image

Carieră – Concursuri/Formulare

Concurs organizat pentru ocuparea postului vacant, in regim contractual de executie, de muncitor calificat in cadrul SPIGM Deva

Serviciul Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva, cu sediul în Str. Axente Sever,  nr. 4, Deva, județul Hunedoara, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336 / 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi :
A. INFORMAȚII DESPRE POSTURI
-  Numărul posturilor: Un post (1)
-  Denumirea postului : Muncitor calificat
-  Nivelul postului: post contractual de execuție
- Structura din care fac parte posturile: Serviciul Productie, Mentenanta si Intretinere Mobilier Urban- Compartiment Productie, Mentenanta si Intretinere Mobilier Urban
- Durata contractului și timpul de lucru: angajarea se va face pe perioadă nedeterminată, cu normă de lucru întreagă de 40 h / săptămână, programul de lucru de luni până joi între orele 7.30 – 16,00, vineri între orele 7.30 – 13.30 .

B. DOSARUL DE CONCURS
Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente :
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1336 / 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1336 / 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
Depunerea dosarelor de concurs se va face în perioada 15 martie – 28 martie 2024 până la ora 16,00 la „Compartiment Resurse Umane, Salarizare” al Serviciului Buget, Contabilitate, Resurse Umane, Arhiva din cadrul Serviciului Public de  Intretinere si Gospodarire Municipala Deva, situat in Deva, Strada Axente Sever, Nr. 40
Dosarele pot fi transmise de candidaţi și prin Poşta Română sau prin serviciul de curierat rapid sau poşta electronică la adresa de email spigm_resurseumane@yahoo.com, înăuntrul termenului mai sus menționat.
Informaţii suplimentare la:
- telefon 0254 233588
- mail spigm_resurseumane@yahoo.com
În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid sau poşta electronică, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la lit. b)-e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.
Transmiterea documentelor prin poşta electronică se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.
Nerespectarea condițiilor de mai sus conduce la respingerea candidatului .
Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul de depunere a dosarelor, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

C. Condiții  de  participare  la  concurs

C1. - Condiţii generale 
Poate participa la concursul organizat  persoana care:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
C2. Condiţii specifice de participare la concurs:
- Studii: minim studii generale,  absolvite cu diploma de diploma/adeverinta
- Calificare in domeniul tehnic,  dovedita cu diploma/certificat/atestat
- Vechime in munca, minim  3 ani.

D. ETAPELE, PROBELE și CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
Concursul constă în următoarele etape:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba practică
c) proba de interviu.
Selecţia dosarelor de înscriere se va desfăşura în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
Până în ultima zi prevăzută pentru selecţia dosarelor, membrii comisiei de concurs pot solicita candidaţilor documente relevante, pentru desfăşurarea concursului.
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează cu menţiunea «admis» sau «respins», însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul precum şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Deva, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecție.
Comunicarea rezultatelor probei practice se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Deva în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei practice.
Comunicarea rezultatelor probei interviu se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Deva în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei interviu.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Soluţionarea contestaţiilor se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituției  precum şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Deva, imediat după soluţionarea contestaţiilor.
Rezultatele finale se afişează la sediul şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Deva în termen de maximum o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor de la proba de interviu sau de la soluţionarea contestaţiilor depuse la proba de interviu, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».
         Se pot prezenta la următoarea etapă doar candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

NOTĂ: Termenul de o zi lucrătoare începe de la data şi ora afişării rezultatelor selecţiei sau a probelor de concurs şi se încheie în ziua lucrătoare următoare la aceeaşi oră la care a început.


CALENDARUL CONCURSULUI
Nr. crt. PERIOADA DESFĂȘURĂRII ETAPA CONCURSULUI
1
 1. Depunerea dosarelor
 2. Selecția dosarelor
 3. Afișare rezultate selecție dosare
 4. Depunere contestații cu privire la rezultatul selecției dosarelor
 5. Soluționarea contestațiilor ( afișare)
 1. 15.03 – 28.03.2024, ora 16,00
 2. 29.03– 01.04
 3. 02.04.2024
 4. 24 ore de la data și ora afișării rezultatului
 5. 24 ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor
2
 1. Proba practica
 2. Afișarea rezultatelor probei practice
 3. Depunere contestații cu privire la rezultatul probei practica
 4. Soluționarea contestațiilor  ( afișare)
 1. 15.04.2024 ora 11
 2. Cel târziu 17.04.2024
 3. 24 ore de la data și ora afișării rezultatului
 4. 24 ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor
3
 1. Interviu
 2. Afișarea rezultatelor interviului
 3. Depunere contestații cu privire la rezultatul interviului
 4. Soluționarea contestațiilor ( afișare)
 1. 19.04.2024 ora 10
 2. Cel târziu 22.04.2024
 3. 24 ore de la data și ora afișării rezultatului
 4. 24 ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor
4
 1. Afișarea rezultatelor finale
 1. 24 ore de la afișarea rezultatelor de la proba de interviu sau de la soluţionarea contestaţiilor depuse la proba de interviu

În conformitate cu art. 38 alin. (15) din Hotărârea Guvernului nr. 1336 / 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice în sala în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de informare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă. Nerespectarea prevederilor de mai sus atrage eliminarea candidatului din proba de concurs, situaţie în care comisia de concurs elimină candidatul din sală, înscrie menţiunea „anulat“ pe lucrare şi consemnează cele întâmplate în procesul-verbal.
 
330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate