image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

Ședinţa ordinară a Consiliului local al municipiului Deva va avea loc în data de 24 iunie 2022, ora 11.00.

                               P R O I E C T U L
                               ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Deva
                                    din data de 24 iunie 2022 

I. Proiecte de hotărâre, privind:

A. Direcția asistență socială Deva
1. Aprobarea asocierii  U.A.T  Municipiul Deva cu Direcția de asistență socială Deva, S.C Interlog Com SRL și Fundația Mara în vederea constituirii Asociației Grup de Acțiune Locală Urban Cetate Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
2. Aprobarea repartizării spre închiriere a locuinţei sociale situată în municipiul Deva, str.Zăvoi, bl.9, sc.1, parter, ap.2, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numitul Grec Ioan-Adrian;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
3. Aprobarea repartizării spre închiriere a locuinţei sociale situată în municipiul Deva, Aleea Streiului nr.24, et.1, ap.11, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numitul Crișan Mihai-Cosmin;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
4. Modificarea statului de funcții pentru Direcția de asistență socială Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
5. Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru investiția „Amenajare spațiu de joacă pe strada Nicolae Grigorescu”, aferent blocurilor de locuințe sociale nr.1-4, imobile aflate în administrarea Direcției de asistență socială Deva, instituție publică cu personalitate juridică, subordată Consiliului local al muncipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
6. Aprobarea noului Regulament de organizare şi funcţionare al serviciului social “Servicii de îngrijire personale la domiciliu pentru persoane vârstnice” din cadrul Direcţiei de asistenţă socială Deva și a modelului contractului de furnizare a serviciilor sociale;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

B. Direcția urbanism, privatizare
7. Aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal ”Reabilitare și mansardare casă existentă, construire garaj și amenajare laborator cofetărie” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, care face parte din ”Ansamblul urban strada Mihai Eminescu” nr.7 – cod LMI HD-II-a-B-03218.05 – poziția 152;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
8. Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu ”Construire duplex, împrejmuire și racorduri la utilități” generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Nicolae Tonitza, f.n.;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

C. Direcția Deva 2020
9. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiție „Amenajare trotuare și accese proprietăți, strada Bucovina – sat Cristur” din municipiul Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
10. Aprobarea implementării proiectului de investiții „Siguranța pentru tine, siguranța pentru toți” Cod SMIS 147743 finanțat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
11. Aprobarea implementării proiectului de investiții „Dotarea Școlii Andrei Șaguna Deva cu echipamente de protecție, dispozitive medicale, aparate dezinfecție și dezinfectanți” Cod SMIS 143329 finanțat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
12. Aprobarea Devizului general al obiectivului de investiții ,,Amenajare grădină urbană în zona Zamfirescu”, la finalizarea investiției; 
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
13. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.113/2019 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Amenajare grădină urbană în zona Zamfirescu”, cod SMIS 125414;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
14. Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții - D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții „Modificări și extinderi la instalațiile de detectare, semnalizare și alarmare incendii, la instalații de stingere incendii și instalații electrice pentru iluminatul de securitate la incendii existente, clădirile A, B, C, D, Colegiul National Pedagogic „Regina Maria”, Deva”, str.Gheorghe Barițiu, nr.2, municipiul Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
15. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice în faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții „Înlocuire sistem de încălzire locația str. Ciprian Porumbescu, nr.4” din municipiul Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
16. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice în faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții „Înlocuire sistem de încălzire locația Horea, nr.2” din municipiul Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
17. Însușirea Raportului de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat, membru ANEVAR, pentru 16 unități locative din imobilul situat în municipiul Deva, Aleea Streiului, nr.62, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
18. Modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Munincipiului Deva aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva
nr.436/2019, cu modificările ulterioare;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
19. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 20 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.I.L. Caragiale, în spatele blocurilor 7 și 9, județul Hunedoara, înscris în CF nr.74433 Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
20. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 20 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. Avram Iancu, în spatele blocului H3, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
21. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 20 mp, înscris în C.F. nr.69016, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, strada I..L.Caragiale, în spatele blocului 7 și blocului 9, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
22. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 20 mp, înscris în C.F. nr.61725, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.I.L.Caragiale, în spatele blocului 7 și blocului 9, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea 
23. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 20 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Ioan Corvin, nr. F.N, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea 
24. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 20 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, strada I. L. Caragiale, în spatele blocului 7 și blocului 9, județul Hunedoara, înscris în CF nr.75534;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
25. Darea în folosință gratuită către Asociația Națională a Surzilor din România Filiala Hunedoara, a unui spațiu situat în municipiul Deva, b-dul 22 Decembrie, bl.D3, parter, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
26. Aprobarea Actului adițional nr.3 la Contractul de comodat nr.4269/2020;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
27. Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a terenului în suprafață de 6 mp, înscris în CF nr.70081, situat în municipiul Deva, str. Duiliu Zamfirescu, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
28. Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unor terenuri situate în municipiul Deva, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
29. Aprobarea Actului adițional nr.1 la contractul de concesiune nr.880/28.08.2000;
 Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
30.  Aprobarea Actului adițional nr.1 la contractul de concesiune nr.852/20.06.2000; 
 Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
31. Aprobarea Actului adițional nr.1 la contractul nr.6/10.10.2011 privind condițiile  de exercitare a dreptului de acces al societății Romtelecom SA pe domeniul public al municipiului Deva, str.Prelungire Zăvoi;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

D. Serviciul resurse umane
32. Modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
33. Reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva, cu modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
34. Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” de la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
35. Înființarea Serviciului Public Agrement Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

E. Serviciul public de întreținere și gospodărire municipală Deva
36. Reorganizarea Serviciului public de întreținere și gospodărire municipală Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
37. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.321/2018 privind menținerea tarifelor de intrare la Complex Aqualand Deva și la Ștrandul municipal Deva, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

F. Direcția juridică și administrație publică locală
38. Alegerea preşedintelui de şedinţă;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

II. Diverse


Puncte suplimentare
1. Acordarea unei diplome, cu ocazia împlinirii vârstei de 100 ani domnului Hudumac Vladimir;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
2. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii  „Sistem de încălzire cu CT proprie pentru Centrul Cultural„Drăgan Muntean” din municipiul Deva, județul Hunedoara”,  faza Proiect Tehnic;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
3. Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de comodat nr.74909/21.07.2021;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
4. Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.428/2020, privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru licitațiile publice, a negocierilor directe privind vânzarea, închirierea sau concesionarea bunurilor aparținând domeniului public sau privat al municipiului Deva, precum și pentru achiziționarea și /sau închirierea de imobile, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
5. Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe anul 2022;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
6. Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului “Achiziționarea de vehicule nepoluante - microbuze electrice”, pentru obținerea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență - apelurile de proiecte cu titlul PNRR/2022/C10, Componenta C10 – Fondul local, Investiția I.1 Mobilitate urbană durabilă, sub-investiția I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public - achiziția de vehicule nepoluante, în parteneriat cu Orașul Simeria, Comuna Băcia, Comuna Hărău, Comuna Certeju de Sus, Comuna Șoimuș, Comuna Pestișu Mic, Comuna Cârjiți și Comuna Cerbăl
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218325
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022, Toate drepturile rezervate