Digitalizarea Primăriei Deva – servicii electronice accesibile pentru cetățeni

Începând de luni, 11 aprilie 2022, prin intermediul unui portal de servicii electronice ( https://se.primariadeva.ro/cmsSE/ ), devenii vor economisi timp pentru depunerea de formulare, cereri, autorizații, programări și pentru plata taxelor și impozitelor.

Cei care nu pot accesa serviciile online, sunt invitați la sediul Primăriei Municipiului Deva, unde vor putea face diverse plăți (cu cardul) și operațiuni electronice prin intermediul unui terminal aflat în holul Primăriei, în baza cărții de identitate.

Pentru accesarea serviciilor online, cetățenii își vor crea un cont de utilizator care le va permite să-și vizualizeze bunurile mobile și imobile, precum și situația impozitelor la zi.

Serviciile de digitalizare au fost dezvoltate în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene și constituie un nou pas în digitalizarea Primăriei Deva.

Operațiunile electronice pe care locuitorii municipiului Deva le pot solicita online acoperă toate departamentele instituției. Cetățenii vor putea opta, de la caz la caz, pentru primirea răspunsului în contul de utilizator creat sau pentru ridicarea personală a documentelor de la sediul Primăriei Municipiului Deva.

Biroul de presă
 

Afișat la data de 11.04.2022

Recensământului populaţiei şi locuinţelor runda 2021

Recensământul populației și locuințelor runda 2021 va avea loc după următorul calendar:

 • 1 februarie - 13 martie 2022: Preluare date din surse administrative şi populare bază de date RPL2021
 • 14 martie - 15 mai 2022: Autorecenzare (metoda CAWI)
 • 16 mai - 17 iulie 2022: Colectarea datelor de către recenzori, prin interviuri faţă în faţă (cu ajutorul tabletelor)
 

<<< Acces PLATFORMA AUTO-RECENZARE >>>

 

 IMPORTANT :  Înscrierea candidaţilor pentru recenzorii de teren se face până în data de 08 aprilie 2022 <<<Anunț privind înscrierea candidaților pentru personalul de recensământ>>>

<<<Cerere de înscriere ca personal de recensământ>>>

Mai multe detalii cu privire la Recensământul populației și locuințelor runda 2021 puteți afla accesând linkul: Recensământul populației și locuințelor runda 2021
     

Afișat la data de 10.03.2022

Restricții pietonale și rutiere în Deva • Parcarea Publică din Piața Unirii va fi închisă în luna iunie 2022!

Primăria Municipiului Deva aduce la cunoștința cetățenilor că Parcarea Publică din Piața Unirii, nr. 8 va fi închisă în intervalul 1 – 30 iunie 2022 pentru lucrări de realizare a pavimentului pentru circulație pietonală și auto în zona de intrare-ieșire din parcare.

De asemenea, vor exista restricții de circulație/închidere temporară a traficului în zona sensului giratoriu de lângă Școala Generală ,,Regina Maria”. Traficul pe strada Lucian Blaga va fi interzis, accesul va fi permis doar riveranilor dinspre strada Aurel Vlaicu până la școala generală.

Traficul pe strada Piața Episcop Tordai Sandor Andras, între strada Gheorghe Barițiu și strada Lucian Blaga va fi închis. Circulația auto va fi direcționată pe străzile: Aurel Vlaicu (dublu sens), Izvorului (sens unic spre str. Gheorghe Barițiu) și Gheorghe Barițiu (dublu sens).

Accesul dinspre strada Gheorghe Barițiu la Parcarea Publică din Piața Unirii, nr. 8 (în apropiere de Primăria Deva) va fi interzis de la intersecția cu strada Gheorghe Barițiu.

Măsura de restricționare a traficului a fost luată la solicitarea constructorului ,,SC Construcții Erbașu SA” pentru execuția lucrărilor în cadrul proiectului ,,Amenajare zonă pietonală centrul istoric”, fiind aprobată de către Serviciul Poliției Rutiere din cadrul IPJ Hunedoara.

Vă mulțumim pentru înțelegere!
 

Afișat la data de 26.05.2022

Regulament nou pentru parcarea publică subterană de la Piața Agroalimentară Deva

Consilierii locali au aprobat astăzi, 26 mai 2022, în ședință ordinară, regulamentul de organizare și funcționare în regim de autotaxare a parcării publice subterane din Piața Agroalimentară Deva, strada Ion Creangă, nr. 60, prin HCL nr. 198/2022.

Conform noului regulament, tarifele de parcare sunt următoarele:

 • Primele 15 minute sunt gratuite
 • Primele două ore – 2 lei/oră
 • După un interval de două ore de staționare, tariful crește la 4 lei/oră
 • În cazul pierderii tichetului de parcare sau a intrării în parcare fără a solicita tichet, taxa suplimentară pentru eliberarea unui tichet este de 50 de lei.
 • În cazul în care durata parcării autovehiculului depășește 5 zile, tariful este de 50 lei/zi.
Începând cu data de 6 iunie 2022, vor fi aplicate noile tarife de parcare.

Achitarea costului parcării se va face pe baza tichetului de parcare, citit electronic, numerar sau cu cardul, la aparatul de taxare automat aflat în spațiul de lângă casieria din incinta Pieței Agroalimentare.

Programul de funcționare al parcării în perioada mai - octombrie 2022 este următorul:
 • Luni – Vineri, între orele 6:00-20:00
 • Sâmbătă, între orele 6:00-19:00
 • Duminică, între orele 7:00-14:00
Parcarea publică subterană este administrată de către Serviciul Administrare Piețe din cadrul Primăriei Municipiului Deva.

Biroul de presă
 

Afișat la data de 26.05.2022

Concurs de recrutare organizat pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcției de Asistență Socială Deva - 27 iunie 2022

Vă facem cunoscut că la sediul Direcției de Asistență Socială Deva se va desfăşura  concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcției de Asistență Socială Deva, instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al Municipiului Deva, respectiv:
- consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Contabilitate al Biroului Economico-Financiar;
- consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială;
- consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Monitorizare Asistenți Personali al Serviciului Resurse Umane;           
Concursul se va desfăşura după următorul program:

 • 27 iunie 2022, ora 10,00 – proba scrisă la sediul Direcției de Asistență Socială Deva;
 • Interviul se va susţine conform prevederilor art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008.
Condiții  de  participare  la  concurs
 • Condiţii generale:
Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice persoana care:
            - are cetăţenia română şi domiciliul în România;
            - cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
            - are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
            - are capacitate deplină de exerciţiu;
            - este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
            - îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
            - îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
            - nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
            - nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
            - nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
            - nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
 
 • Condiţii specifice de participare la concurs:
Pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Contabilitate al Biroului Economico-Financiar:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea științe economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 7 ani.
Pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 7 ani.
Pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Monitorizare Asistenți Personali al Serviciului Resurse Umane:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 7 ani.
 
 • Actele necesare pentru participarea la concurs:
          În conformitate cu prevederile art. 49, alin. (1) al H.G. nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs, care conţine în mod obligatoriu:
         a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611 / 2008, cu modificările și completările ulterioare;
         b) curriculum vitae, modelul comun european;
         c) copia actului de identitate;
         d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
        e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
        f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
        g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
        h) cazierul judiciar;
        i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
            Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. f) este prevăzut în anexa nr. 2 D la H.G. nr. 611 / 2008, cu modificările și completările ulterioare.
Adeverinţa menţionată la lit. f) care are un alt format decât cel prevăzut mai sus trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D la H.G. nr. 611 / 2008, cu modificările și completările ulterioare, şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
Copiile de pe actele prevăzute la lit. c) – g) precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la lit. h) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.
Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611 / 2008, cu modificările și completările ulterioare, se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.
Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.
 • Dosarele de înscriere se depun în perioada 26 mai  – 14 iunie 2022 la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Serviciului Resurse Umane al Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, instituţie publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al Municipiului Deva, cu sediul in Deva.
 • Informaţii suplimentare: Ramona Cristina POENAR, Consilier juridic - Compartiment Resurse Umane

                                       Direcția de Asistență Socială, Str. Ion Luca Caragiale, nr. 4
                                       telefon : 0254/218030 ; 0755878705
                                       e-mail : dasdeva@primariadeva.ro

 
DIRECTOR EXECUTIV,
Alex-Cosmin JURJA
                                     ȘEF SERVICIU,                                                                   CONSILIER JURIDIC                                            
        Paula Viorela MURAR                                                      Ramona Cristina POENAR

 

Afișat la data de 26.05.2022

Comunicat privind rezultatele probei scrise la concursul organizat in 25. 05. 2022 proba scrisa de ocupare a functiei publice de Consilier, grad profesional superior

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările si completarile ulterioare,
În urma corectării lucrării scrise de către comisia de concurs, candidatul pentru postul de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului financiar, contabilitate, a obținut următorul punctaj:
1.Dosar depus cu formular de înscriere nr. 45785 / 04.05.2022 – 89, 50 puncte
Conform art. 60 alin. (3) al H.G. nr. 611 / 2008 și art. 618 alin. (14) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, este declarat admis la proba scrisă candidatul care a obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie.
Ca urmare, la proba scrisă, candidatul a fost declarat:
1.Dosar depus cu formular de înscriere nr. 45785 / 04.05.2022– ADMIS
Cu drept de contestație în termen de 24 de ore de la afișare, respectiv până la data de 26 mai 2022, ora 16,10
Conform art. 55 alin. (1) al H.G. nr. 611 / 2008, proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă, drept urmare a rezultatului probei scrise, proba interviu se va susține la data de 27 mai 2022, ora 10,00.
Secretar al comisiei de concurs – Dabija Rodica, Consilier, Serviciul resurse umane 
Afișat la data de 25 mai 2022, ora 16,10.
 

Afișat la data de 25.05.2022

DIGITALIZARE. Cetățenii vor putea accesa de acasă servicii și beneficii de asistență socială!

Un proiect de 27 de milioane de euro va revoluționa asistența socială.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) în parteneriat cu Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și Autoritatea pentru Digitalizarea României implementează primul HUB de servicii electronice care integrează toate informațiile cu privire la serviciile și beneficiile sociale.

Concret – un sistem informatic integrat care va permite cetățenilor să interacționeze online cu toate instituțiile publice centrale și locale din domeniul asistenței sociale accesând portalul MMPS.

Lansarea proiectului „Hub de servicii MMSS – SII MMSS” a avut loc marți, 24 mai 2022, la București, în prezența a 100 de reprezentanți ai administrației publice centrale și locale din domeniul serviciilor sociale. La eveniment a participat și directorul executiv al Direcției de Asistență Socială, Alex-Cosmin Jurja.  

Principalele beneficii ale proiectului „Hub de servicii MMSS – SII MMSS”:

 • facilități de depunere online a cererilor de beneficii de asistență socială și servicii sociale, prin intermediul unui singur punct de contact cu cetățeanul - portalul MMPS
 • crearea modulului e-Asistență Socială
 • constituirea dosarelor electronice ale beneficiarilor de servicii sociale
 • posibilitatea de consultare online a dosarelor de către orice cetățean sau instituție publică ori privată
 • optimizarea și modernizarea activității asistenților sociali, inclusiv prin introducerea de date prin dispozitive mobile (ex.: în cazul anchetelor sociale), care va permite crearea bazelor de date electronice interoperabile pentru diferite tipuri de servicii
 • crearea unui instrument informatic de verificări încrucișate, pentru semnalarea automată a tentativelor de fraudă și furnizarea de date corecte, puse la dispoziția celor care gestionează fondurile publice destinate indemnizațiilor sociale, beneficiilor sociale, pensiilor, ajutorului de șomaj, prestării serviciilor sociale etc.
 • asigurarea interoperabilității sistemelor informatice în plan intern, național și european, astfel încât să fie asigurată gestionarea unitară a informațiilor cu privire la beneficiarii de drepturi de securitate socială acordate din fonduri publice.
Proiectul de digitalizare a asistenței sociale din România are o valoare totală de peste 133 de milioane de lei (aproximativ 27 milioane de euro), este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 și va fi implementat până la sfârșitul anului 2023.

Direcția de Asistență Socială
 

Afișat la data de 25.05.2022

Comunicat selectie dosare la concursul din 03.06.2022-proba scrisa-Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului recuperare impozite si taxe locale

Vă facem cunoscut că în urma verificărilor efectuate de către comisia de concurs stabilită pentru concursul de ocupare a postului corespunzător funcției publice de execuție de Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului recuperare impozite și taxe locale din Direcția impozite și taxe locale a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva – 3 iunie 2022 proba scrisă, dosarele candidaților au fost declarate:
1. Dosar depus cu formular de înscriere nr. 50764 / 17.05.2022 - ADMIS
2. Dosar depus cu formular de înscriere nr. 51533 / 18.05.2022 - ADMIS          
Brezan Claudiu - Consilier, Serviciul resurse umane - secretar al comisiei de concurs 
Afişat la data de 25.05.2022, ora 15,20
Termen de contestatie 24 ore de la data afișării, respectiv până la data de 26.05.2022, ora 15,20. 

 

Afișat la data de 25.05.2022

ANUNŢĂM demararea Etapei 1 - etapa pregătitoare PUZ–anunţarea intenţiei de elaborare cu privire la documentatia: PUZ ,,LOCUINŢĂ FAMILIALĂ ŞI ÎMPREJMUIRE”

     În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, potrivit H.C.L. nr. 72/2019 privind ,,Regulamentul Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea a teritoriului’’, a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (actualizată),  publicăm pe site-ul şi la avizierul Primăriei municipiului Deva  următoarea documentaţie de urbanism:
 

1. P.U.Z. Etapa1 - etapa pregătitoare PUZ – anunţarea intenţiei de elaborare cu privire la documentatia:
- PUZ ,,LOCUINŢĂ FAMILIALĂ ŞI ÎMPREJMUIRE”
- Beneficiari: DAN CONSTANTIN şi DAN VIOLETA MIRELA;
- Amplasament: municipiul Deva, zona străzii Mihail Sadoveanu, fn, CF Nr: 73845, judeţul Hunedoara;
- Proiectant: Birou de Arhitectură Pop Oliviu Marius S.R.L. coordonator RUR: arhitect Pop Oliviu Marius 

     Documentaţia poate fi consultată pe site-ul Primăriei municipiului Deva: www.primariadeva.ro, Servicii Publice, Dezvoltare urbană, Informare şi consultare-Documentaţii de urbanism şi amenajare a teritoriului, în perioada 25.05.2022-04.06.2022.
       Observaţiile vor putea fi transmise în scris la sediul Primăriei municipiului Deva - Compartiment Centrul de Informare a Cetăţeanului, prin poştă, pe adresa Primăriei municipiului Deva, Piaţa Unirii, nr. 4, sau pe adresa de e-mail: urbanism@primariadeva.ro, până în data de 04.06.2022.
        Persoana responsabilă cu informarea si consultarea publicului: consilier Igreţ Irina din cadrul Compartimentului Informarea si Consultarea Publicului pentru Planurile de Urbanism si Amenajarea Teritoriului – Primăria municipiului Deva.

               Arhitect şef,                                                    Compartiment ICPPUAT,            
             Lăzăruţ Raluca                                                              Igreţ Irina Ana

 

Afișat la data de 25.05.2022

Comunicat privind rezultatele selecţiei dosarelor la concursul de ocupare a funcției publice de Consilier, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului centrul de informare a cetatenilor

Vă facem cunoscut că în urma verificărilor efectuate de către comisia de concurs stabilită pentru concursul de ocupare a postului corespunzător funcției publice de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului centrul de informare a cetațenilor din Direcția juridică şi administrație publică locală a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva – 2 iunie 2022 proba scrisă, dosarele candidaților au fost declarate:

1. Dosar depus cu formular de înscriere nr. 44927 / 02.05.2022- ADMIS
2. Dosar depus cu formular de înscriere nr. 52420 / 20.05.2022- ADMIS
       
Stoica-Mariș Adriana - Consilier, Serviciul resurse umane - secretar al comisiei de concurs 
Afişat la data de 24.05.2022, ora 15,50.
Termen de contestatie 24 ore de la data afișării, respectiv până la data de 25.05.2022, ora 15,50. 
 

Afișat la data de 24.05.2022

ASOCIAȚII DE PROPRIETARI:  Cum pot fi cheltuiți banii care provin din închirierea proprietății comune

     Orice bloc de locuințe are spații comune - fațade, terasă, uscătorie sau boxă, care pot fi închiriate unor terți - persoane fizice ori juridice, pentru diverse activități ori, pur și simplu, pentru amplasarea de panouri publicitare sau antene de telefonie mobilă.   
     Legea asociațiilor de proprietari nr. 196/2018 le permite proprietarilor de apartamente să închirieze, contra cost, spațiile comune din blocul în care locuiesc.
     Procedura implică însă respectarea anumitor condiții.
     Închirierea se poate face doar prin hotărâre a adunării generale a asociației de proprietari și doar cu acordul a două treimi din totalul proprietarilor membri ai asociației și cu acordul tuturor proprietarilor direct afectați de vecinătate.
     Contractul de închiriere (sau, după caz, de folosință sau concesiune) va fi semnat de președintele asociației de proprietari și avizat de cenzor.
     Banii obținuți din închirierea spațiilor comune reprezintă venituri ale asociației de proprietari. Ca atare, intră în contul acesteia, dar nu pot fi împărțiți proprietarilor și nici nu pot fi folosiți pentru plata unor prime sau salarii – pentru că legea stabilește concret destinația lor.
     Astfel, toate veniturile obținute din exploatarea proprietății comune (inclusiv veniturile din dobânzi bancare) alimentează doar fondul de reparații al asociației de proprietari, iar acest fond poate fi folosit pentru consolidarea blocului, reparații și îmbunătățiri ale spațiilor comune, reabilitare termică etc.
     Pe de altă parte, proprietarii de apartamente au dreptul să fie informați cu privire la nivelul veniturilor obținute din închirierea spațiilor comune. Prin grija președintelui asociației, lista acestor venituri și cheltuielile aferente lor se afișează, în fiecare semestru, la avizierul asociației.
     IMPORTANT! Proprietarii de apartamente și reprezentanții asociațiilor de proprietari pot solicita Direcției de Asistență Socială Deva sprijin, îndrumare sau consiliere privind obligațiile și drepturile ce le revin, potrivit legii, în administrarea proprietății comune, apelând numerele de telefon 0755.878.637 și 0254.218.030 / Tasta 7 (Compartiment Asociații de Proprietari), de luni până joi – între orele 8:00-16:30 sau vineri – între orele 8:00-14:00.

Direcția de Asistență Socială Deva

Afișat la data de 24.05.2022

Comunicat privind selectia dosarelor la concursul din 31.05.2022 proba practica pentru ocuparea postului vacant de Ingrijitor

Vă facem cunoscut că la concursul pentru ocuparea postului de execuție vacant în regim contractual de Îngrijitor din cadrul Compartimentului administrativ al Direcției economice din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva, candidatul a fost declarat:
1. Dosar depus cu cererea nr. 49921 / 13.05.2022 – ADMIS
2. Dosar depus cu cererea nr. 51918 / 19.05.2022 - ADMIS
3. Dosar depus cu cererea nr. 52365 / 20.05.2022 - ADMIS
Cu drept de contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişare, respectiv în data de 25 mai 2022.
Secretar al comisiei de concurs – Anghe Oana Maria – Consilier -  Serviciul resurse umane
Afișat la data de 24 mai 2022.
 

Afișat la data de 24.05.2022