image

Carieră – Concursuri/Formulare

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice specifice de conducere vacantă de Secretar general al municipiului Deva

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul de promovare pentru ocuparea funcţiei publice specifice de conducere vacantă de Secretar general al municipiului Deva.
Durata normală a timpului de muncă este de 40 ore / săptămână.
Concursul se va desfăşura după următorul program:
- 09.05.2024, ora 11,00 – proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;
- Interviul se va susţine conform prevederilor art. 197, alin.1 din Anexa  nr. 10 la Ordonanța de urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
 
Conditii de participare la concurs:
Funcționarii publici  trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
- să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
- să îndeplinească condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice - minimum 7 ani;
- să îndeplinească condiţiile de studii:  studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice, administrative sau ştiinţe politice;
- să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea nr. 199/2023;
- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Actele necesare pentru participarea la concurs:
a) formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit. a) - pct. I din anexa nr. 10 la O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia cărții de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare;
f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
g) cazierul administrativ.
Modelul orientativ al adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor este prevăzut la art. 137 lit. e).
Documentele care constituie dosarul de concurs se depun în copie, cu obligaţia candidatului de a prezenta secretarului comisiei de concurs originalele acestor documente, pentru certificare pentru conformitate cu originalul, până cel târziu la data desfăşurării probei interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică în cazul promovării concursului.
Formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit. a) - pct. I din anexa nr. 10 la O.U.G. nr. 57/2019, se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.
Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru constituirea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.
Dosarele de concurs se depun în perioada 04 – 23 aprilie 2024 astfel:
- Personal de către candidat la Serviciul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva, sediul Primăriei municipiului Deva – Piața Unirii nr. 4, et. 1, cam. 5.
- Prin intermediul unui serviciu de curierat;
- În format electronic la adresa de e-mail: resurse.umane@primariadeva.ro;
Coordonate de contact:
telefon: 0254 / 21.34.35, 21.85.79, 21.83.25, 23.23.10 int. 118
fax: 0254 / 22.61.76
e-mail: resurse.umane@primariadeva.ro
persoana de contact: Petricele Bianca – Consilier, Serviciul Resurse Umane;

Bibliografia:
1. Constituția României, republicată-Monitorul Oficial nr. 767/ 2003;
2. Partea I, titlul I și titlul II ale părții a II- a, titlul I al părții a IV-a, titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare -Monitorul Oficial nr. 555/ 2019;
3. Legea nr. 202/2002 (**republicată**), privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, cu modificările și completările ulterioare - Monitorul Oficial nr. 326/ 2013;
4. Ordonanța nr. 137/ 2000 (**republicată**) privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare - Monitorul Oficial nr. 166/ 2014;
5. Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare - Monitorul Oficial nr. 373/ 2001 – Capitol I, Capitol II, Secţiunea a 3-a și a 4-a ale Capitolului III, Capitol IV;
6. Legea nr. 50/ 1991 (**republicată**), privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare - Monitorul Oficial nr. 933/ 2004 - Capitol I, Capitol II și Capitol III;
7. Legea nr. 287/ 2009 (**republicată**), Codul civil, cu modificările și completările ulterioare - Monitorul Oficial nr. 505/2011 - Titlul PRELIMINAR, Cartea I, Cartea a II-a, Cartea a III-a și Cartea a IV-a;
8. Legea Contenciosului administrativ nr. 554/ 2004, cu modificările și completările ulterioare - Monitorul Oficial nr. 1154/ 2004 – Capitol I și Capitol II;
9. Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare - Monitorul Oficial nr. 663/2001;
10. Legea nr. 227/ 2015, Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - Monitorul Oficial nr. 688/ 2015 - Titlul IX – Impozite și taxe locale ;
11. Legea nr. 52/ 2003 (*republicată*), privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare - Monitorul Oficial nr. 749/ 2013;
12. Legea Fondului funciar nr. 18/ 1991, (**republicată**), cu modificările și completările ulterioare - Monitorul Oficial nr. 1/ 1998;
13. Legea nr. 51/ 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, (**republicată**), cu modificările și completările ulterioare - Monitorul Oficial nr. 121/ 2013;
14. Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, (**republicată**), cu modificările și completările ulterioare - Monitorul Oficial nr. 339/ 2012 - Capitol I, Capitol II, Capitol III, Capitol IV și Capitol V;
15. Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare -Monitorul Oficial nr. 555/ 2019 - Partea III și Partea V;
16. Legea nr. 24/ 2000, (**republicată**), privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare -Monitorul Oficial nr. 260/ 2010;

