image

Departamente

SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÎNT, COMUNICARE, PROMOVARE IMAGINE - COMPARTIMENT COMUNICARE, PROMOVARE IMAGINE

Deva, Piața Unirii nr. 4, Cam. 18

 • intocmeste proiectele de hotarâri, rapoartele de specialitate si expunerile de motive, in domeniul de activitate al compartimentului, in vederea promovarii lor in sedintele Consiliului Local.
 • gestionează relaţiile cu mass-media, monitorizează modul de prezentare a activităţii institutiei de către presa scrisă şi audio-vizuală şi prezintă conducerii analize şi sinteze gen „revista presei”
 • pregăteste şi asigură prezentarea în presa centrală şi locală a informaţiilor referitoare la cele mai importante evenimente din viaţa şi activitatea institutiei ;
 • redactează proiecte de răspuns la materialele apărute în presa centrală şi locală care vizează personalul şi institutia, cu aprobarea conducerii;
 • organizează, în urma deciziei conducerii şi când situaţia concretă impune acest lucru, conferinţe sau briefing-uri de presă ;
 • prezinta, în numele conducerii institutiei, a poziţiei oficiale faţă de diferitele cazuri, situaţii în care instituţia este vizată;
 • transmit operativ, prin apariţii publice, a unor informaţii reale şi credibile în cazul producerii unor evenimente deosebite;
 • prezintă la cererea Primarului rapoarte şi informări privind activitatea desfăşurată cu ocazia audienţelor în termenul şi forma solicitată ;
 • păstrează întreaga confidenţialitate şi discreţie asupra persoanelor şi documentelor cu care are tangenţă ;
 • promovează imaginea municipiului Deva în presa locală şi străină dupa caz ;
 • propune  şi asigură, împreună cu Direcţia Economică, bugetul necesar susţinerii diverselor activităţi de promovare imagine precum şi administrarea evidenţei financiare privind activitatea de promovare a acţiunilor întreprinse;
 • asigura organizarea manifestarilor ocazionate de sarbatori nationale / locale, in colaboare cu alte institutii.
 • colaboreaza la organizarea de seminarii, conferinte internationale, actiuni culturale si sportive
 • transmit scrisorile de felicitare prilejuite de diferite sarbatori crestine sau aniversari ;
 • asigură condiţii necesare pentru organizarea şi desfăsurarea activităţilor  ştiinţifice, cultural-artistice, sportive şi de tineret, de nivel local ;
 • in cazul in care, pe parcursul desfasurarii activitatii compartimentului, se impune contractarea unui serviciu / produs / lucrare, compartimentul inainteaza compartimentului specializat în achizitii publice caietul de sarcini necesar achizitiei respective, caiet care va cuprinde toate datele necesare achizitiei ;
 • ulterior achizitiei, dupa obtinerea unei copii a contractului de achizitie publica, compartimentul va urmari derularea contractului potrivit conditiilor contractuale si va intocmi un Proces-verbal de receptie la finalizarea contractului, Proces-verbal din care sa rezulte ca produsul a fost livrat, respectiv serviciul a fost prestat. Membrii comisiei de receptie vor fi numiti prin dispozitie a Primarului.

Acest departament nu are program cu publicul

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate