image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

Şedinţa ordinară a Consiliului local al municipiului Deva va avea loc în data de 25 aprilie 2023, ora 12.00

19.04.2023
P R O I E C T U L
                 ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Deva
       din data de 25 aprilie 2023    
    I.          Proiecte de hotărâre, privind:
A.  Direcția de asistență socială Deva
1.   Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pe termen de 5 - cinci ani de la data expirării pentru un număr de 6 – șase locuinţe situate în imobilele ANL1, ANL2 și ANL3 din municipiul Deva, Aleea Moţilor nr.2A, str. M. Eminescu, bl.T1 și str. M. Eminescu nr.103, bl.1 și stabilirea chiriei pentru locuinţa situată în imobilul ANL1 din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2A, et.3, ap.43, conform prevederilor legale în vigoare;
 Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea  
2.   Aprobarea repartizării spre închiriere a locuinţei sociale situată în municipiul Deva, str. N. Grigorescu nr.10A, bl.1, et.1, ap.13, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numita Medrea Ramona-Delia;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea  
3.   Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, str. 1 Mai nr.27, et.1, camera 104, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numitul Rostaș Andrei-Florin;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea  
4.   Aprobarea repartizării spre închiriere a locuinței de necesitate situată în imobilul din municipiul Deva, str.1 Mai nr.27, et.3, camera 302, către numita Parnica Florentina-Sibianca;
 Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea  
5.   Reorganizarea Direcției de asistență socială Deva, cu modificarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare;
 Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea  
B.   Serviciul administrare unități de învățământ, comunicare, promovare imagine
6.   Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.474/2022, privind finanțarea burselor şcolare aferente anului şcolar 2022-2023 pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local al municipiului Deva, cu modificările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
C.  Direcția urbanism
7.   Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Extindere cimitir penticostal existent” generat de imobilul situat în extravilan, municipiul Deva, strada Mihai Eminescu, f.n;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
8.   Delimitarea intravilanului municipiului Deva, localității componente Sântuhalm și satele aparținătoare, în vederea aprobării Planului Urbanistic General al Municipiului Deva și a Regulamentului local de urbanism;
 Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
9.   Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu “Locuință familială, anexă și împrejmuire” generat de imobilul situat în intravilanul Municipiului Deva, strada Roci, nr.56C;
 Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
10. Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu ”Locuință familială, garaj și împrejmuire” generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Roci, nr.99A;
 Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
11. Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “Ansamblu locuințe unifamiliale” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Roci, f.n.;
 Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
D.  Direcția publică locală de evidența persoanelor și stare civilă Deva
12. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.107/2017 privind  acordarea ”Diplomei de fidelitate” familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul depunerii cererii și locuiesc în municipiul Deva, respectiv în localitatea componentă Sântuhalm și satele aparținătoare Cristur, Bârcea Mică și Archia;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
E.   Direcția impozite și taxe locale
13. Indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei și actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la art.493 alin.3 și alin.4 al Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2024;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
14. Revocarea Hotărârii Consiliului local nr.582/27.12.2022 privind majorarea cu  400% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru imobilul clădire situat în municipiul Deva, Calea Zărandului, FN - Cămin 3, C.F.60690, nr. topo. 3535/x/b/1/1-C1;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
F.   Direcția administrarea domeniului public și privat
15. Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicată;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
16. Încetarea contractului de concesiune nr.4/2012  încheiat cu societatea comercială  Gerofarm Exim SRL;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
17. Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unor terenuri, situate în municipiul Deva, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
18. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 39 mp, înscris în C.F. nr.77229, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, strada Progresului,  județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
19. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 18 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Armatei, între bl.A și bl.3, județul Hunedoara, înscris în CF nr.64187;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
20. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 20 mp, înscris în C.F. nr.74856, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, B-dul Decebal, în spatele blocului 8, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
G.  Serviciul resurse umane
21. Modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
H.  Direcția tehnică
22. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.20/2021, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Școlii Gimnaziale ”Andrei Șaguna” - faza Proiect tehnic, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
I.    Direcția economică
23. Aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Deva la data de 31 martie 2023;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
24. Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe anul 2023;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
J.   Serviciul baze agrement
25. Aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații comerciale din incinta Complexului Aqualand Deva, situat în municipiul Deva, str. Axente Sever, nr.34, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
K.  Serviciul public de întreținere și gospodărire municipală Deva
26. Aprobarea documentației tehnico-economice – faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul ”Reabilitarea locului de joacă din Parcul Cetate Deva”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
Puncte suplimentare
1. Proiect de hotărâre nr. 192 din 20.04.2023 privind aprobarea Actului adiționai nr. 2 ia Documentul de Poziție privind modul de implementare a Proiectului "Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Hunedoara"

2. Proiect de hotărâre nr.193 din 20.04.2023 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului generai estimativ pentru obiectivul de investiție „Alimentare cu apă și canalizare pe strada Vulturilor, Municipiul Deva", în vederea includerii ia finanțare prin Programul național de investiții„Anghel Saligny"


II.        Diverse
 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate