image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

Ședinţa ordinară a Consiliului local al municipiului Deva covocat pentru data de 29 noiembrie 2022, ora 12

23.11.2022
P R O I E C T U L
                 ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Deva
                  din data de 29 noiembrie 2022  

Ordinea de zi

I.          Proiecte de hotărâre, privind:
A.  Direcția de asistență socială Deva
1.   Aprobarea încheierii ”Convenție de colaborare” între Liceul Tehnologic Grigore Moisil Deva și Direcția de asistență socială Deva, instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului local al municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
2.   Modificarea Anexei nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.337/2022 privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență și a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local;
 Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
3.   Aprobarea repartizării spre închiriere a locuinţei sociale situată în municipiul Deva, Aleea Streiului nr.24, et.4, ap.28, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numita Popovici Roxana-Ioana;
 Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
4.   Aprobarea repartizării spre închiriere a locuinţei sociale situată în municipiul Deva, str. N. Grigorescu nr.10C, bl.3, et.1, ap.13, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numita Dan Antoanela;
 Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
5.   Aprobarea repartizării spre închiriere a locuinţei sociale situată în municipiul Deva, str. Zăvoi, bl.9, sc.2, parter, ap.22, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numita Lițică Natașa;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
6.   Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pe termen de un an de la data expirării acestora și stabilirea chiriei, conform prevederilor legale în vigoare, pentru locuinţele situate în imobilele ANL1, ANL2 și ANL3 din municipiul Deva, Aleea Moţilor nr.2A, str. M. Eminescu, bl.T1 și str. M. Eminescu nr.103, bl.1;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
7.   Aprobarea încheierii unui nou contract de locațiune-închiriere între municipiul Deva și numitul Prodaniuc Vladimir, pentru locuința tip cameră de cămin din imobilul situat în municipiul Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1, parter, camera 10;
 Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
8.   Modificarea statului de funcții pentru Direcția de asistență socială Deva;  
 Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
B.   Club sportiv municipal Deva
9.   Modificarea organigramei și regulamentului de organizare și funcționare ale Clubului sportiv municipal Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
C.  Serviciul resurse umane
10. Modificarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
11. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.233/2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” de la nivelul unității administrativ teritoriale Deva, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
D.  Serviciul administrare unități de învățământ, comunicare, promovare imagine
12. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.474/2022, privind finanțarea burselor şcolare aferente anului şcolar 2022-2023 pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în  unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local al municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
E.   Directia tehnică
13. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare drum de legătură strada Valea Cernei – Cimitir Sântuhalm”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
14. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Spațiu de joacă exterior amenajat” aparținând Colegiului Național Pedagogic „Regina Maria”, str. Gheorghe Barițiu nr.2, municipiul Deva, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
15. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ”Amenajare parcare pentru corpul profesoral Școala Generală „Octavian Goga” și riverani, pe Aleea Streiului din municipiul Deva” - faza Proiect tehnic;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
F.   Direcția urbanism
16. Respingerea plângerii prealabile formulată de către societatea Elvila Product S.R.L., înregistrată sub nr.108927/04.11.2022;
 Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
G.  Direcția administrarea domeniului public și privat
17. Încetarea contractului de concesiune nr.13/2016, cu modificările și completările ulterioare, încheiat cu S.C. Coffee Time Stop SRL;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
18. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.436/2019 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Deva, cu modificările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
19. Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a  unor terenuri situate în municipiul Deva, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
20. Necesitatea și oportunitatea achiziționării imobilului „Bază Sportivă” constând în: construcție în suprafață de 119 mp, înscrisă în CF nr.63309, nr. cadastral 63309 - C1,  construcție de 25 mp, înscrisă în CF nr.63309, nr. cadastral 63309 - C2, precum și amenajări la baza sportivă, situată în municipiul Deva, str. Stadion, f.n., județul Hunedoara;
 Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
21. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.473/2022 privind închirierea unui teren intravilan în suprafață de 4500 mp și a unei hale industriale în suprafață de 100 mp, înscrise în Cartea funciară nr.75961, situate în Deva, strada Depozitelor nr.16;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
22. Acceptarea unei donaţii din partea domnului Farcașiu Lucian Daniel, pentru branșamentele la rețeaua de apă și canalizare, gaz și energie electrică aflate la WC-ul public situat în municipiul Deva, Piața Unirii, f.n., înscris în CF nr.74211, nr. cadastral 74211-C2;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
23. Aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporară a domeniului public al municipiului Deva în vederea amplasării și funcționării de terase sezoniere;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
24. Aprobarea predării temporare către Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. a imobilelor – terenuri având destinația de drum pentru Racordare Pasaj Superior și sistematizare intersecție dintre rampa sudică de acces a pasajului și drumurile locale, respectiv pentru realizarea Pasarelei Pietonale peste calea ferată;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
H.  Serviciul baze agrement
25. Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.474/2018, privind aprobarea Regulamentului intern de funcționare al Complexului Aqualand Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
26. Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.321/2018, privind menținerea tarifelor de intrare la Complexul Aqualand Deva și Ștrandul municipal Deva, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
27. Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.433/2018, privind aprobarea tarifelor de intrare, precum și a Regulamentului de funcționare a patinoarului artificial Deva, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
II.        Proiecte de hotărâre inițiate de consilieri locali
28. Aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a transportului persoanelor cu dizabilități locomotorii în vederea unei mai bune integrări și incluziuni a acestora în societate;
Iniţiator consilier local Lucian Marius Mara
29. Aprobarea reglementării circulației rutiere pe unele străzi din municipiul Deva;  
Iniţiator consilier local Lucian Marius Mara
III.       Diverse

    
 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022, Toate drepturile rezervate