image

Proiecte buget local

Finanţări nerambursabile acordate de la bugetul general al municipiului Deva

Sprijin financiar culte religioase recunoscute din România - 2024Sprijin financiar

::: LISTĂ cuprinzând unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, care îşi desfaşoară activitatea pe raza municipiului Deva, care vor primi sprijin financiar de la bugetul general al municipiului Deva în anul 2024

ANUNȚ DE PARTICIPARE

::: Municipiul Deva și Consiliul local al municipiului Deva anunță acordarea de sprijin de la bugetul local pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România

Regulament

::: REGULAMENT PRIVIND STABILIREA UNOR FORME DE SPRIJIN FINANCIAR DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEVA,  PENTRU UNITĂŢILE DE CULT APARŢINÂND CULTELOR RELIGIOASE RECUNOSCUTE DIN ROMÂNIA

Formulare

::: Formulare depunere cereri de sprijin financiar

::: Formulare necesare la decontarea cheltuielilor

Hotărâri de consiliu local

::: HCL nr. 73 / 2024 pentru modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Deva nr. 150/30. 03.2023, privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Deva, pentru unitafile de cult aparfinand cultelor religioase recunoscute in Romania

::: HCL nr. 150 / 2023 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Deva, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania

Legislație

::: HOTĂRÂREA nr. 1.470 din 12 decembrie 2002 (**republicată**) privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

::: HOTĂRÂREA nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

::: LEGEA nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

::: LEGEA nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale

::: LEGEA nr. 489 din 28 decembrie 2006 (*republicată*) privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor

::: LEGEA contabilității nr. 82 din 24 decembrie 1991 (**republicată**)

::: ORDIN nr. 26 / 2001 pentru aprobarea modelului şi conţinutului documentelor în vederea alocării sprijinului financiar unităţilor de cult în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, cu modificările şi completările ulterioare

::: ORDIN nr. 68 / 2010 pentru aprobarea Metodologiei alocării de fonduri cultelor religioase prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte

::: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

::: ORDONANŢA nr. 82 din 30 august 2001 (**republicată**) privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

Finanțări nerambursabile de la bugetul general al Municipiului Deva - 2024Aprobarea rapartizarii sumelor in cadrul Programului pentru acordarea de finantari nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al municipiului Deva, in anul 2024

::: HOTĂRÂREA nr.152 din 29.04.2024 privind aprobarea repartizării sumelor în cadrul Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al municipiului Deva, în anul 2024, pentru activități nonprofit de interes local din domeniul cultural, în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă

::: HOTĂRÂREA nr.153 din 29.04.2024 privind aprobarea repartizării sumei în cadrul Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al municipiului Deva, în anul 2024, pentru activități nonprofit de interes local din domeniul social, în vederea atribuirii contractului de finanțare nerambursabilă

::: HOTĂRÂREA nr.154 din 29.04.2024 privind aprobarea repartizării sumelor în cadrul Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al municipiului Deva, în anul 2024, pentru activități nonprofit de interes local din domeniul sport, în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă

::: HOTĂRÂREA nr.155 din 29.04.2024 privind aprobarea repartizării sumelor în cadrul Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al municipiului Deva, în anul 2024, pentru activități nonprofit de interes local din domeniul tineret în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă

REZULTATELE EVALUĂRII PROIECTELOR DEPUSE

::: Rezultatele evaluării proiectelor depuse în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Deva acordate pentru activități nonprofit de interes local, conform Legii nr.350/2005, cu modificările și completările ulterioare

Anunț de participare

::: Municipiul Deva și Consiliul local al municipiului Deva anunță acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru domeniile: cultură, sport, tineret și social, în anul fiscal 2024.

Anunț program anual

::: Municipiul Deva face cunoscut Programul anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local în anul 2024

Regulament

::: REGULAMENT privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Deva, acordate în baza Legii nr.350/2005, cu modificările și completările ulterioare

::: Hotărârea nr. 149/ 2023 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Deva, acordate pentru activități nonprofit de interes general, conform Legii nr.350/2002, cu modificările și completările ulterioare

::: HCL nr. 74 / 2024 pentru modificarea Hotärärii Consiliului local al municipiului Deva nr. 149/2023, privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantärilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Deva, acordate pentru activitäti nonprofit de interes general, conform Legiinr.350/2005, cu modificärile si completärile ulterioare

Ghid privind decontarea cheltuielilor

::: Ghid privind decontarea cheltuielilor - Anexa nr. 14 la HCL nr. 149/2023

Formulare necesare la depunerea de proiecte

::: Formulare necesare la depunerea de proiecte

Anunț de lansare proiect

::: Anunt de lansare a proiectului - se depune cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de lansarea proiectului

SIGLA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI DEVA

::: SIGLA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI DEVA

Formulare necesare la decontarea cheltuielilor

::: Formulare necesare la decontarea cheltuielilor

Legislație

::: HOTĂRÂREA nr. 1.447 din 28 noiembrie 2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă

::: HOTĂRÂREA nr. 518 din 10 iulie 1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

::: HOTĂRÂREA nr. 714 din 13 septembrie 2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului

::: HOTĂRÂREA nr. 867 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale

::: LEGEA nr. 17 din 6 martie 2000 (**republicată**) privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice

::: LEGEA nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului

::: LEGEA nr. 186 din 9 mai 2003 (*republicată*) privind susținerea şi promovarea culturii scrise

::: LEGEA nr. 197 din 1 noiembrie 2012 (*actualizată*) privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

::: LEGEA nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale

::: LEGEA nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenţei sociale

::: LEGEA nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

::: LEGEA nr. 350 din 21 iulie 2006 tinerilor

::: LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe

::: ORDIN nr. 664 din 6 septembrie 2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive

::: ORDONANŢA nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale

::: HOTĂRÂREA nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

::: LEGEA nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice

::: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

::: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 14 decembrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene

Sprijin financiar culte religioase recunoscute din România - 2023Aprobarea repartizării sumei reprezentând sprijin financiar de la bugetul local ai municipiului Deva către unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România care își desfășoară activitatea pe raza municipiului Deva, în anul 2023

::: HOTĂRÂREA nr. 190 din 5 mai 2023 privind aprobarea repartizării sumei reprezentând sprijin financiar de la bugetul local ai municipiului Deva către unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România care își desfășoară activitatea pe raza municipiului Deva

::: HOTĂRÂREA nr. 352 din 24 august 2023 privind aprobarea repartizării sumei reprezentând sprijin financiar de la bugetul local ai municipiului Deva către unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România care își desfășoară activitatea pe raza municipiului Deva 

REFERAT INCHIDERE SESIUNEA II

::: RAPORT cu privire la justificarea sumelor alocate în baza HCL nr. 352/24.08.2023 și a protocoalele de finanțare încheiate în cursul anului fiscal 2023, în conformitate cu prevederile O.G nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, repubilcată, cu modificările și completările ulterioare (sesiunea II, august – 29 noiembrie 2023)

ANUNȚ DE PARTICIPARE - SESIUNEA II

:::Municipiul Deva și Consiliul local al municipiului Deva anunță acordarea de sprijin de la bugetul local pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România

REFERAT INCHIDERE SESIUNEA I

::: RAPORT cu privire la justificarea sumelor acordate în baza HCL nr. 190/05.05.2023 și a protocoalele de finanțare încheiate în cursul anului fiscal 2023, în conformitate cu prevederile O.G nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, repubilcată, cu modificările și completările ulterioare (sesiunea I, mai – 29 noiembrie 2023)

ANUNȚ DE PARTICIPARE - SESIUNEA I

::: Municipiul Deva și Consiliul local al municipiului Deva anunță acordarea de sprijin de la bugetul local pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România


ERATĂ ANUNȚ DE PARTICIPARE

Regulament

::: REGULAMENT  PRIVIND STABILIREA UNOR FORME DE SPRIJIN FINANCIAR DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEVA,  PENTRU UNITĂŢILE DE CULT APARŢINÂND CULTELOR RELIGIOASE RECUNOSCUTE DIN ROMÂNIA

::: HCL nr.150/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Deva, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în Romania

Formulare

::: Formulare depunere cereri de sprijin financiar

::: Formulare necesare la decontarea cheltuielilor

Legislație

::: HOTĂRÂREA nr. 1.470 din 12 decembrie 2002 (**republicată**) privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

::: HOTĂRÂREA nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

::: LEGEA nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

::: LEGEA nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale

::: LEGEA nr. 489 din 28 decembrie 2006 (*republicată*) privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor

::: LEGEA contabilității nr. 82 din 24 decembrie 1991 (**republicată**)

::: Ordinul NR. 26 /2001 PRIVIND ORDINUL SECRETARULUI DE STAT PENTRU CULTE PENTRU APROBAREA MODELULUI ŞI CONŢINUTULUI DOCUMENTELOR ÎN VEDEREA ALOCĂRII SPRIJINULUI FINANCIAR UNITĂŢILOR DE CULT ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ORDONANŢEI GUVERNULUI NR. 82/2001, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

::: Ordinul NR. 68 /2010 PRIVIND ORDIN PENTRU APROBAREA METODOLOGIEI ALOCĂRII DE FONDURI CULTELOR RELIGIOASE PRIN BUGETUL SECRETARIATULUI DE STAT PENTRU CULTE

::: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

::: ORDONANŢA nr. 82 din 30 august 2001 (**republicată**) privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

Sprijin financiar

::: LISTĂ cuprinzând unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, care îşi desfaşoară activitatea pe raza municipiului Deva, care vor primi sprijin financiar de la bugetul general al municipiului Deva în anul 2023

::: LISTĂ cuprinzând unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, care îşi desfaşoară activitatea pe raza municipiului Deva, care vor primi sprijin financiar de la bugetul general al municipiului Deva în anul 2023, Sesiunea a II-a

Finanțări nerambursabile de la bugetul general al Municipiului Deva - 2023RAPORT cu privire la contractele de finanțare încheiate

::: RAPORT cu privire la contractele de finanțare încheiate în cursul anului fiscal 2023, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nermbursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare (sesiunea I, mai – 29 noiembrie 2023)

Aprobarea rapartizarii sumelor in cadrul Programului pentru acordarea de finantari nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al municipiului Deva, in anul 2023

::: Hotărârea nr. 241 / 2023 privind aprobarea repartizării sumei în cadrul Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al municipiului Deva, în anul 2023, pentru activități nonprofit de interes local din domeniul social, în vederea atribuirii contractului de finanțare nerambursabilă

::: Hotărârea nr. 242 / 2023 privind aprobarea repartizării sumelor în cadrul Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al municipiului Deva, în anul 2023, pentru activități nonprofit de interes local din domeniul cultural, în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă

::: Hotărârea nr. 243 / 2023 privind aprobarea repartizării sumelor în cadrul Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al municipiului Deva, în anul 2023, pentru activități nonprofit de interes local din domeniul sport, în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă

::: Hotărârea nr. 244 / 2023 privind aprobarea repartizării sumelor în cadrul Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al municipiului Deva, în anul 2023, pentru activități nonprofit de interes local din domeniul tineret, în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă

REZULTATELE EVALUĂRII PROIECTELOR DEPUSE

::: Rezultatele evaluării proiectelor depuse în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Deva acordate pentru activități nonprofit de interes local, conform Legii nr.350/2005, cu modificările și completările ulterioare

Anunț program anual

::: Municipiul Deva face cunoscut Programul anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local în anul 2023

Anunț de participare

::: Municipiul Deva și Consiliul local al municipiului Deva anunță acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru domeniile: cultură, sport, tineret și social, în anul fiscal 2023.

Regulament

::: REGULAMENT privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Deva, acordate în baza Legii nr.350/2005, cu modificările și completările ulterioare

::: Hotărârea nr. 149/ 2023 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Deva, acordate pentru activități nonprofit de interes general, conform Legii nr.350/2002, cu modificările și completările ulterioare

Ghid privind decontarea cheltuielilor

::: Ghid privind decontarea cheltuielilor - Anexa nr. 14 la HCL nr. 149/2023

Formulare necesare la depunerea de proiecte

::: Formulare necesare la depunerea de proiecte

Anunț de lansare proiect

::: Anunt de lansare a proiectului - se depune cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de lansarea proiectului

Formulare necesare la decontarea cheltuielilor

::: Formulare necesare la decontarea cheltuielilor

SIGLA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI DEVA

::: SIGLA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI DEVA

Legislație

::: HCL nr. 19/2023 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local al municipiului Deva pentru anul 2023, la nivelul municipiului Deva

::: HOTĂRÂREA nr. 1.447 din 28 noiembrie 2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă

::: HOTĂRÂREA nr. 518 din 10 iulie 1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

::: HOTĂRÂREA nr. 714 din 13 septembrie 2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului

::: HOTĂRÂREA nr. 867 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale

::: LEGEA nr. 17 din 6 martie 2000 (**republicată**) privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice

::: LEGEA nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului

::: LEGEA nr. 186 din 9 mai 2003 (*republicată*) privind susținerea şi promovarea culturii scrise

::: LEGEA nr. 197 din 1 noiembrie 2012 (*actualizată*) privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

::: LEGEA nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale

::: LEGEA nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenţei sociale

::: LEGEA nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

::: LEGEA nr. 350 din 21 iulie 2006 tinerilor

::: LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe

::: ORDIN nr. 664 din 6 septembrie 2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive

::: ORDONANŢA nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale

Finanțări nerambursabile de la bugetul general al Municipiului Deva - 2022Acordarea de sprijin financiar de la bugetul local pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din România

 

 

Sesiunea I Martie 2022 - 15 Decembrie 2022

 

 

 

Sesiunea a-II-a Septembrie 2022 - 29 noiembrie 2022

 

Finantari nerambursabile de la bugetul general al Municipiului Deva - 2021Sesiunea a - II - a, septembrie - 15 decembrie 2021

Anunţ de participare pentru acordarea de finanţări nerambursabile în baza Legii 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general din bugetul pe anul 2021 (Sesiunea a - II - a, septembrie - 15 decembrie 2021)

GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ PE BAZA SELECŢIEI PUBLICE DE PROIECTE

ANEXA NR. I. PACHET STRUCTURA SPORTIVĂ LA GHIDUL SOLICITANTULUI

ANEXA NR. II. PACHET CULTURĂ - Asociaţii/Fundaţii/ONG-uri LA GHIDUL SOLICITANTULUI

ANEXA NR. III. PACHET SOCIAL LA GHIDUL SOLICITANTULUI

ANEXA NR. IV. PACHET ACTIVITĂŢI PENTRU TINERET LA GHIDUL SOLICITANTULUI

ANEXA NR. V. LA GHIDUL SOLICITANTULUI SIGLA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA

Lista cu asociații/fundații/organizații care vor primi finanțare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva (sesiunea a II-a)

Raport anual cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2021 (sesiunea a II-a, septembrie - 15 decembrie)

   
SESIUNEA MAI - 15 DECEMBRIE 2021

Programului Anual aprobat pe anul 2021

Anunt de Participare la selectia publica de proiecte de interes public local

GHIDUL SOLICITANTULUI 2021

1.1_Pachet sport

1.2_Pachet biserici

1.3_Pachet cultura, asociatii, ONG, fundatii

1.4_Pachet social

1.5_Pachet tineri

1.6_ SIGLA PRIMARIEI MUN.DEVA

Lista cu persoanele fizice / asociatii / fundatii / organizatii - care vor primi finantare nerambursbila de la bugetul general al municiupiului Deva - sesiunea mai 2021

Raport anual cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2021 (sesiunea I, mai - 15 decembrie)

Hotărâri de Consiliu cu privire la finanțările nerambursabile pe anul 2021

Hotărârea nr. 221 privind aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva cultelor religioase române cu personalitate juridică din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 222 privind aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor din domeniul cultural fără scop patrimonial cu personalitate juridică din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local, care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 223 privind aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor pentru tineret fără scop patrimonial cu personalitate juridică, din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 224 privind aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva cluburilor sportive de drept privat şi asociaţiilor pe ramură de sport judeţene din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Acordarea de sprijin financiar de la bugetul local pentru uniățile de cult aparținând cultelor religioase din România

ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru acordarea de sprijin financiar de la bugetul local pentru uniățile de cult aparținând cultelor religioase din România, conform O.G. nr. 82/2001, aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea 125/2002 și H.G. nr. 1470/2002, cu modificările și completările ulterioare

REGULAMENT PRIVIND STABILIREA UNOR FORME DE SPRIJIN FINANCIAR DE LA BUGETUL LOCAL, PENTRU UNITĂŢILE DE CULT APARŢINÂND CULTELOR RELIGIOASE RECUNOSCUTE DIN ROMÂNIA

HCL nr. 315/2021

Finanţare structuri sportive de drept public

Anunţ de participare la selecţia publică de proiecte de interes public local pentru acordarea de finanţare proiectelor sportive, din bugetul local al municipiului Deva, pentru activităţile structurilor sportive de drept public cu sediul pe raza municipiului Deva

Programul anual al finanţărilor proiectelor sportive, din bugetul local al municipiului Deva, pentru activităţile structurilor sportive de drept public cu sediul pe raza municipiului Deva, pentru anul 2021

Regulament privind acordarea finanţărilor proiectelor sportive, din bugetul local al municipiului Deva, pentru activităţile structurilor sportive de drept public cu sediul pe raza municipiului Deva

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate