image

Departamente

Direcția impozite și taxe locale - Serviciul recuperare impozite si taxe locale

Deva, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 16A, camera 5 (urmărire-executare silită persoane juridice, insolvență); camera 6 (urmărire-executare silită persoane fizice); camera 7 (urmărire-executare silită persoane fizice); camera 8 (executare silită, juridic)
0254 / 215417 Interior: 105 – persoane juridice / 106, 107 – persoane fizice / 108 – juridic

 • organizează, desfăşoară şi asigură conform competenţei legale activitatea de executare silită a bunurilor şi veniturilor persoanelor fizice şi juridice pentru neachitarea în termen a creanţelor datorate bugetului local al Municipiului Deva;
 • procedează la acțiuni de identificare şi recuperare a debitelor datorate bugetului local al Municipiului Deva de către persoane fizice şi juridice aplicând legislația fiscală în vigoare;
 • primește dosarele de executare silită înaintate de alte U.A.T.-uri în urma modificării domiciliului/sediului pe raza de competență a Direcției Impozite și Taxe Locale Deva, sau înaintate de alte compartimente funcționale ale instituției/servicii publice subordonate consiliului local, analizează legalitatea acestora și după caz, confirmă sau nu primirea debitelor în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;
 • întocmește dosare de executare silită pentru debitele constând în amenzi contravenționale/sentințe civile primite spre executare de la organele emitente ale titlurilor executorii și confirmă primirea debitelor în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;
 • întocmește dosarele de executare silită pentru diferite categorii de impozite şi taxe, pe baza listelor de rămăşiţe primite de la conducerea direcției și verifică respectarea tuturor condițiilor legale pentru începerea executării silite cu respectarea prevederilor legale privind aplicarea procedurilor de executare silită;;
 • emite și comunică cu respectarea prevederilor legale somații, titluri executorii și procese verbale de cheltuieli de executare silită către debitorii care înregistrează debite scadente și neachitate către bugetul local al municipiului Deva;
 • înființează popriri pe veniturile și disponibilitățile bănești deținute și datorate cu orice titlu debitorului de către terțe persoane, comunică adresa de înființare a popririi și a înștiințării debitorului asupra aplicării acestei măsuri, cu respectarea prevederilor legale, urmărește respectarea popririlor înființate asupra terților popriți precum și asupra societăților bancare și stabilirea, după caz, a măsurilor legale pentru executarea acestora;
 • aplică modalitatea de executare silită de instituire a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile proprietatea debitorilor persoane fizice și juridice;
 • constată starea de insolvabilitate a debitorilor, conform prevederilor legale, propune trecerea debitorilor insolvabili identificați din evidența fiscală curentă în evidența fiscală separată, și urmărește situația debitorilor declarați în stare de insolvabilitate pe toată durata dreptului de a cere executarea silită;
 • întocmește din oficiu, atunci când este cazul, referate de compensare/restituire/scădere pentru sumele reprezentând impozite și taxe locale aflate în evidența direcției, analizează și soluționează cererile de compensare/restituire întocmite de către debitorii persoane fizice sau juridice;
 • restituie organului emitent procesele verbale de constatare a contravențiilor neconforme sau care nu îndeplinesc toate condițiile prevăzute de lege pentru a putea fi luate în debit;
 • restituie dosarele de executare silită transmise de către alte organe fiscale în situația în care acestea nu îndeplinesc toate condițiile pentru a putea fi continuată procedura de executare silită (intervenirea prescripției, necomunicarea actelor administrativ-fiscale, etc.);
 • transmite organului fiscal competent dosarul de executare silită în situația în care debitorul și-a modificat domiciliul/sediu în raza de competență a unui alt U.A.T. și debitele cuprinse în titlul executoriu nu se mai fac venit la bugetul local al municipiului Deva;
 • redirecționează către organele de executare silită competente titlurile executorii care nu sunt în competența de urmărire și executare a Direcției Impozite și Taxe Locale Deva;
 • formulează cereri de participare la distribuirea sumelor rezultate din executarea silită ca urmare a vânzării de bunuri mobile și imobile demarată de alte organe de executare silită (executori judecătorești, A.N.A.F., etc.);
 • monitorizează debitorii persoane juridice care se află în stare de insolvență prezumată și promovează acțiuni în justiție în vederea deschiderii procedurii insolvenței la cererea creditorului, în condițiile legii;
 • întocmește acte de procedură prevăzute de Legea privind procedura insolvenţei şi a celor care fac obiectul lichidării prevăzută de Legea nr. 31/1990 și reprezintă instituția în procedurile de insolvență în fața instanțelor de judecată și a lichidatorilor în limita atribuțiilor de serviciu și a mandatului care i s-a încredințat de către conducătorul instituției;
 • soluționează contestații împotriva actelor administrativ fiscale depuse de către contribuabilii persoane fizice și juridice și asigură comunicarea deciziilor de soluționare a contestațiilor către contribuabili;
 • formulează și motivează cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri reconvenţionale, note de ședință, concluzii scrise sau orice alte acte privind apărarea intereselor instituției în litigiile care au ca obiect administrarea impozitelor și taxelor locale;
 • promovează şi motivează acţiunile în căile ordinare şi extraordinare de atac, depune documentele doveditoare și probatorii la dosarele cauzelor, urmărește desfășurarea litigiilor prin ținerea strictă a evidenței litigiilor și a termenelor;
 • sesizează organe de urmărire penală ori de câte ori se constată că există indicii privind săvârșirea unor infracțiuni în legătură cu situații de fapt ce intră în competența de constatare a direcției;
 • promovează și motivează acțiunile în instanță care au ca obiect transformarea amenzii contravenționale cu muncă în folosul comunității și depune toate înscrisurile doveditoare;
 • elaborează împreună cu conducerea direcției de proiecte de hotărâri de consiliu local, precum și a proiectelor de dispoziție a primarului care sunt în legătură cu atribuțiile și activitatea proprie a Direcției Impozite şi Taxe Locale;
 • se deplasează în teren în interesul serviciului, la contribuabili persoane fizice și juridice sau la instituțiile cu care se colaborează, în limita atribuțiilor de serviciu și a mandatului care i s-a încredințat de către conducătorul instituției;

Luni - Joi       8,15-16,15

Vineri            8,15-13,45

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate