image

Departamente

Direcția administrarea domeniului public și privat - Serviciul unitatea municipală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice

Deva, Piața Unirii nr. 4 / camera 22, 24
0254 / 218325 / Interior: 138, 136

 • monitorizează serviciile comunitare de utilități publice;
 • urmărește  și verifică derularea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă si de canalizare în mun. Deva;
 • participă la programele de reabilitare, extindere și modernizare a lucrărilor tehnico-edilitare de investiții aferente serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
 • verifică stadiul de realizare și implementare a tuturor lucrărilor serviciului public de apă și canalizare;
 • notifică în permanență concesionarul atunci când cauze de orice natură conduc la reducerea activității, în vederea luării măsurilor cât mai urgente de continuitate a serviciului public;
 • controlează activitatea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul Deva;
 • urmărește activitatea de iluminat public din municipiul Deva;
 • gestionează problemele privind elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivelor de investiții în ce priveste reabilitarea, întreținerea, urmărirea iluminatului public și extinderea rețelelor electrice în municipiul Deva;
 • urmărește si verifică modul de realizare a contractului de concesiune a serviciului de iluminat public;
 • urmărește și verifică modul de realizare a reabilitării, întreținerii iluminatului public;
 • urmărește și verifică consumul de energie electrică a iluminatului public;
 • obține avizele, autorizațiile necesare pentru derularea investițiilor în ce privește alimentarea cu energie elecrică;
 • rezolvă reclamațiile și sesizările repartizate;
 • controlează activitatea de iluminat public din municipiul Deva.
 • urmărește activitatea de transport public local pe raza municipiului Deva;
 • asigură relația cu operatorii de transport public local;
 • urmărește și verifică modul de realizare a contractului de concesiune a serviciului de transport  public local;
 • urmărește desfășurarea transportului public de călători în condiții de regularitate, confort si siguranță;
 • controlează activitatea operatorilor de transport cu privire la calitatea serviciului prestat;
 • eliberează autorizații și acordă licențe pentru transportul public local de călători;
 • ține evidența în registrul special a mijloacelor de transport și a inspecțiilor tehnice periodice valabile;
 • eliberează autorizații de acces tonaj pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone care tranzitează municipiul Deva;
 • înregistrează autovehiculele lente care circulă ocazional pe drumurile municipiului Deva (tractoare, buldoexcavatoare, mașini agricole, căruțe etc.);
 • participă cu I.S.C.T.R. și Poliția Locală la controlul pe mijloacele de transport în comun din mun. Deva;
 • Organizează,  în  colaborare  cu  serviciile  publice  specializate,  activitatea de  salubrizare  a municipiului Deva;
 • Verifică asigurarea curăţeniei şi igienizării domeniului public şi privat al municipiului Deva;
 • Organizează şi coordonează activitatea de deratizare şi dezinsecţie pe teritoriul municipiului Deva;
 • Controlează şi recepţionează zilnic, sub aspect cantitativ şi calitativ lucrările de salubritate şi deszăpezire;
 • Verifică zilnic modul de asigurare a curăţeniei şi ordinii pe domeniul public şi privat al municipiului Deva;
 • Supraveghează agenţii economici din subordine pentru prevenirea eliminării accidentale de poluanţi sau depozitării necontrolate de deşeuri şi dezvoltă sisteme de colectare a deşeurilor refolosibile;
 • Asigura, comunica si solutioneaza probleme legate de animalele fara stapan si animale abandonate pe domeniul public al municipiului Deva;
Activitatea TAXI
 • Participă la pregătirea strategiilor locale pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, în colaborare cu operatorii existenţi şi le prezintă Consiliului Local spre aprobare;
 • Pregăteşte şi supune spre aprobare ajustările strategiei locale prin consultări cu autorităţile responsabile;
 • Verifica indeplinirea conditiilor legale si elibereaza autorizatii de transport persoane – bunuri in regim de taxi valabile pe o perioadă nedeterminată cu respectarea condiţiilor legale;
 • Vizeaza la fiecare 5 ani autorizatiile de transport persoane – bunuri in regim de taxi, verificand indeplinirea conditiilor ce au stat la baza emiterii lor;
 • Verifica indeplinirea conditiilor legale si elibereaza autorizatii de taxi valabile 5 ani cu respectarea condiţiilor legale;
 • Vizeaza anual autorizatiile de taxi, verificand indeplinirea conditiilor ce au stat la baza emiterii lor;
 • Asigura desfasurarea procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi conform Legii 38/2003, acualizată, modificata si completata;
 • Tine evidenta autorizatiilor taxi atribuite pe tipuri de servicii ( transport de persoane – bunuri in regim taxi) si al contractelor de delegare a gestiunii in registrul special de atribuire;
 • Verifica lipirea ecusoanelor de tip autocolant pe autoturismele autorizate;
 • Asigura respectarea drepturilor si intereselor transportatorilor autorizaţi si accesul lor transparent si nediscriminatoriu la piata transportului public local;
 • Propune Consiliului Local spre aprobare numarul maxim de autorizatii taxi, nivelul tarifelor de distanta maximale, locurile de asteptare ale clientilor sau de stationare ale taxiurilor, forma ecusonului tip autocolant si alte prevederi necesare bunei organizari si executari a serviciului de transport in regim taxi;
 • Realizeaza controlul modului cum sunt respectate prevederile Legii 38/2003 actualizată, modificata si completata, ale contractelor de atribuire in gestiune a executarii serviciilor de transport in regim taxi, precum si prevederile regulamentelor de organizare si executare a serviciului de transport in regim taxi;
 • Intocmeste referatul prin care propune suspendarea sau retragerea autorizatiei de transport si/sau de taxi atunci cand se constata nerespectarea prevederilor legale;
 • Retine autorizatia taxi daca la controlul efectuat nu sunt îndeplinite condiţiile legale care prevăd existenţa anumitor acte la bordul autovehiculului taxi;
 •  Asigură urmărirea în trafic a modului cum mijloacele de transport execută serviciul respectiv
 • Participă, alături de alte instituţii publice, la efectuarea de controale pe raza municipiului Deva în propria activitate.

Activitatea TAXI
Luni – Joi: 10.00 - 12.00

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate