image

Întrebări frecvente

Întrebări frecvente

CE ESTE PAD? De ce este OBLIGATORIE asigurarea PAD?

PAD = Polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale – este primul pas în asigurarea locuinței.
Conform Legii nr. 260/2008, persoanele fizice și juridice sunt obligate să își asigure împotriva dezastrelor naturale toate construcțiile cu destinația de locuință.
Asigurarea prin polița PAD acoperă daunele produse asupra locuinței de inundații (din cauze naturale), cutremure sau alunecări de teren.

Prin polița PAD sunt acoperite daunele produse locuințelor ca urmare a unui dezastru natural, ca efect direct sau indirect al acestora.

Obiectul asigurării îl reprezintă locuințele situate pe teritoriul României, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, din mediul rural sau urban și care sunt înregistrate în evidențele organelor fiscale.

Locuințele situate în clădirile expertizate în condițiile legii de către experți tehnici atestați și încadrate în clasa 1 de risc nu pot fi asigurate pentru niciunul din riscurile incluse în polița PAD. 
De asemenea, nu pot fi asigurate anexele, dependințele, dotările și utilitățile care nu sunt legate structural de clădirea în care este situată locuința asigurată și nici bunurile din interiorul locuinței.

Locuința fără PAD?
În situația în care persoanele fizice sau juridice nu își asigură locuințele aflate în proprietate, nu beneficiază, în cazul producerii unuia dintre dezastrele naturale definite potrivit Legii 260/2008, de niciun fel de despăgubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru prejudicii produse locuințelor.
 
În plus, nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligației de asigurare a locuinței constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 la 500 lei. 

De ce nu funcționează iluminatul public pe stradă, la adresa X?

Răspuns:
Este avariată rețeaua de alimentare cu energie electrică a circuitului de iluminat public sau sunt avariate corpurile de iluminat public. Pentru a transmite o sesizare aveți la dispoziție următoarele opțiuni: https://deva24.primariadeva.ro/, aplicația Deva24 Sesizări, telefon 0254 / 218579 ; 0254 / 213435; 0254 / 232310 int. 138 și int.136.
 

De ce nu există iluminat pe o stradă privată?

Răspuns:
Primăria poate executa lucrări de investiţii doar pe domeniul public al Municipiului Deva.
 

Care sunt modalitățile de introducere a iluminatului public pe străzile private?

Răspuns:
Pentru a extinde sistemul de iluminat public este necesar  transferul străzilor din domeniul privat în domeniul public al municipiului, conform legislației în vigoare.
 

Ce pot face dacă un taximetrist refuză efectuarea unei curse în interiorul localității sau pretinde un tarif mai mare decât suma prevăzută pe bonul client?

 Răspuns:
Vă notați numărul autovehiculului taxi și sunați la dispeceratul Poliției locale, pentru relatarea incidentului, în vederea luării măsurilor legale care se impun.

Art. 52, alin (3), lit.c din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere prevede faptul că taximetriștii au obligația „să nu refuze clientul în efectuarea unei curse în interiorul localității și să respecte solicitările legale ale acestuia”. Nerespectarea acestor prevederi se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, conform art. 55, pct. 1 al aceluiași act normativ;

Art. 52, alin (3), lit.f din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere prevede faptul că taximetriștii au obligația „să nu pretindă ca plată pentru prestația efectuată decât suma prevăzută pe bonul client”. Nerespectarea acestei prevederi se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, conform art. 55, pct. 1 al aceluiași act normativ.
 

Când se vor mai elibera autorizații de taxi noi de către Primăria municipiului Deva?

Răspuns:
Autorizațiile de taxi se eliberează în conformitate cu Legea nr.38/2003 ,privind transportul în regim de taxi si de închiriere, cu modificările și completările ulterioare. Conform, art .14 , alin (4) si (5) și a art. 14^2, alin (9) din Legea nr. 38/2003 (*actualizată*), numărul maxim de autorizaţii taxi stabilit a se atribui în conformitate cu prevederile legii, va fi de maximum 4 la 1.000 de locuitori ai localităţii de autorizare . După procedura de atribuire a numărului maxim de autorizaţii taxi stabilit conform legii, autoritatea de autorizare nu va mai atribui nici o autorizaţie taxi decât în condiţia disponibilizării unora dintre cele existente sau în cazul măririi numărului de autorizaţii taxi, cu respectarea prevederilor legii. În cazul în care un transportator autorizat renunţă la una sau mai multe autorizaţii taxi, când acestea se retrag sau se majorează numărul lor în condiţiile prezentei legi, autoritatea de autorizare le va atribui cu prioritate transportatorilor autorizaţi înscrişi în listele de aşteptare, prin procedura de atribuire precizată în lege.
 

Unde pot consulta lista transportatorilor autorizaţi înscrişi în listele de aşteptare pentru autorizatie taxi?

Răspuns:
Lista transportatorilor autorizaţi înscrişi în listele de aşteptare  o puteti consulta accesând  http://www.primariadeva.ro
 

De unde pot descărca documentele necesare activității de taxi ?

Răspuns:
Documentele necesare activității de taxi pot fi descarcate accesând
 

Ce pot face daca taximetristul a mai luat un client în mașină,  înainte de finalizarea cursei comandate de mine ?

Răspuns:
Vă notați numărul autovehiculului taxi, al taximetristului ( afisat pe ecusonul acestuia) și sunați la dispeceratul Poliției locale, pentru relatarea incidentului, în vederea luării măsurilor legale care se impun.
Art. 22,  din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere prevede faptul că “se interzice transportul pe o singură cursă a mai mult de un client, astfel cum acesta este definit la art. 1^1 lit. h  ( client - persoana care a angajat, direct sau prin dispecer taxi, executarea transportului unor persoane sau al unor mărfuri ori bunuri, după caz, în numele căreia taximetristul execută transportul şi încasează preţul transportului, în condiţiile prezentei legi ) . Nerespectarea acestor prevederi se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, conform art. 55, pct. 1 ,lit a) , al aceluiași act normativ;
 

Ce acte sunt necesare pentru obtinerea Autorizatiei de functionare ?

Răspuns:
 • Act de proprietate a spatiului - extras CF proprietar (daca este cazul), contract de inchiriere, contract de comodat ; 
 • Adresa schimbarii (stabilirii) destinatiei spatiului (unde este cazul); 
 • Autorizatie de construire si proces verbal de receptie (pentru constructii noi); 
 • Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului, eliberat de Oficiul Registrului Comertului; 
 • Certificat constatator pentru punctul de lucru solicitat a fi autorizat, eliberat in conformitate cu prevederile Legii 359/2004; 
 • Dovada achitarii taxei de salubrizare pe raza municipiului Deva; 
 • Dovada achitarii tuturor impozitelor, taxelor si amenzilor datorate Consiliului local de de catre comerciantul ce doreste a fi autorizat precum si de proprietarul spatiului inchiriat; 
 • Dovada achitarii la zi a redeventelor si a taxelor de ocupare domeniu public pentru comerciantii care isi desfasoara exercitiul comercial pe teren domeniu public; 
 • Autorizatia privind securitatea la incendiu pentru categoriile de constructii si amenajari pentru care sunt incidente, HG nr. 571/2016; 
 • Autorizatie de mediu (daca este cazul); 
 • Notificare de la Directia de Sanatate Publica pentru certificarea conformitatii cu normele de igiena si sanatate publica (daca este cazul); 
 • Autorizatia Sanitar Veterinara de functionare (daca este cazul); 
 • Certificat de inregistrare pentru comercializarea produselor de protectia plantelor emis de Autoritatea Nationala Fitosanitara (daca este cazul); 
 • Autorizatia Tehnica eliberata de Registrul Auto Roman(daca este cazul); 
 • Alte acorduri si avize ale organelor de specialitate, prevazute de lege pentru activitati expres stabilite;
 • Chitanta de plata a taxei de autorizare (daca este cazul).

Ce acte sunt necesare pentru vizarea Autorizatiei de functionare ?

Răspuns:
 • Contract de inchiriere, contract de comodat 
 • Dovada achitarii tuturor impozitelor, taxelor si amenzilor datorate Consiliului local de de catre comerciantul ce doreste a fi autorizat precum si de proprietarul spatiului inchiriat; 
 • Dovada achitarii la zi a redeventelor si a taxelor de ocupare domeniu public pentru comerciantii care isi desfasoara exercitiul comercial pe teren domeniu public 
 • Autorizatia de functionare in original si copie 
 • Chitanta de plata a taxei de autorizare (daca e cazul)


330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate