pachete-cadou pentru copii proveniți din familii mai nevoiașe din Deva.
Doamnele și domnișoarele vor putea beneficia de o ședință de coafură realizată de elevi, pentru a testa un nou look.
Standul elevilor de la Liceul Tehnologic ,,Grigore Mosil” va fi amplasat în Piața Victoriei, în data de 5 decembrie 2023, între orele 10:00-12:00.
Devenii care doresc să fie alături de organizatori și să îl ajute pe Moș Nicolae să împartă zâmbete și să aducă puțină bucurie în sufletele copiilor cu care soarta nu a fost prea generoasă, sunt așteptați să participe la acest eveniment caritabil.

Biroul de presă al Primăriei Municipiului Deva
 

Afișat la data de 27.11.2023

Programul de funcționare a Pieței Agroalimentare Centrale din Deva – în zilele de 30 noiembrie și 1 Decembrie 2023

Programul de funcționare al  Pieței Agroalimentare Centrală din municipiul Deva NU SE MODIFICĂ în zilele de 30 noiembrie și 1 Decembrie 2023.
Piața este funcțională în cele două zile declarate oficial nelucrătoare, între orele 7:00 – 19:00.
După program normal vor funcționa și Piața Cioclovina dar și Piața Kogălniceanu din municipiul Deva.
Administrația Piețelor vă așteaptă cu drag să vă aprovizionați cu produse proaspete și diversificate.

Biroul de presă al Primăriei Municipiului Deva
 

Afișat la data de 27.11.2023

Se sistează furnizarea apei, în data de 27.11.2023

Pentru remedierea unei AVARII apărute pe rețeaua de distribuție, se sistează furnizarea apei, în data de 27.11.2023, începând cu ora 14:40, după cum urmează:

 • Localitatea: Deva
 • Străzile: Poiana Narciselor si Calea Zarandului bl.43.
 • Estimare pentru reluarea furnizării apei: ora 19:00.
Apariția AVARIILOR pe rețeaua de distribuție a apei nu poate fi prevăzută și implică sistarea imediată a apei. Din acest motiv, anunțarea întreruperii furnizării apei este, de cele mai multe ori, ulterioară sistării efective.

SC Apa Prod SA  își cere scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumește pentru înțelegere.

Afișat la data de 27.11.2023

Copiii din comunități vulnerabile se pregătesc pentru Ziua Națională

Copii cu vârsta între 4 și 15 ani, din cartierul Nicolae Grigorescu, au participat, sâmbătă, 25 noiembrie 2023, la un atelier de creativitate, organizat de voluntari ai Crucii Roșii Deva, la Adăpostul de urgență pe timp de noapte.
Activitatea a avut ca temă Ziua Națională și sărbătorile de iarnă.
Cu materiale puse la dispoziție de voluntari, participanții au confecționat stegulețe tricolore pentru parada de 1 Decembrie și au colorat după contur harta României - reamintindu-și, totodată, semnificația culorilor drapelului național, despre care au aflat că predomină și în portul popular românesc.
Pentru a-i încuraja pe copii să realizeze corect fiecare sarcină, organizatorii atelierului le-au oferit și o recompensă – bomboane de ciocolată, în culorile Tricolorului.
Și pentru că nu mai este mult până la sfârșitul anului, partea a doua a întâlnirii a fost dedicată sărbătorilor de iarnă. Copiii au învățat versurile celor mai cunoscute colinde românești și au ascultat, cuminți, legenda Moșului care merge din casă-n casă și împarte daruri, în ajunul Crăciunului.
Acțiunea organizată în cartierul Nicolae Grigorescu face parte din seria activităților desfășurate, periodic, de Crucea Roșie Deva și Direcția de Asistență Socială Deva pentru copiii și tinerii din comunitățile vulnerabile.

Direcția de Asistență Socială Deva
 

Afișat la data de 27.11.2023

Se sistează furnizarea apei în localitatea Deva, în data de 28.11.2023

Pentru remedierea unei AVARII apărute pe rețeaua de distribuție, se sistează furnizarea apei, în data de 28.11.2023, începând cu ora 10:30, după cum urmează:

 • Localitatea: Deva
 • Strada: Cuza Vodă
 • Estimare pentru reluarea furnizării apei: ora 14:00.

Pentru remedierea unei AVARII apărute pe rețeaua de distribuție, se sistează furnizarea apei, în data de 28.11.2023, începând cu ora 09:00, după cum urmează:
 • Localitatea: Deva
 • Strada: Magnoliei
 • Estimare pentru reluarea furnizării apei: ora 12:00.

În vederea unor lucrări PROGRAMATE de întreținere la rețeaua publică de alimentare cu apă, Compania de apă Apa Prod S.A. Deva, va întrerupe furnizarea apei potabile, după cum urmează:
 • Ziua: 28.11.2023
 • Localitatea: Deva
 • Străzile: Coziei si Roci
 • Interval orar: 09:00 – 15:00   
Din cauza sistarii, în intervalul menționat, pot apărea fluctuații de presiune în zona limitrofă străzilor anunțate.
Rugăm utilizatorii să ia măsuri de stocare a unor cantități de apă care să le acopere necesarul pe perioada anunțată.

SC Apa Prod SA  își cere scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumește pentru înțelegere.
 

Afișat la data de 27.11.2023

Programul de circulație al autobuzelor în municipiul Deva, în perioada 30 noiembrie - 1 Decembrie 2023

Societatea de Transport Public Local Deva SRL anunță modificări în programul transportului public local de pe raza municipiului Deva în zilele de 30 noiembrie și 1 Decembrie 2023.

Ca urmare a faptului că aceste zile sunt declarate oficial nelucrătoare, joi, 30 noiembrie 2023  și vineri, 1 Decembrie 2023, autobuzele de pe cele șapte trasee vor circula după programul unei zile de sâmbătă.

În zilele de 2 și 3 decembrie 2023, autobuzele circulă după program normal (programul zilei de sâmbătă și duminică).

Societatea de Transport Public Local Deva SRL
 

Afișat la data de 27.11.2023