image

Departamente

SERVICIUL RESURSE UMANE

Piața Unirii nr. 4, camera 4 - 5
0254 / 218579 (nr. centrală) Int. 112 și 118

 • gestionează resursele umane, funcţiile publice și personalul contractual, atât pentru aparatul de specialitate cât şi pentru serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea consiliului local;
 • aplică reglementările legale în vigoare cu privire la încadrarea, detaşarea, delegarea, transferarea personalului din aparatul de specialitate şi din serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea consiliului local precum și pentru încetarea raporturilor de muncă;
 • organizează examenele şi concursurile pentru încadrarea şi promovarea în muncă; 
 • aplică reglementările legale în vigoare în ceea ce priveşte salarizarea personalului din aparatul de specialitate (stabilirea salariilor de baza, a indemnizațiilor și sporurilor) și pentru personalul din cadrul serviciilor publice fără personalitate juridica;
 • întocmeşte foile colective de prezență și statele de personal lunare pentru personalul din aparatul de specialitate și personalul din cadrul serviciilor publice fără personalitate juridică;
 • întocmeşte, în colaborare cu directorii executivi, șefii de servicii și șefii de birouri, proiectul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru aparatul de specialitate și pentru serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea consiliului local şi îl supune aprobării Consiliului local;
 • întocmește și actualizează dosarul profesional pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate şi din serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea consiliului local;
 • întocmește și actualizează dosarul personal pentru salariaţii angajați în regim contractual din aparatul de specialitate şi din serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea consiliului local;
 • întocmeşte, păstrează şi ţine la zi registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic,  registrul declaraţiilor de interese și registrul declarațiilor de avere pentru salariați;
 • păstrează la dosarele personalului fişele posturilor şi fişele de evaluare a performanţelor  profesionale întocmite de şefii  de compartimente funcționale;
 • eliberează la cerere copii de pe actele existente la dosarul personal, cu păstrarea secretului în probleme de personal şi salarizare;
 • organizează activitatea de perfecţionare şi de pregătire profesională a personalului din aparatul de specialitate;
 • gestionează voucherele de vacanță acordate personalului din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile fără personalitate juridică din subordinea Consiliului local al municipiului Deva;
 • gestionează declarațiile de avere și de interese pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile fără personalitate juridică din subordinea Consiliului local al municipiului Deva;
 • ține evidența prezenţei la serviciu a angajaților pe baza condicilor de prezență, cererilor de concediu, ordinelor de deplasare;
 • întocmeşte în colaborare cu directorii executivi, șefii de servicii și șefii de birouri planificarea concediilor de odihnă, calculează drepturile de concediu aferente fiecărui salariat şi ţine evidenţa efectuării acestora;
 • calculează vechimea în muncă, în funcţie de care se acordă sporul la salarii pentru vechimea în muncă şi numărul de zile de concediu de odihnă; 
 • eliberează, la cerere, adeverinţe de salarizare / încadrare eliberează adeverinţe referitoare la activitatea / salarizarea personalului din cadrul instituției sau a foștilor angajați ai instituției;
 • întocmește la propunerea primarului organigrama şi statul de funcţii, le supune spre aprobare Consiliului local, conform prevederilor legale;
 • propune, conform rezultatelor evaluării performanţelor individuale și pe baza îndeplinirii tuturor celorlalte condiții, personalul ce urmează a fi promovat în treaptă profesională / grad profesional / clasă;
 • realizează legatura cu Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici;
 • întocmeşte situatia trimestriala privind ancheta locurilor de munca vacante pe care o inainteaza Directiei Județene de Statistică;
 • raspunde de consilierea etică și de monitorizarea respectării normelor de conduită;
 • întocmeşte și ține evidența ordinelor de deplasare (delegații) pentru angajații din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile fără personalitate juridică din subordinea Consiliului local al municipiului Deva, operează în aplicația ordinelor de deplasare (delegaţie);
 • efectuează lucrările de arhivare a documentelor ce rezultă din activitatea serviciului;
 • operează în registratura electronică orice acte îi sunt distribuite spre consultare / rezolvare;
 • generează numere din aplicația Infocet pentru actele alocate în aplicație Serviciului Resurse Umane și pentru alte acte specifice;
 • prezintă ori de câte ori este nevoie, rapoarte privind realizarea atribuţiilor;
 • în cazul în care pe parcursul desfășurării activității compartimentului se impune contractarea unui serviciu / produs / lucrare, compartimentul inaintează „Serviciului achizitii” caietul de sarcini necesar achiziției respective, caiet care va cuprinde toate datele necesare achizitiei;
 • ulterior achizitiei, după obținerea unei copii a contractului de achizitie publică, compartimentul va urmari derularea contractului potrivit condițiilor contractuale și va întocmi un Proces-verbal de receptie la finalizarea contractului, Proces-verbal din care să rezulte că produsul a fost livrat, respectiv serviciul a fost prestart;
 • îndeplineşte și alte atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţate de autoritatea deliberativă și executivă.

Acest departament nu are program cu publicul

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate