image

Departamente

Direcția economică - Serviciul financiar, contabilitate

Deva, Piața Unirii nr.4, camera 17, 19, 20, 23 (parter)
0254 / 218579 (nr. centrală) Interior: 104 (camera nr.17) Interior: 107 (camera nr.19) Interior: 111 (camera nr.20) Interior: 141 (camera nr.23 – CASIERIE)
fax: 0254 / 228 050

- Asigură și răspunde de buna organizare și desfășurare a activității financiar-contabile a instituției, conform actelor normative în vigoare.
- Elaborează proiectului bugetului general al municipiului Deva (anual, la fiecare rectificare și în perspectivă pentru următorii ani), cuprinde activitatea de fundamentare și determinare a veniturilor posibil de încasat pentru finanțarea cheltuielilor necesare a se realiza în vederea oferirii serviciilor locale ce intră în competența și responsabilitatea autorității administrației publice locale. Bugetul general se supune spre aprobare Consiliului local al municipiului Deva și după aprobarea acestuia se repartizează pe trimestre și se comunică Administrației Județene a Finanțelor Publice a județului Hunedoara, direcțiilor din cadrul Municipiului Deva și fiecărui ordonator terțiar de credite.
- Verifică și analizează propunerile de modificare a bugetului local, respectiv referatele și rapoartele pentru virări de credite, repartizarea pe trimestre, rectificări de buget, utilizarea fondului de rezervă, pe care le supune spre aprobare Consiliului local al municipiului Deva. Operează în aplicația informatică rectificările, schimbările de trimestrialitate și virările de credite.
- Execuția bugetară, respectiv partea privind: deschiderile și repartizările de credite bugetare conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.501/2013, cu modificările și completările ulterioare, atât pentru bugetul propriu, cât și pentru unitățile subordonate, verificarea ordonanțărilor de plată, plata cheltuielilor, evidența analitică a angajamentelor bugetare și legale, a obligațiilor de plată, plata cheltuielilor, evidența analitică a angajamentelor bugetare și legale, a obligațiilor de plată și a plăților pentru toate capitolele aprobate în buget.
a)      verificarea, prezentarea pentru aprobare la unitățile teritoriale ale trezoreriei statului  a Proiectelor de angamanet legal din care rezultă cheltuieli pentru investiții publice și evidența acestora,
b)      verificarea existenței creditelor bugetare disponibile în cazul propunerii de angajare a cheltuielilor,
c)      verificarea ordonanțărilor de plată dacă acestea:
-          au fost emise corect, corespund cheltuielilor angajate și suma este exactă,
-          cheltuiala este înscrisă la subdiviziunile corespunzătoare din bugetul aprobat,
-          există credite bugetare disponibile și completează ordonanțările cu disponibil înaintea și după efecturea plății,
-          documentele justificative sunt în conformitate cu reglementările în vigoare,
-          numele și datele de identificare ale creditorului sunt corecte.
d)     plata cheltuielilor, după verificarea prealabilă a respectării următoarelor condiții:
-          cheltuielile care urmează să fie plătite au fost angajate, lichidate și ordonanțate,
-          există toate documentele justificative care să justifice plata,
-          semnăturile de pe documentele justificative aparțin ordonatorului de credite sau persoanelor desemnate să exercite atribuțiile ce decurg din procesul executării cheltuielilor bugetare, potrivit legii,
-          beneficiarul sumelor este cel îndreptățit potrivit documentelor care atestă serviciul efectuat,
-          suma datorată beneficiarului este corectă,
-          documentele de angajare și ordonanțare au primit viza de control financiar preventiv,
-          documentele sunt completate cu datele cerute de formular,
-          alte condiții prevăzute de lege.
e)      evidența analitică a angajamentelor bugetare – contul 8066,
f)       evidența analitică a angajamentelor legale – contul 8067,
g)      evidența analitică a obligațiilor de plată și a plăților,
h)      evidența analitică a plăților pe fiecare contract încheiat,
i)        evidența garanțiilor reținute pe fiecare contract încheiat și deblocarea garanțiilor respective și a instrumentelor de garantare – contul 8049,
j)        evidența analitică a creditelor de angajament aprobate și a creditelor de angajament angajate – conturile 8071, 8072.
- Întocmește documentația de deschidere a creditelor bugetare respective Cererea pentru deschiderea de credite bugetare, dispoziția bugetară privind repartizarea/retragerea de credite bugetare, nota de fundamentare atât pentru cheltuieli proprii, cât și pentru unitățile din subordinea Consiliului local finanțate integral de la bugetul local.
- Ține evidența și urmărește cererile de deschideri de credite efectuate de către servicii publice conform legislației în vigoare și comunicate Serviciului financiar, contabilitate.
- Raportarea execuției bugetare:
-          raportări lunare:
a)      execuția cheltuielilor efectuate pentru proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile,
b)      execuția cheltuielilor din finanțările rambursabile interne și execuția veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local,
c)      execuția bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii,
d)     monitorizarea cheltuielilor de personal pentru ordonatorii terțiari și centralizarea la nivelul ordonatorului principal de credite,
e)      situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
f)       centralizarea și verificarea corelațiilor referitoare la situația plăților restante și a bilanțului prescurtat pentru ordonatorii terțiari de credite.
g)      execuția bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii – instituțiile de învățământ preuniversitar de stat.
h)      completarea formularelor şi întocmirea raportărilor conform termenelor stabilite prin Ord. nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug.
-          raportări trimestriale:
a)      centralizarea și verificarea corelațiilor pentru situațiile financiare anuale și trimestriale pentru ordonatorii terțiari de credite,
b)      întocmirea și verificarea situațiilor financiare anuale și trimestriale ale Municipiului Deva.
- Întocmirea rapoartelor, respectiv referatelor care stau la baza proiectelor de hotărâri legate de: bugetul general, contul de execuție al bugetului general, situațiile financiare anuale ale Municipiului Deva, sau altele pe linie de specialitate.
- Întocmirea referatelor care stau la baza Dispozițiilor Primarului municipiului Deva pe linie de specialitate.
- Întocmirea la nevoie a referatelor de stornare pentru sumele inregistrate eronat in conturi.
- Verifica si centralizeaza Anexele 1, 2 si 3 intocmite conform  O.M.F. nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor medologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice,  precum si organizarea  , evidenta  si raportarea   angajamentelor bugetare si legale ;
- Trimestrial intocmeste Anexa nr. 4 ”Situatia privind executia cheltuielilor bugetare angajate ;
- Întocmește documentele necesare încasării sumelor defalcate din TVA.
- Organizează, asigură și răspunde de exercitarea, conform prevederilor legale a controlului financiar preventiv pe toate documentele conform O.G. nr.119/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.M.F.P. nr.923/2014, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Dispoziția Primarului municipiului Deva.
- Ia măsuri pentru defalcarea cheltuielilor pentru activitatea proprie și urmărește execuția cheltuielilor preconizate în bugetul local al Municipiului Deva, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și aliniate în vederea încadrării în prevederile bugetului aprobat.
- Efectuarea și evidența încasărilor în numerar, întocmirea foilor de vărsământ și depunerea numerarului la Trezorerie.
- Ridicarea de numerar de la trezorerie cu CEC și efectuarea plăților reprezentând avansuri spre decontare, deconturi, restituiri, plata cheltuielilor de judecată, executare, sau a altor cheltuieli rezultate din titluri executorii, plată premii de fidelitate pentru cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie, alte plăți în numerar.
- Ține evidența încasărilor și plăților în numerar cu ajutorul registrului de casă, pe baza documentelor justificative, stabilind zilnic soldul de casă și îl raportează în ziua următoare.
- Întocmește dispozițiile de plată/încasare în numerar derulate prin casieria instituției.
- Efectueaza lunar controlul inopinant la casieria municipiului Deva prin numararea si verificarea tuturor valorilor existente in casa coform art.nr.46 din Decretul nr.209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste.
- Depune actele la Trezorerie și bănci comerciale, ori de câte ori este nevoie, ridică extrasele de cont, verificând soldurile și actele justificative pentru sumele prevăzute în extras.
- Plata cheltuielilor de judecată, executare sau a altor cheltuieli rezultate din titluri executorii prin virament bancar.
- Colaborarea cu Direcția publică locală de evidența persoanelor și stare civilă, Direcția poliția locală Deva, Birou situații de urgență, Serviciul cadastru, fond funciar și Serviciul administrare domeniu public și privat, pentru plata cheltuielilor materiale aferente capitolelor 54.02, 61.02, 70.02.
- Efectuarea tuturor operațiunilor cu privire la încasările online.
- Întocmirea și verificarea deconturilor pentru deplasările în țară și străinătate cu respectarea prevederilor H.G. nr.1860/2006, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr.518/1995, cu modificările și completările ulterioare, Decretului nr.209/1976, cu modificările și completările ulterioare.
-  Efectuarea operațiunilor cu privire la plata indemnizațiilor consilierilor locali, comisii de concurs,
- Asigură aplicarea legislației de specialitate în vederea furnizării informațiilor financiar contabile privind patrimoniul public și privat, sursele de finanțare, execuția de casă a bugetului local pe structura clasificației bugetare.
- Ține evidența contabilă a creditelor contractate de Municipiul Deva.
- Organizează și conduce întreaga evidență contabilă la nivelul autorității publice în conformitate cu prevederile legale în vigoare pe următoarele secțiuni:
Conturi de capitaluri.
Conturi de active fixe.
Conturi de stocuri.
Conturi de terți.
Conturi la Trezoreria Statului și băncile comerciale.
Conturi de cheltuieli.
Conturi de venituri și finanțări.
Conturi speciale.
- Asigură respectarea legalității privind întocmirea și valorificarea tuturor documentelor financiar-contabile prezentate pentru aprobare ordonatorului principal de credite.
- Asigură întocmirea, circulația și păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate.
- Verifică documentele justificative înaintate de către toate compartimente din instituție și efectuează plăți reprezentând prestări servicii, achiziții de bunuri și servicii, execuție de lucrări, suportate din bugetul local, bugetul creditelor interne, respectiv fonduri externe nermabursabile.
- Verifică încadrarea în creditele bugetare aprobate și deschise și calculează disponibilul rămas de angajat înaintea efectuării cheltuielilor pe fiecare subdiviziune bugetară și operează în modulul angajamente și ordonanțări, pentru toate capitolele de cheltuieli.
- Conduce evidența sumelor alocate prin Hotărâri ale Consiliului local al muncipiului Deva.
- Înregistrează facturile/alte documente justificative în ordinea intrării în contabilitate și operează în aplicația informatică pe fiecare furnizor și factură în parte.(cronologic și sistematic)
- Se ocupă de pregătirea pentru plată a obligațiilor/datoriilor.
- Întocmește ordinele de plată în programul informatic, semnează ordinele de plată conform specimenelor de semnături. În prealabil verifică existența propunerii de angajare a unei cheltuieli, a angajamentului bugetar și legal și a documentelor justificative (referatul de necesitate, comanda sau contractul de servicii, furnizare de produse sau lucrări, nota de intrare și recepție, bon de  consum, procese verbale de recepție, etc...), obține vizele de legalitate, realitate, regularitate pe facturi, urmărește ca facturile să fie completate cu datele privind număr de contract, poziție bugetară, poziția din lista de investiții de la care se efectuează plata, urmărește ca situațiile de lucrări, propunerea de angajare a unei cheltuieli, angajamentul bugetar și legal să fie semnate de către persoanele autorizate.
- Întocmește și transmite extrase de cont pentru confirmarea soldurilor cu furnizorii, debitorii, creditorii.
- Întocmește situațiile recapitulative pe baza datelor furnizate de Serviciul resurse umane, întocmește ordinele de plată cu reținerile din salarii pentru terți, restul de plată și sumele cuvenite la bugetul statului. Efectuează lunar notele contabile aferente salariilor și eventualele corecții aferente acestora, apoi verifică soldurile conturilor de salarii cu situațiile recapitulative listate din softul informatic aflat în dotarea serviciului.
- Urmărește ca statele de plată să poarte semnăturile legale, viza de control financiar preventiv, întocmește declarația 112 și urmărește depunerea acesteia în termenul legal la Administrația județeană a Finanțelor Publice a județului Hunedoara, prin sistemul electronic.
- Efectuarea operațiunilor legate de calculul și plata drepturilor salariale personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva - cap.51.02, personalului Direcției publice locală de evidența persoanelor și stare civilă – cap.54.02, personalulului Birou situații de urgență – cap.61.02., subcap. 61.02.05., personalului din cadrul Direcției poliția locală – cap. 61.02, subcap.61.02.03.04., personalului din cadrul Serviciului cadastru, fond funciar și Serviciului administrare domeniu public și privat – cap.70.02, subcap.70.02.50.
- Întocmește raportările referitoare la cheltuielile de personal conform O.G. nr.48/2005 atât pentru Primăria municipiului Deva, cât și pentru serviciile și instituțiile publice sub autoritatea Consiliului local al municipiului Deva.
- Întocmește situațiile statistice solicitate de Institutul Național de Statistică în colaborare cu personalul care ține evidența contabilă a operațiunilor respective.
- Operează în modulul casă, bancă, parteneri toate plățile efectuate având ca sursă de finanțare bugetul local, credite interne, sau fonduri externe nerambursabile.
- Verificarea zilnică a extraselor de cont primite de la Trezorerie împreună cu documentele justificative anexate.
- Verifică, contabilizează în modulul de gestiune notele de recepție, bonurile de consum, procesele verbale de recepție a mijloacelor fixe, primite de la toate compartimentele din instituție.
- Verificarea, contabilizarea consumurilor de materiale, obiecte de inventar pe baza bonurilor de consum.
- Urmărirea realizării din punct de vedere financiar-contabil a contractelor de asociere/închiriere și concesiune, precum și a celor de vânzare-cumpărare.
- Întocmește lunar jurnalul de vânzări și cumpărări, ordinele de plată cu sumele cuvenite bugetului de stat reprezentând TVA aferent fiecărei luni, pe baza declarației depuse la Administrația Județeană a Finanțelor Publice a Județului Hunedoara.
- Întocmirea și verificarea notelor contabile privind înregistrarea operațiunilor de încasări și plăți în numerar, efectuarea de corecții, pe baza documentelor primite de la casieria centrală, respectiv registre de casă împreună cu centralizatoarele de încasări și deconturile de plăți, foi de vărsământ, pe tipuri de impozite și taxe, referate pentru restituiri de sume achitate în plus.
- Efectuarea viramentelor la bugetul local și Consilul județean din sumele încasate pentru vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare de 12 tone.
- Calcularea și înregistrarea pe cheltuieli a amortizării activelor fixe corporale și necorporale folosind metoda amortizării liniare.
- Ține evidența garanțiilor pentru gestionari conform Legii nr.22/1969.
- Ține evidența părților sociale, respectiv acțiuni deținute de Municipiul Deva la diverse societăți comerciale cu răspundere limitată, respectiva societăților pe acțiuni.
- Verifică periodic şi pune de acord stocurile din evidenţa tehnico-operativă cu soldurile conturilor din balanța contabilă.
- Valorificarea inventarierii bunurilor domeniului public și privat prin compararea cantităților și valorilor scriptice și faptice și înregistrarea diferențelor rezultate, conform proceselor verbale ale comisiei de inventariere și a listelor de inventariere.
- Urmăreşte înregistrarea în contabilitate a modificărilor intervenite în patrimoniul public pe baza HCL.
- Asigură persoanele pentru comisiile de specialitate al Consiliului local al municipiului Deva.
- Asigură circulația documentelor în cadrul Direcției economice și în relație cu celelalte direcții/servicii/birouri/compartimente din cadrul Primăriei municipiului Deva.
- Stabilește totalul sumelor debitoare și creditoare, precum și soldul final al fiecărui cont.
- Întocmește lunar balanța de verificare care reflectă egalitatea între totalul sumelor debitoare și creditoare și totalul soldurilor debitoare și creditoare ale conturilor.
- Urmărește listarea documentelor de evidență contabilă (balanța sintetică și analitică de verificare, registru jurnal, etc.)
- Verifică în aplicația informatică corelațiile dintre balanța de verificare și registrul jurnal, fișa de cont, iar ulterior completează lunar în registru jurnal rulajele afrent lunii de raportare, precum și cel cumulat.
- Completează registrul inventar.
- Participă la toate acțiunile și discuțiile unde se analizează probleme financiar-contabile.
- Asigură aplicarea legislației de specialitate în vederea realizării atribuțiilor Serviciului financiar, contabilitate și rezolvă corespondența repartizată.
- Efectuează importul de date de pe bazele aferente activităților economice, precum și celor specifice de poliție locală, efectuându-se în acest sens balanța centralizatoare a Municipiului Deva
- Gestionează problemele intervenite pe parcursul utilizării aplicațiilor informatice aflate în dotarea serviciului.
- Pregătește, pentru predare la arhiva instituției, documentele justificative, pe termene de păstrare și întocmește un proces verbal în acest sens.
- Îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege pe linie financiar-contabilă, hotărâri ale consiliului local al municipiului Deva, Dispoziții ale Primarului municipiului Deva.
 

Acest departament nu are program cu publicul

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate