image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

Şedinţa ordinară a Consiliului local al municipiului Deva va avea loc în data de 29 septembrie 2022, ora 12.00

23.09.2022
P R O I E C T U L
ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Deva
din data de 29 septembrie 2022

I. Proiecte de hotărâre, privind:
A. Direcția de asistență socială Deva
1. Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pe termen de un an de la data expirării acestora și stabilirea chiriei conform prevederilor legale în vigoare pentru un număr de 9 - nouă locuinţe situate în imobilele ANL1 și ANL3 din municipiul Deva, Aleea Moţilor nr.2A și str. M. Eminescu nr.103, bl.1;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
2. Aprobarea repartizării spre închiriere a locuinţei sociale situată în municipiul Deva, str. N. Grigorescu nr.10B, bl.2, et.3, ap.31, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numitul Nistor Lucian-Daniel;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
3. Aprobarea repartizării spre închiriere a locuinţei sociale situată în municipiul Deva, str. N. Grigorescu nr.10B, bl.2, parter, ap.3, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numitul Florea Claudiu-Marian;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
4. Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, str. Hărăului nr.40, et.1, camera 8, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numita Cîrpaci Lelica;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
5. Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, str.1 Mai nr.27, parter, camera 24, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numitul Covaci Vasile;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
6. Aprobarea prelungirii termenului contractului de locațiune-închiriere nr.17418/29.09.2017 încheiat între Municipiul Deva și numita Varga Liliana, pentru locuința tip cameră de cămin situată în imobilul din municipiul Deva, str. N. Grigorescu nr.45B, corp A, camera 14;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
7. Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru investiția „Anvelopare termică bloc de locuințe sociale situat în Deva, Al. Streiului, nr.24”, imobil aflat în administrarea Direcției de asistență socială Deva, instituție publică cu personalitate juridică, subordată Consiliului local al muncipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
8. Modificarea statului de funcții pentru Direcția de asistență socială Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
B. Direcția urbanism
9. Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “Locuință familială, împrejmuire și racorduri la utilități” generat de imobilul situat în extravilanul municipiului Deva, strada Zăvoi, nr.56;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
C. Direcția juridică și administrație publică locală
10. Alegerea președintelui de ședință;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
11. Aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
D. Club sportiv municipal Deva
12. Modificarea statului de funcții pentru Clubul sportiv municipal Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
E. Directia tehnică
13. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și echipare sistem iluminat public în vederea implementării sistemului de telegestiune în municipiul Deva”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
F. Direcția administrarea domeniului public și privat
14. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.335/2008 privind reglementarea activității de transport persoane în regim de taxi în municipiul Deva, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
15. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 21 mp,înscris în C.F. nr. 75501, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Piața Victoriei, în spatele blocului numărul 2, poziția 6 județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
16. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 21 mp, înscris în CF nr. 60136 proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.I.M. Klein, în spatele bl.45 A, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
17. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 16 mp, înscris în CF nr. 60235 proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. Scărișoara, între bl.13 și bl.31, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
18. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 23 mp, înscris în CF nr. 78754 proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Str. Liliacului, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
19. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 18 mp, înscris în CF nr. 69683 proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, B-dul Decebal, între bl.S și U - Str. Cuza Vodă, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
20. Darea în folosință gratuită a spațiului în suprafață de 33,76 mp din incinta imobilului situat în municipiul Deva, b-dul 1 Decembrie 1918, nr.10, etaj 2, județul Hunedoara către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - Direcția Metale Prețioase;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
21. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 1.000 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, strada Dr. Victor Șuiagă, nr.1D, județul Hunedoara, înscris în CF nr.61207, nr. cadastral 61207;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
22. Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.263/2022;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
23. Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.63/2002;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
24. Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.188/2021 privind numirea comisiei de evaluare a oportunității achiziționării și/sau închirierii de imobile, precum și aprobarea Regulamentului de funcționare al comisiei de evaluare a oportunității și/sau închirierii de imobile, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
25. Abrogarea Hotărârii Consiliului local nr.300/2022, privind aprobarea atribuirii terenurilor disponibile pentru construirea de locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, republicată;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
26. Însușirea Raportului de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat, membru ANEVAR,
pentru Bază Sportivă - Construcții și Amenajări, situată în municipiul Deva, str. Stadion, F.N. județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
G. Serviciul resurse umane
27. Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfășurare a activităţii de voluntariat în cadrul Primăriei municipiului Deva și a instituțiilor publice din subordinea Consiliului local Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
28. Modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
H. Serviciul administrare unități de învățământ, comunicare, promovare imagine
29. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.10/2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Deva în cadrul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învaţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Deva, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
30. Premierea sportivilor și a membrilor colectivelor tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale oficiale în vara anului calendaristic 2022;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
31. Aprobarea aderării Municipiului Deva la Asociația localităților și zonelor istorice și de artă din România – ALZIAR;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
32. Schimbarea destinației imobilului înscris în CF nr.79583 Deva, nr. cadastral 79583, situat în Deva, strada Titu Maiorescu, nr.24, județul Hunedoara, constând în teren și clădire;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
33. Transmiterea în administrarea Direcției de asistență socială Deva, subordonată Consiliului local al municipiului Deva, a imobilului teren înscris în CF nr.79583 Deva, nr. cadastral 79583, situat în Deva, strada Titu Maiorescu, nr.24, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
J. Proiecte de hotărâre inițiate de consilierii locali
34. Alocarea sumei de 23.001 lei - sumă brută, de la bugetul local pe anul 2022, cu titlu de grant acordat Colegiului Național ”Decebal” Deva, în scopul premierii elevului care a obținut Medalia de aur la Olimpiada de Științe ale Pământului - etapa internațională, precum și a profesorilor care l-au pregătit pe acesta;
Iniţiatori Consilieri locali:Marius Vasile Blendea, Robert Adrian Dronca, Petru Florian Iacob, Ovidiu Gabriel Iorga, Aurica Lăsconi, Ioan Dorin Petrui, Nicu Sav
35. Aprobarea campaniei de informare și conștientizare a membrilor comunității locale cu privire la beneficiile, importanța și necesitatea donării de sânge;
Iniţiator consilier local Lucian Marius Mara
36. Publicarea anunțurilor de intenție pentru toate achizițiile directe de produse sau servicii desfășurate de Municipiul Deva, serviciile și instituțiile publice aflate în subordinea Consiliului local și societățile comerciale la care Consiliul local Deva este acționar majoritar;
Iniţiator consilier local Lucian Marius Mara
37. Plantarea unui copac la nașterea fiecărui copil în municipiul Deva, în locurile special amenajate pe domeniul public în acest sens pe raza teritorială a municipiului Deva;
Iniţiator consilier local Lucian Marius Mara
38. Aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între unitatea administrativ teritorială municipiul Deva și Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în vederea punerii la dispoziția UAT Municpiul Deva, cu titlu gratuit, de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici a modulului de extragere a subiectelor de către comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice;
Iniţiator consilier local Lucian Marius Mara
39. Respingerea cererilor de prelungire a contractelor de închiriere, a cererilor de prelungire a contractelor de concesiune și a cererilor de cumpărare pentru terenurile ocupate de garaje sau parcări acoperite, construite pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Deva;
Iniţiator consilier local Lucian Marius Mara
II. Diverse

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022, Toate drepturile rezervate