Tematica:
1. reglementări privind principiile generale de organizare a statului, drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor;
2. - reglementări privind dispozițiile generale ale Codului administrativ;
    - reglementări privind administrația publică centrală : Guvernul și administrația publică centrală de specialitate;
    - reglementări privind Prefectul, instituţia prefectului şi serviciile publice deconcentrate: Prefectul şi subprefectul;
    - reglementări privind statutul funcționarilor publici si reglementări generale referitoare la statutul funcționarilor publici;
3. reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirea și sanctionarea formelor de discriminare;
4. reglementări privind măsurile pentru promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriu de sex;
5. reglementări privind dispozițiile generale referitoare la amenajarea teritoriului şi urbanism, reglementări privind domeniul de activitate, reglementări privind atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale, reglementări privind certificatul de urbanism și reglementări privind documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
6. reglementări privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, reglementări privind concesionarea terenurilor pentru construcţii, reglementări privind răspunderile și sancțiunile;
7. reglementări despre legea civilă, reglementări despre persoane, reglementări despre familie, reglementări despre bunuri și reglementări despre moștenire și liberalități;
8. reglementări privind dispozițiile generale referitoare la contenciosul administrativ, reglementări privind procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul administrativ;
9. reglementări privind liberul acces la informaţiile de interes public;
10. reglementări privind impozitele și taxele locale;
11. reglementări privind transparenţa decizională în administraţia publică;
12. reglementări privind fondul funciar;
13. reglementări privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
14. reglementări privind dispozițiile generale referitoare la actele de stare civilă, reglementări privind întocmirea actelor de stare civilă, reglementări privind înscrierea menţiunilor în actele de stare civilă, reglementări privind reconstituirea şi întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă și reglementări privind anularea, modificarea, rectificarea sau completarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor;
15. reglementări privind administrația publică locală și reglementări privind regulile specifice privind proprietatea publică şi privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;
16. reglementări privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
Atribuțiile postului
(1) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:
a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, respectiv ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, după caz;
b) participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect;
d) coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului, respectiv a hotărârilor consiliului judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean;
e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a);
f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al şedinţelor consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, şi redactarea hotărârilor consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia funcţionează;
i) poate propune primarului, respectiv preşedintelui consiliului judeţean înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
j) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean a consilierilor locali, respectiv a consilierilor judeţeni;
k) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă, respectiv preşedintelui consiliului judeţean sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;
l) informează preşedintele de şedinţă, respectiv preşedintele consiliului judeţean sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean;
m) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
n) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean să nu ia parte consilierii locali sau consilierii judeţeni care se încadrează în dispoziţiile art. 228 alin. (2); informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
o) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
p) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local, de primar, de consiliul judeţean sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţiile prevăzute la art. 147 alin. (1) şi (2) sau, după caz, la art. 186 alin. (1) şi (2), secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale îndeplineşte funcţia de ordonator principal de credite pentru activităţile curente.
(3) Secretarul general al comunei, al oraşului, al municipiului, respectiv al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului comunică o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale camerei notarilor publici, precum şi oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară, în a cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu. [...]
(5) Atribuţia prevăzută la alin. (3) poate fi delegată către una sau mai multe persoane care exercită atribuţii delegate de ofiţer de stare civilă, prin dispoziţia primarului la propunerea secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate