image

Departamente

Direcția administrarea domeniului public și privat - Serviciul cadastru, fond funciar - Compartiment cadastru, fond funciar

Deva, Piața Unirii nr.16
0254 / 217899

 • Analizează şi coordonează activitatea privind aplicarea Legii nr. 10 / 2001.
 • Analizează notificările formulate în baza Legii nr. 10 / 2001.
 • Pregătesc dosarele pentru a fi discutate în şedinţele Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001.
 • Întocmesc referate pentru fiecare notificare în parte.
 • Analizează cererile formulate pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului făcând propuneri pentru rezolvarea lor in conformitate cu prevederile Legii fondului funciar si înaintarea lor spre validare Prefecturii.
 • Completează planurile cadastrale si registrul cadastral cu terenurile redobândite prin sentinţe judecătoreşti, prin dispoziţiile Primarului si prin titlurile de proprietate obţinute în baza legilor fondului funciar.
 • Participă la expertize tehnice ale instanţelor judecătoreşti atunci când există solicitare.
 • Întocmeşte procese-verbale de punere in posesie.
 • Identifică, măsoară terenurile si pune în posesie proprietarii acestor terenuri;
 • Întocmeşte liste cu persoanele îndreptăţite să li se atribuie teren conform legilor fondului funciar;
 • Înaintează Comisiei judeţene contestaţiile şi referatele comisiei locale cu privire la modul de aplicare a legilor fondului funciar;
 • În urma validării cererilor de către Prefectura participă împreună cu membrii comisiei la punerea in posesie a persoanelor îndreptăţite sa primească terenuri;
 • Identifică bunurile imobile care ar putea face obiectul Legii nr. 10 / 2001;
 • Ia in evidenta cererile persoanelor care beneficiază de prevederile Legii nr. 42 / 1990, Legii nr. 44/1994 urmând să fie analizate in funcţie de disponibilităţile de teren sau in vederea acordării de despăgubiri;
 • Participă la recepţia lucrării de introducere a cadastrului imobiliar-edilitar şi constituirea  băncii de date urbane în municipiul Deva
 • Răspunde in termen legal sesizărilor cetăţenilor;
 • Participă la audientele ţinute de primar, viceprimari;
 • Întocmeşte referate de specialitate si colaborează  cu compartimentul juridic in vederea elaborării proiectelor de dispoziţii ale Primarului si de hotărâri ale Consiliului Local specifice  activităţii biroului.

Luni - Joi: 8.30-12:00 si 14:00-16:00
Vineri: 8.30-13:00

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate