image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

Şedinţa ordinară a Consiliului local al municipiului Deva va avea loc în data de 30 ianuarie 2023, ora 13.00

20.01.2023
P R O I E C T U L
                 ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Deva
     din data de 30 ianuarie 2023  
I.          Proiecte de hotărâre, privind:
A.  Direcția de asistență socială Deva
1.   Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.402/2018 privind aprobarea metodologiei de stabilire și repartizare a cotelor de contribuție la cheltuielile comune aferente consumurilor înregistrate pe unitățile locative situate în imobilele cu destinația de locuințe sociale și camere de cămin, aflate în proprietatea municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistență socială Deva, ulterior modificată;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
2.   Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pe termen de 5 - cinci ani de la data expirării acestora, pentru un număr de 2 - două locuinţe situate în imobilul ANL1 din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2A;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
3.   Aprobarea vânzării către chiriașul titular Toma Anamaria, a imobilului construit din fondurile statului, situat în municipiul Deva, str.Bejan, bl.64, sc.B, et.4, ap.91, în baza Decretului-lege nr.61/1990 și a Legii nr.85/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
4.   Aprobarea vânzării către chiriașii Floruța Marcela și Floruța Petru-Gheorghe, a imobilului construit din fondurile statului, situat în municipiul Deva, Aleea Pescarilor, bl.K5, sc.1, et.IX, ap.37, în baza Decretului-lege nr.61/1990 și a Legii nr.85/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
5.   Aprobarea vânzării către chiriașii Moț Loghin și Mitu Constanța, a imobilului construit din fondurile statului, situat în municipiul Deva, str.George Enescu, bl.6, sc.1, et.3, ap.11, în baza Decretului-lege nr.61/1990 și a Legii nr.85/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
6.   Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local al municipiului Deva pentru anul 2023, la nivelul municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
7.   Aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2023, estimate a se efectua cu persoanele beneficiare de ajutor social, potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pe raza municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
B.   Serviciul resurse umane
8.   Modificarea statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
C.  Serviciul administrare unități de învățământ, comunicare, promovare imagine
9.   Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.474/2022, privind finanțarea burselor şcolare aferente anului şcolar 2022-2023 pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în  unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local al municipiului Deva, cu modificările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
10. Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva, în calitate de coorganizator, alături de Colegiul Național Pedagogic ,,Regina Maria” Deva în parteneriat cu Asociația Cluburilor de Dezbateri din Vest – ACDV, la desfășurarea Concursului regional de dezbateri ,,Deva Open” eveniment ce se va desfășura în perioada 17 -19 februarie 2023;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
D.  Directia tehnică
11. Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții - D.A.L.I., pentru obiectivul de investiții „Reparații capitale acoperiș Școală Primară din Cristur”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
12. Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții - D.A.L.I., la obiectivul de investiții „Reabilitare clădire cu destinația magazie și garaje, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.20”, municipiul Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
13. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici etapa proiect tehnic pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Sală de Sport Robert Singer”, strada Titu Maiorescu, nr.30A, municipiul Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
E.   Direcția urbanism
14. Aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal ”Hale” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Hărăului, nr.27;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
15. Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Zonă rezidențială - Locuințe colective” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, B-dul 22 Decembrie, nr.100;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
F.   Direcția administrarea domeniului public și privat
16. Închirierea spaţiului situat în municipiul Deva, b-dul 22 Decembrie, bl.D3, parter, în suprafață de 62 mp, către Alianța pentru Unirea Românilor - Filiala Județeană Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
17. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 21 mp, înscris în CF nr.74838 proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.George Enescu, în spatele bl.B și B-dul Iuliu Maniu, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
18. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 223 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Hortensiei, nr.13, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
19. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 21 mp, înscris în CF nr. 68407 proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Nuferilor, în spatele bl.D5, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
20. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 21 mp, înscris în CF nr. 68438 proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Nuferilor, în spatele bl.D5, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
21. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 21 mp,înscris în C.F. nr. 79012, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Piața Victoriei, în spatele blocului 2, poziția 5 județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
22. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 21 mp, înscris în C.F. nr. 71300, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Piața Victoriei, în spatele blocului numărul 2, poziția 2 județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
23. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 21 mp, înscris în C.F. nr. 79014, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Piața Victoriei, în spatele blocului 2, poziția 4 județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
24. Acceptarea unei donaţii din partea numiților Ardelean Dorel, Ardelean Septimia - Elena, Buftea Maria - Iuliana, Bota Cosmin - Rafael și Bota Iulia - Elena, a unui teren în suprafață de 159 mp, situat în localitatea Deva, zona strada Plaiului, județul Hunedoara, în vederea extinderii și amenajării drumului;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
25. Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unor  terenuri, situate în municipiul Deva, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
26. Închirierea spaţiului, în suprafață de 51 mp și a spațiului în suprafață de 18,23 mp, spații situate în municipiul Deva, b-dul 22 Decembrie, bl.D3, parter, județul Hunedoara către   Partidul Uniunea Salvați România - Filiala Județeană Hunedoara, respectiv către  doamna Pollyanna Hanellore Hangan - Deputat Partidul Uniunea Salvați România;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
27. Analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
28. Încetarea Contractului de concesiune nr.23/2015 încheiat între Municipiul Deva și societatea Mary Ela Com SRL;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
29. Aprobarea suportării de la bugetul local a unor cotizații pentru anul 2023;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
II.        Proiecte de hotărâre inițiate de consilieri locali
30. Aprobarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului Deva în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Prest Hunedoara”;
Iniţiator consilier local Lucian Marius Mara
31. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.448/2020 privind aprobarea criteriilor și procedurilor de acordare a scutirilor de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren, începând cu anul 2021;
Iniţiatori consilieri locali Marius Mane și Tiberiu Claudiu Barstan

III.       Diverse
 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate