image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

Şedinţa ordinară a Consiliului local al municipiului Deva va avea loc în data de 28 noiembrie 2023, ora 12

22.11.2023
          P R O I E C T U L
                 ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Deva
                  din data de 28 noiembrie 2023    
 
I.          Proiecte de hotărâre, privind:
A.  Serviciul administrare unități de învățământ, comunicare, promovare imagine
1.   Aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de parteneriat nr.60176/07.06.2023, încheiat între Municipiul Deva, Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Deva şi S.C. Auchan România S.A.;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea  
B.   Direcția urbanism
2.   Aprobarea studiului pentru delimitarea zonelor propuse pentru operațiuni de regenerare urbană;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea  
3.   Aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al municipiului Deva, localitatea componentă Sântuhalm şi satele aparţinătoare Archia, Bârcea Mică şi Cristur, conform Ordonanţei de urgenţă nr.33 din 24.08.2023 privind prorogarea unor termene în domeniul urbanismului şi al construcţiilor;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
C.  Direcția impozite și taxe locale
4.   Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.448/2020 privind aprobarea criteriilor și procedurilor de acordare a scutirilor de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren, începând cu anul 2021, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
D.  Direcția poliția locală
5.   Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.313/2023 privind aprobarea Metodologiei privind inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportul, depozitarea, paza vehiculului, precum şi valorificarea vehiculelor și a bunurilor găsite/aflate în interiorul vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
E.   Serviciul baze agrement
6.   Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.468/2023 privind stabilirea taxelor de utilizare Ascensor Cetate Deva pe anul 2023;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
F.   Club sportiv municipal Deva
7.   Modificarea statului de funcții pentru Club sportiv municipal Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
G.  Direcția de asistență socială Deva
8.   Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.392/2021 privind aprobarea componenţei Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii și a Regulamentului de organizare și funcționare al comisiei;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
9.   Aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, precum şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, refăcute conform prevederilor legale în vigoare, pe baza cererilor depuse până la data de 31.10.2023;
 Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
10. Aprobarea repartizării spre închiriere a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, rămase vacante în imobilul ANL3 din municipiul Deva, str. M. Eminescu nr.103, bl.1;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
11. Aprobarea repartizării spre închiriere a locuinţei sociale situată în municipiul Deva, str. N. Grigorescu nr.10A, bl.1, et.1, ap.17, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numita Moise Adina-Neluța;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
12. Aprobarea prelungirii duratei unor contracte de locațiune-închiriere pentru suprafețele locative cu destinația de locuință socială și locuință tip cameră de cămin, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva din subordinea Consiliului local al municipiului Deva;
 Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
13. Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1, parter, camera 16, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numitul Todor Gavrilă;
 Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
14. Aprobarea încheierii unui nou contract de locațiune-închiriere între municipiul Deva și numita Hobean Valeria, pentru locuința tip cameră de cămin din imobilul situat în municipiul Deva, str. 1 Mai nr.27, et.2, camera 203 și camera 205;   
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
H.  Direcția administrarea domeniului public și privat
15. Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.188/2021 privind numirea comisiei de evaluare a oportunității achiziționării și/sau închirierii de imobile, precum și aprobarea Regulamentului de funcționare al comisiei de evaluare a oportunității și/sau închirierii de imobile, cu modificările și completările ulterioare;
 Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
16. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.436/2019 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Deva, cu modificările ulterioare;
 Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
17. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 20 mp, înscris în CF nr.76907, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Mihai Eminescu, spate bl.C1, județul Hunedoara;
 Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
18. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 43 mp, înscris în CF nr.64414, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, B-dul Decebal, între bl.P și R, județul Hunedoara;
 Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
19. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 21 mp, înscris în C.F. nr.72934, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Mihai Viteazu, spate blocul 47, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
20. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 21 mp, înscris în CF nr.68018 proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Mihai Eminescu lângă bl.33, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
21. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 23 mp, înscris în CF nr.75129 proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Mihai Eminescu, nr. 105G, spate bl.G, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
22. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 23 mp, înscris în CF nr.77900, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Mihai Eminescu, FN, spatele bl.G, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
23. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 15 mp, înscris în C.F. nr.73522, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Armatei, lângă PT 10, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
24. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 20 mp, înscris în C.F. nr.75354, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Panseluțelor, spate bl.29 și bl.30, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
25. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 20 mp, înscris în C.F. nr.66692, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Mihai Eminescu, în spatele blocului T1, poziția 1, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
26. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 20 mp, înscris în CF nr.76414 proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, strada M. Eminescu, spate bl.C1, C2, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
27. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 18 mp, înscris în C.F. nr.61859, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Armatei, între bl.3 și bl.A, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
28. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 10 mp, înscris în CF nr.77525 proprietatea privată a municipiului Deva, Calea Zarandului, nr.43, parter, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
29. Aprobarea Actului adițional nr.3 la Contractul de comodat nr.66338/01.07.2022, încheiat cu Asociația Națională a Surzilor din România - Filiala Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
30. Încetarea Contractului de concesiune nr.758/2000 încheiat cu societatea comercială Altex Impex SRL;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
31. Aprobarea Actului adițional nr.6 la Contractul de închiriere nr.13792/20.11.2017, încheiat cu Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Hunedoara, parte teritorială a Agenției Naționale Antidrog;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
32. Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a terenului în suprafață de 19 mp, înscris în CF nr.80621, nr. cadastral 80621, situat în municipiul Deva, Calea Zarandului, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
33. Încetarea Contractului de concesiune nr.39/2003 încheiat cu societatea comercială Polar Electro SRL;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
34. Aprobarea Actului adițional nr.10 la Contractul privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat prin curse regulate în municipiul Deva și localitățile aparținătoare nr.32518 din data de 21 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
35. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, pentru administrarea  fondului forestier proprietatea Municipiul Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
36. Stabilirea redevenţelor minime de pornire la licitaţiile publice pentru concesionarea unor terenuri aparţinătoare domeniului public sau  privat al  municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
I.    Direcția economică
37. Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe anul 2023;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
J.   Direcția tehnică
38. Aprobarea documentației tehnico-economice – faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe E2 – Aleea Patriei din Municipiul Deva”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
39. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.216/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul ”Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național Pedagogic "Regina Maria" - școala generală”, cod SMIS 120280, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
40. Predarea către Operatorul de distribuție a energiei electrice E-Distribuție Banat S.A. - actual Rețele Electrice Banat S.A., a capacității energetice aferente cotei de participare a Operatorului și cedarea în folosință cu titlu gratuit a capacității energetice aferente cotei de participare a UAT Municipiul Deva, pentru investiția ”Extindere rețea electrică de interes public în zona Zăvoi - terenuri atribuite veteranilor de război, în municipiul Deva”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
41. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.469/2018, privind aprobarea acordului de parteneriat între unitatea administrativ teritorială municipiul Deva și Direcția de asistență socială Deva pentru depunerea și implementarea proiectului „Regenerarea fizică, economică și socială a comunității marginalizate Zona Streiului și crearea unui centru de zi pentru servicii de asistență comunitară” prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
42. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.479/2022 privind aprobarea Devizului general al obiectivului de investiții “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe D - B-dul Iuliu Maniu din municipiul Deva”, actualizat cu valoarea ajustării conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică și valoarea rezervei de implementare destinată finanțării ajustărilor de preț, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
Puncte suplimentare
1.  Aprobarea implementării etapei a II- a a proiectului “Modernizarea sistemului de transport public local prin reabilitarea infrastructurii aferente" în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens - cofinanțare, cheltuieli neeligibile
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
2. Aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului "Construirea traseului pentru bicicliști pe B-dul Decebal, B-dui 22 Decembrie și zona adiacentă", în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens - cofinanțare, cheltuieli neeligibile
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
3. Aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului „Regenerarea fizică, economică și socială a comunității marginaiizate Zona Streiuiui și crearea unui centru de zi pentru servicii de asistență comunitară", în cadrul Programului Operațional Incluziune și Demnitate Socială, în scopul finalizării Integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens - cofinanțare, cheltuieli neeligibile
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
4. Aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului „Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic „Transilvania" din municipiul Deva", în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens - cofinanțare, cheltuieli neeligibile
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
5. Aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului „Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetății Deva, monument al naturii și istoric cu valoare turistică ridicată din Municipiul Deva - Refuncționalizarea Incintei I ' în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens - cofinanțare, cheltuieli neeligibile
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
6. Aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului "Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Școlii Gimnaziale „Andrei Șaguna" în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens - cofinanțare, cheltuieli neeligibile
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
7. Aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocului B - B-dul Decebal din municipiul Deva"- cod SMIS 116953, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
8. Aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiectul "Modernizarea sistemului de transport public local prin achiziționarea de vehicule ecologice"- cod SMIS 127218, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
9. Aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiectul .Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale antepreșcolare la Creșa Deva, Aleea Viitorului'', cod SMIS 125416, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
10. Aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiectul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale preșcolare la Grădinița cu program normal nr.2, Deva, Al. Salcâmilor", cod SMIS 125417, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
11. Aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiectul „Reabilitare/reconversie/extindere/construire infrastructură educațională în Deva, Aleea Viitoruluinr.9, în vederea modernizării și echipării infrastructurii educaționale pentru educație timpurie preșcolară", cod SMIS 125418, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
12. Aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiectul "Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic Energetic "Dragomir Hurmuzescu' - locația din str.Scărișoara, nr.4 - școala generală", cod SMIS 122788, în vederea finalizării activităților ș i asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
13. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.285/2018privind participarea la proiectul „ Construcții grădinițe regiunea vest", a cheltuielilor legate de proiect și aprobarea acordului de parteneriat
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
14. Acceptarea unei donații din partea numițiior Gîț Iulian, Gîț Gabrieia, Filipaș Ovidiu Sandu, Cânda Adrian Gabriel, Cânda iidiko, Băgăianu iiona, Demeter Beatrice Ciaudia, Băgăianu Călin Mircea, Nemeș Elena, Dragoescu Marius Gabriel, a unor terenuri situate în localitatea Deva, str. Nucet, județul Hunedoara, în vederea amenajării drumului și căilor de acces la proprietăți
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
15. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.337/2018, privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 60, Aleea Streiuiui din municipiul Deva", cod SMIS 117066 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție, cu modificările și completările ulterioare
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
16. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.467/2018, privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe A - B-dul luliu Maniu din municipiul Deva ", cod SMIS 120396 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție, cu modificările și completările ulterioare
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
II.        Diverse

 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2023, Toate drepturile rezervate