image

Departamente

Compartiment baze de date

Deva, Strada I.L. Caragiale nr. 6
0254 / 262260
fax: 0254 / 232778

 • primeşte, înregistrează corespondenţa adresată Directiei Poliţia Locală Deva  şi o prezintă Directorului executiv pentru a dispune prin rezoluţie repartizarea spre competentă soluţionare, conform atribuţiilor serviciului sau biroului, ţine evidenţa acestuia şi termenele de rezolvare;
 • asigură primirea, expedierea şi transportul documentelor ;
 • răspunde de buna organizare şi desfăşurare  a  activităţii  de  primire, înregistrare  şi   rezolvare a petiţiilor ce sunt  adresate instituţiei, prin îndrumarea acestora către compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului de comunicare a răspunsului;
 • urmăreşte soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului, expediază răspunsul către petiţionar şi se îngrijeşte de clasarea şi arhivarea acestuia;
 • trimite petiţiile greşit îndreptate, în termen de 5 zile de la înregistrare, către autorităţile sau instituţiile publice în ale căror atribuţii intră rezolvarea problemelor semnalate în petiţie;
 • clasează petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului;
 • întocmeşte raport semestrial privind activitatea de soluţionare a petiţiilor la nivelul instituţiei;
 • verifică  aplicarea prevederilor, instrucţiunilor în vigoare cu privire la folosirea şi păstrarea mijloacelor de redactare şi multiplicare a documentelor;
 • asigură ordonarea, depozitarea, selecţionarea, păstrarea şi folosirea documentelor din arhivă;
 • organizează evidenţa documentelor primite, întocmite şi transmise la nivelul compartimentului;
 • eliberează copii  de pe documentele din arhivă la solicitarea celor interesaţi;
 • depune la arhivele statului copii de pe listele de inventar ale documentelor cu termen de pastrare permanent şi a celor scoase din evidenţă;
 • ține evidența proceselor-verbale de constatare a contravențiilor întocmite de personalul din cadrul Directiei Poliţia Locală Deva  și se ocupă de trimiterea acestora la executare silită, cu respectarea prevederilor legale în domeniu;
 • înregistrează procesele verbale de constatare a contravenţiei,  atât in registrul pentru evidenta a PVCC , cât şi în baza de date electronice a Serviciului;
 • păstrează şi răspunde de folosirea ştampilelor din cadrul   Serviciului Public de Poliţie Locală Deva
 • ţine evidenţa proceselor verbale de constatare a contravenţiei, întocmite de fiecare poliţist local în parte
 • întocmirea și gestionarea unei baze de date reale și actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate;
 • participarea în comisiile de inventariere a patrimoniului Direcției Poliției Locale Deva;
 • organizarea gestiunilor (magaziilor) de bunuri materiale;
 • evidența, urmărirea, gestionarea și păstrarea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe;
 • întocmirea documentațiilor privind casarea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe;
 • întocmirea și gestionarea documentelor specifice (note de intrare –recepție, fișe de magazie, avize de însoțire a mărfii, ordine de transfer, procese verbale de predare – primire , bonuri de mișcare );
 • marfa confiscată în temeiul proceselor- verbale de contravenție se va înscrie într-un registru special (bază de date electronică ), situația intrărilor și ieșirilor mărfurilor fiind comunicată în termen de 5 zile Serviciului financiar, contabilitate;
 • ținerea evidenței operative a echipamentului distribuit;
 • întocmirea referatelor privind necesarul de aprovizionare cu echipament potrivit normativelor legale;
 • ținerea evidenței pe fișe de gestiune a tuturor obiectelor de inventar, respectiv a echipamentului.

luni - joi         08.00 - 16.30

vineri             08.00 - 14.00

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate